Περιγραφή Υπηρεσίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (εφεξής ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), έχει ως αποστολή την υποστήριξη του ΥΠΕΣ και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας σε σχέση με τα Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027.

 Η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ εξακολουθεί να ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, καθώς και λοιπές αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη νομοθεσία ή σε ειδικότερες κανονιστικές διατάξεις, όπως αρμοδιότητες διαχείρισης Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΕΣ. 

 

Η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται σε δύο (2) τομείς επιπέδου Υποδιεύθυνσης και πέντε (5) Μονάδες, ως εξής:

 

Υποδιεύθυνση Α’: Διαχείρισης Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΕΣ, η οποία διαρθρώνεται σε δύο (2) Μονάδες:

Μονάδα Α1: Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων Ειδικών Αναπτυξιακών

Προγραμμάτων του ΥΠΕΣ.

Μονάδα Β1: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΕΣ.

 

Υποδιεύθυνση Β’: Προγραμματισμού και Υλοποίησης Προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α., η οποία διαρθρώνεται σε δύο (2) Μονάδες:

Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Εξειδίκευσης Δράσεων του ΥΠΕΣ.

Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΥΠΕΣ.

 

Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης,  η οποία υπάγεται απευθείας στη Διεύθυνση.

COOKIES POLICY

Η ιστοσελίδα “ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ” χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα της και προκειμένου να μετρήσει τη επισκεψιμότητα, χρήση και την απόδοση της. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου και τα cookies σας κάνοντας κλικ εδώ

ΑΠΟΔΟΧΗ