ΕΣΠΑ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ως αποστολή την υποστήριξη του ΥΠΕΣ και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας σε σχέση με τα Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2027.

H Υποδιεύθυνση Προγραμματισμού και Υλοποίησης Προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α. Αρμοδιότητες της Μονάδας Α: Προγραμματισμού και Εξειδίκευσης Δράσεων του ΥΠΕΣ

Η Μονάδα Α αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΕΣ, τις Περιφέρειες και την ΚΕΔΕ, καθώς και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, για την αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών τους, με την προοπτική διαμόρφωσης των σχετικών με τον τομέα πολιτικής του ΥΠΕΣ στρατηγικών των Προγραμμάτων και στη συνέχεια της εξειδίκευσης αυτών στην προοπτική υλοποίησης των αναγκαίων δράσεων/έργων.

2. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Προγραμμάτων 2021-2027 και επικοινωνεί με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές προκειμένου να εντοπίσει και εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση δράσεων που σχετίζονται με τους τομείς πολιτικής του ΥΠΕΣ.

3. Συντονίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΕΣ κατά τον προγραμματισμό των έργων/δράσεων των τομεακών πολιτικών του ΥΠΕΣ, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο Προγραμμάτων.

4. Συμμετέχει στην εξειδίκευση των Προγραμμάτων για την εφαρμογή των πολιτικών του ΥΠΕΣ μέσω αντίστοιχων δράσεων/προσκλήσεων, καθώς και στην ενδεχόμενη τροποποίηση αυτών. Για τον σκοπό αυτό, υποβάλλει προτάσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 4914/2022 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

5. Συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές του ΥΠΕΣ και των εποπτευόμενων φορέων του. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και παρακολουθεί τη διαδικασία και τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων.

6. Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις των πολιτικών του ΥΠΕΣ σε σχέση με το Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027,καθώς και το σχετικό εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Συμμετέχει σε Θεματικά Δίκτυα και τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την Ε.Ε., όταν αφορούν θέματα εφαρμογής των πολιτικών αυτών.

7. Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των ενταγμένων πράξεων του ΥΠΕΣ, συνεργαζόμενη με τους αρμόδιους φορείς για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται.

8. Εξακολουθεί να ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Β. Αρμοδιότητες της Μονάδας Β: Παρακολούθησης και Υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΥΠΕΣ

Η Μονάδα Β αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Υποστηρίζει τον σχεδιασμό Πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν από τα Προγράμματα και συνεισφέρει στην κατάλληλη προετοιμασία για την ωρίμανση και την ένταξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των Πράξεων/Δράσεων που προωθούνται προς υλοποίηση.

2. Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση των Πράξεων/Δράσεων.

3. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/Δράσεων, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης και για τις οποίες το ΥΠΕΣ θα είναι δικαιούχος.

4. Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΕΣ, στην ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/Δράσεων τους, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Μονάδα συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση μίας Πράξης/ Δράσης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΕΣ που θα αναλάβει το ρόλο του δικαιούχου.

5. Συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΕΣ, για τους οποίους θα προωθηθεί η υλοποίηση Πράξεων/Δράσεων μέσω Προγραμμάτων 2021-2027, στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στους αρμόδιους φορείς για την ένταξη των Πράξεων/Δράσεων στα Προγράμματα. Η Μονάδα αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκρισή του από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών.

6. Υλοποιεί η ίδια, ως δικαιούχος, Πράξεις του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο Προγραμμάτων 2021-2027. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από τον ν. 4914/2022 και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.

7. Σε περιπτώσεις αδύναμων δικαιούχων του ΥΠΕΣ για Πράξεις/Δράσεις Προγραμμάτων 20212027, η Μονάδα δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της του αρμόδιου φορέα και έγκρισή του από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, καθώς και να εφαρμόζει τις σχετικές υποχρεώσεις δικαιούχου.

8. Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΕΣ, στην παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων/Δράσεων που υλοποιούν ως δικαιούχοι στο πλαίσιο Προγραμμάτων 2021-2027. Η Μονάδα αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα του αρμόδιου φορέα και έγκρισή του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

9. Εξακολουθεί να ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

COOKIES POLICY

Η ιστοσελίδα “ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ” χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα της και προκειμένου να μετρήσει τη επισκεψιμότητα, χρήση και την απόδοση της. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου και τα cookies σας κάνοντας κλικ εδώ

ΑΠΟΔΟΧΗ