Σελίδα Συχνών Ερωτήσεων
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις προσκλήσεων ΑΤ01, ΑΤ02, ΑΤ03, ΑΤ04, ΑΤ05, ΑΤ06, ΑΤ07, ΑΤ08, ΑΤ09, ΑΤ10, ΑΤ11, ΑΤ12, ΑΤ14.

Για να εντοπίσετε την πρόσκληση που σας ενδιαφέρει, χρησιμοποιήστε τα φίλτρα στο αρχείο excel.

ΟΔΗΓΙΕΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες και τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Κάντε λήψη το αρχείο doc που περιέχει υποδείγματα Διαχειριστική Ικανότητας.

Η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης χρειάζεται κάποια περαιτέρω διαδικασία;

Η συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Επισημαίνεται ότι ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Πως συνδέεται το παρόν πρόγραμμα με άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούν δράσεις Δήμων; Μπορεί να υπάρχει συμπληρωματικότητα;

Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα Προγράμματα.  Επί πλέον, δεν εντάσσονται έργα που έχουν τη δυνατότητα και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα εγκεκριμένα κείμενα και τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων.
Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από άλλα Προγράμματα.
Υπενθυμίζεται ότι τυπική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι οι δικαιούχοι να δεσμευτούν «ότι το προτεινόμενο έργο δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί».
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιείται ή πρόκειται να υλοποιηθεί μόνο ένα μέρος/τμήμα (Α’ Φάση) έργου, δύναται με το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης να υλοποιηθεί το υπόλοιπο μέρος/τμήμα.  Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν όλα τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος του ΕΣΠΑ, από όπου θα προκύπτει η αναγκαιότητα εξεύρεσης πρόσθετων πόρων (ενώ ταυτόχρονα θα ισχύουν και όλες οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης).

Εάν ο Δήμος δε διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών τι πρέπει να κάνει ώστε να έχει διοικητική και διαχειριστική επάρκεια;

Ο Δικαιούχος, ως προς την τεκμηρίωση της διοικητικής του ικανότητας, θα πρέπει:
- είτε να διαθέτει εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών, 
-είτε να προσκομίζεται ισχύον πιστοποιητικό ΙSO, στο οποίο θα αποτυπώνεται η αρμοδιότητα για διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων,
-σε απουσία των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης διοικητικής ικανότητας, δύναται για την περίπτωση των ΟΤΑ/Περιφερειών/ΝΠΔΔ, ο δικαιούχος να προσκομίσει σε ηλεκτρονική μορφή συνοπτική περιγραφή των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, προσαρμοσμένων στην ισχύουσα νομοθεσία

Προς διευκόλυνσή σας, στην ιστοσελίδα του προγράμματος, έχουν αναρτηθεί ενδεικτικά υποδείγματα διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ;

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ. 

Εάν οι δαπάνες αρχαιολογίας δεν είναι προσδιορισμένες, τι ποσό θα μπει στο τεχνικό δελτίο; Πρέπει να είναι χωριστό υποέργο;

Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία πρέπει να είναι ξεχωριστό υποέργο και επιπλέον πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου, όπως αναλύεται και στην πρόσκληση).  Μόνο στην περίπτωση των ανώριμων έργων (που αιτούνται μελέτη) δεν απαιτείται ο σχετικός προσδιορισμός της δαπάνης αρχαιολογικών εργασιών-ερευνών.

Επιθυμούμε να υποβάλουμε πρόταση σε διαδημοτική συνεργασία με άλλο δήμο, καθώς έχουμε εκπονήσει από κοινού μελέτη για έργο της περιοχής. Την υποβολή θα την κάνει ο άλλος Δήμος και όχι εμείς. Από πλευράς μας πρέπει να υποβληθεί μόνο Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις; Θα μπορούσατε να μου παρέχετε διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά;

Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση, η αίτηση ένταξης θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης.  Από το Δήμο σας πρέπει να υπάρχει απόφαση της οικονομικής επιτροπής για αποδοχή της συνεργασίας και υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.  Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι δύο φορείς θα συνυπογράψουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού.
Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια (στην ένταξη του έργου).

Σε περίπτωση που κάποιο υποέργο απορρίπτεται θα απορριφθεί όλη η πρόταση;

Όχι, απορρίπτεται μόνο το συγκεκριμένο υποέργο, αρκεί να μην επηρεάζονται η συνάφεια και η λειτουργικότητα τόσο της συνολικής πράξης, όσο και των υπολοιπόμενων κύριων υποέργων που παραμένουν.

Οι μελέτες πρέπει να είναι θεωρημένες από την υπηρεσία που διαθέτει την επάρκεια, σε περίπτωση προγραμματικής σύμβασης;

Οι Μελέτες πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένες με βάση την κείμενη Νομοθεσία.

Οι οριζόντιες δράσεις πρέπει να αποτυπώνονται σε ξεχωριστά υποέργα;

Κάθε οριζόντια δράση αποτελεί ξέχωρο υποέργο με ρητή αναφορά στο κύριο έργο που σχετίζεται.
Απαιτείται σχετική αιτιολόγηση και προσδιορισμός της δαπάνης, όπως αναλύεται σε κάθε πρόσκληση (Αρχαιολογία, ΟΚΩ, Επιτροπή διερεύνησης τιμών κτλ).

Είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης με στόχο την ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει στο πλαίσιο άλλου εθνικού ή ευρωπαϊκού προγράμματος;

Το έργο είναι καταρχήν επιλέξιμο εφόσον το υλοποιημένο και εναπομείναν τμήμα του έργου (λήξη εργολαβίας) είναι «διαχειριστικά διακριτά», απαιτούνται σχετικά έγγραφα από το Πρόγραμμα που χρηματοδότησε το έργο, από τα οποία θα προκύπτουν τόσο το επιμερισμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όσο και η μη δυνατότητα χρηματοδότησης του υπολοιπόμενου έργου από το Πρόγραμμα αυτό.
Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται οι όροι και προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Εφόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υπό ένταξη κτιρίου δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί ένα κτίριο να ενταχθεί με όρο στην Απόφαση Ένταξης; Αν ναι, ποιο είναι το ορόσημο που τίθεται για την κάλυψη του όρου αυτού;

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να γίνει ένταξη έργου υπό όρους στο ιδιοκτησιακό.  Με την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει π.χ. να έχει γίνει η διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης από την Κεντρική Διοίκηση σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή να υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του κτιρίου από τον ιδιώτη στον ΟΤΑ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου.
Επισημαίνεται ότι η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης πρέπει να έχει μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να έχει γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Από τα συνημμένα που έχουμε να υποβάλουμε, οι χάρτες καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο, μπορούμε να τους αποστείλουμε σε έντυπη μορφή, όπου φαίνεται και η θεώρηση;

ΌΛΑ τα έγγραφα, πλην της αίτησης υποβολής, πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο Usb flash stick, αυτό ισχύει και για τους χάρτες, πρέπει να υπάρχουν στα sticks.  Αποστολή χαρτών σε έντυπη μορφή θα γίνει ΜΟΝΟ μετά από υπόδειξη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τί σημαίνουν οι όροι : Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης, Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης.

Οι όροι Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης και Κύριος του Έργου ταυτίζονται και αφορούν στο Φορέα (Δήμο, ΔΕΥΑ, Σύνδεσμο Ύδρευσης, Σύνδεσμο Αποχέτευσης κλπ) ο οποίος έχει τη θεσμική αρμοδιότητα της δραστηριότητας για την οποία αιτείται χρηματοδότηση.  Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
Έργο ύδρευσης: ΔΕΥΑ, Δήμος (αν δεν διαθέτει ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι (διαδημοτικοί συνήθως) Ύδρευσης.
Οι ως άνω αρμοδιότητες προκύπτουν θεσμικά και αποτυπώνονται σε νομοθετήματα όπως ο Νόμος του Καλλικράτη, όπως ισχύει καθώς και στους ΟΕΥ των Δήμων και τους Κανονισμούς των ΔΕΥΑ.
Οι ως άνω Φορείς, ως Κύριοι των έργων που θα τα λειτουργούν και θα τα συντηρούν, είναι οι Φορείς που θα συνάψουν Δανειακή Σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) και θα έχουν την ευθύνη της οικονομικής διεκπεραίωσης της πράξης στη διάρκεια του Προγράμματος.  
Σε περίπτωση που οι ως άνω Δικαιούχοι δεν διαθέτουν επιχειρησιακή επάρκεια, τότε μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων εκχωρείται η αρμοδιότητα υλοποίησης (και μόνο) σε αντίστοιχο επαρκή Φορέα ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης συνδράμει στην δημοπράτηση των έργων και στην επίβλεψή τους. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν συνάπτει δανειακή Σύμβαση με το ΤΠ&Δ.

Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, εφόσον συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο, ο τελευταίος δικαιούται το 1,5% του π/υ μελέτης για τις διαχειριστικές/επιχειρησιακές υπηρεσίες που θα προσφέρει; Το ίδιο ισχύει για σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ;

Ακριβώς, είναι επιλέξιμη η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να αναθέσουν την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον.  Η κάλυψη του διοικητικού κόστους αυτού δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.

Για την κατάθεση προτάσεων που θέλουμε να συμπεριληφθεί η επιλέξιμη δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εκδοθείσας Πρόσκλησης, πώς ακριβώς θα γίνει ανάθεση και πληρωμή των ανωτέρω υπηρεσιών; Θα γίνει ανάθεση και πληρωμή πριν την έγκριση της πρότασης και εκ των υστέρων αφού εγκριθεί η πρόταση και λογικά ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης θα εγκριθούν οι πληρωμένες δαπάνες και θα πιστωθούν στο Δήμο (δικαιούχο);

Η επιλεξιμότητα του ποσού για την προετοιμασία φακέλου ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης. Μπορείτε να κάνετε τη σχετική ανάθεση υπηρεσίας κατά την νομοθεσία, η δε πληρωμή από το Πρόγραμμα θα γίνει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα και αφού ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης.

Πώς ορίζεται η έννοια του Υποέργου;

Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του Έργου που περιγράφεται στο ΤΔΕ και αντιστοιχεί σε μία και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση (υπογραφείσα ή προγραμματιζόμενη να συναφθεί μελλοντικά), ή μέρος σύμβασης. Αφορά σαφώς οριζόμενο φυσικό αντικείμενο. Κατά περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα ορισμού Υποέργου με πολλαπλούς αναδόχους για παρεμφερές φυσικό αντικείμενο. Το υποέργο διακρίνεται για δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει: α) σαφή αποτύπωση του αποδέκτη (νομική ή ισοδύναμη δέσμευση για την εκτέλεση του υποέργου), β) σαφή αποτύπωση των παραδοτέων (αυτοτελές φυσικό αντικείμενο με συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς όφελος του Έργου).

Το ποσό των 5.000 € για την ετοιμασία φακέλου πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο ή αρκεί να περιγραφεί στο Τεχνικό Δελτίο η δαπάνη; Πρέπει να υποβληθεί κάτι περαιτέρω; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο (δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης), με επιλέξιμη δαπάνη έως 5.000 € προ ΦΠΑ, και επιπροσθέτως να υποβληθεί η σχετική σύμβαση.  Σε περίπτωση που η εν λόγω σύμβαση αφορά περισσότερες της μίας προσκλήσεις, πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς στην σύμβαση, με τους τίτλους των προσκλήσεων και τα επιμέρους ποσά αυτών.

Η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης χρειάζεται κάποια περαιτέρω διαδικασία;

Η συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Επισημαίνεται ότι ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Πως συνδέεται το παρόν πρόγραμμα με άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούν δράσεις Δήμων; Μπορεί να υπάρχει συμπληρωματικότητα;

Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα Προγράμματα.  Επί πλέον, δεν εντάσσονται έργα που έχουν τη δυνατότητα και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα εγκεκριμένα κείμενα και τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων.
Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από άλλα Προγράμματα.
Υπενθυμίζεται ότι τυπική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι οι δικαιούχοι να δεσμευτούν «ότι το προτεινόμενο έργο δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί».
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιείται ή πρόκειται να υλοποιηθεί μόνο ένα μέρος/τμήμα (Α’ Φάση) έργου, δύναται με το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης να υλοποιηθεί το υπόλοιπο μέρος/τμήμα.  Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν όλα τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος του ΕΣΠΑ, από όπου θα προκύπτει η αναγκαιότητα εξεύρεσης πρόσθετων πόρων (ενώ ταυτόχρονα θα ισχύουν και όλες οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης).

Εάν ο Δήμος δε διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών τι πρέπει να κάνει ώστε να έχει διοικητική και διαχειριστική επάρκεια;

Ο Δικαιούχος, ως προς την τεκμηρίωση της διοικητικής του ικανότητας, θα πρέπει:
- είτε να διαθέτει εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών, 
-είτε να προσκομίζεται ισχύον πιστοποιητικό ΙSO, στο οποίο θα αποτυπώνεται η αρμοδιότητα για διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων,
-σε απουσία των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης διοικητικής ικανότητας, δύναται για την περίπτωση των ΟΤΑ/Περιφερειών/ΝΠΔΔ, ο δικαιούχος να προσκομίσει σε ηλεκτρονική μορφή συνοπτική περιγραφή των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, προσαρμοσμένων στην ισχύουσα νομοθεσία

Προς διευκόλυνσή σας, στην ιστοσελίδα του προγράμματος, έχουν αναρτηθεί ενδεικτικά υποδείγματα διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ;

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ. 

Εάν οι δαπάνες αρχαιολογίας δεν είναι προσδιορισμένες, τι ποσό θα μπει στο τεχνικό δελτίο; Πρέπει να είναι χωριστό υποέργο;

Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία πρέπει να είναι ξεχωριστό υποέργο και επιπλέον πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου, όπως αναλύεται και στην πρόσκληση).  Μόνο στην περίπτωση των ανώριμων έργων (που αιτούνται μελέτη) δεν απαιτείται ο σχετικός προσδιορισμός της δαπάνης αρχαιολογικών εργασιών-ερευνών.

Επιθυμούμε να υποβάλουμε πρόταση σε διαδημοτική συνεργασία με άλλο δήμο, καθώς έχουμε εκπονήσει από κοινού μελέτη για έργο της περιοχής. Την υποβολή θα την κάνει ο άλλος Δήμος και όχι εμείς. Από πλευράς μας πρέπει να υποβληθεί μόνο Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις; Θα μπορούσατε να μου παρέχετε διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά;

Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση, η αίτηση ένταξης θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης.  Από το Δήμο σας πρέπει να υπάρχει απόφαση της οικονομικής επιτροπής για αποδοχή της συνεργασίας και υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.  Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι δύο φορείς θα συνυπογράψουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού.
Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια (στην ένταξη του έργου).

Σε περίπτωση που κάποιο υποέργο απορρίπτεται θα απορριφθεί όλη η πρόταση;

Όχι, απορρίπτεται μόνο το συγκεκριμένο υποέργο, αρκεί να μην επηρεάζονται η συνάφεια και η λειτουργικότητα τόσο της συνολικής πράξης, όσο και των υπολοιπόμενων κύριων υποέργων που παραμένουν.

Οι μελέτες πρέπει να είναι θεωρημένες από την υπηρεσία που διαθέτει την επάρκεια, σε περίπτωση προγραμματικής σύμβασης;

Οι Μελέτες πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένες με βάση την κείμενη Νομοθεσία.

Οι οριζόντιες δράσεις πρέπει να αποτυπώνονται σε ξεχωριστά υποέργα;

Κάθε οριζόντια δράση αποτελεί ξέχωρο υποέργο με ρητή αναφορά στο κύριο έργο που σχετίζεται.
Απαιτείται σχετική αιτιολόγηση και προσδιορισμός της δαπάνης, όπως αναλύεται σε κάθε πρόσκληση (Αρχαιολογία, ΟΚΩ, Επιτροπή διερεύνησης τιμών κτλ).

Είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης με στόχο την ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει στο πλαίσιο άλλου εθνικού ή ευρωπαϊκού προγράμματος;

Το έργο είναι καταρχήν επιλέξιμο εφόσον το υλοποιημένο και εναπομείναν τμήμα του έργου (λήξη εργολαβίας) είναι «διαχειριστικά διακριτά», απαιτούνται σχετικά έγγραφα από το Πρόγραμμα που χρηματοδότησε το έργο, από τα οποία θα προκύπτουν τόσο το επιμερισμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όσο και η μη δυνατότητα χρηματοδότησης του υπολοιπόμενου έργου από το Πρόγραμμα αυτό.
Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται οι όροι και προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Εφόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υπό ένταξη κτιρίου δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί ένα κτίριο να ενταχθεί με όρο στην Απόφαση Ένταξης; Αν ναι, ποιο είναι το ορόσημο που τίθεται για την κάλυψη του όρου αυτού;

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να γίνει ένταξη έργου υπό όρους στο ιδιοκτησιακό.  Με την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει π.χ. να έχει γίνει η διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης από την Κεντρική Διοίκηση σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή να υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του κτιρίου από τον ιδιώτη στον ΟΤΑ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου.
Επισημαίνεται ότι η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης πρέπει να έχει μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να έχει γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Από τα συνημμένα που έχουμε να υποβάλουμε, οι χάρτες καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο, μπορούμε να τους αποστείλουμε σε έντυπη μορφή, όπου φαίνεται και η θεώρηση;

ΌΛΑ τα έγγραφα, πλην της αίτησης υποβολής, πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο Usb flash stick, αυτό ισχύει και για τους χάρτες, πρέπει να υπάρχουν στα sticks.  Αποστολή χαρτών σε έντυπη μορφή θα γίνει ΜΟΝΟ μετά από υπόδειξη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τί σημαίνουν οι όροι : Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης, Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης.

Οι όροι Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης και Κύριος του Έργου ταυτίζονται και αφορούν στο Φορέα (Δήμο, ΔΕΥΑ, Σύνδεσμο Ύδρευσης, Σύνδεσμο Αποχέτευσης κλπ) ο οποίος έχει τη θεσμική αρμοδιότητα της δραστηριότητας για την οποία αιτείται χρηματοδότηση.  Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
Έργο ύδρευσης: ΔΕΥΑ, Δήμος (αν δεν διαθέτει ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι (διαδημοτικοί συνήθως) Ύδρευσης.
Οι ως άνω αρμοδιότητες προκύπτουν θεσμικά και αποτυπώνονται σε νομοθετήματα όπως ο Νόμος του Καλλικράτη, όπως ισχύει καθώς και στους ΟΕΥ των Δήμων και τους Κανονισμούς των ΔΕΥΑ.
Οι ως άνω Φορείς, ως Κύριοι των έργων που θα τα λειτουργούν και θα τα συντηρούν, είναι οι Φορείς που θα συνάψουν Δανειακή Σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) και θα έχουν την ευθύνη της οικονομικής διεκπεραίωσης της πράξης στη διάρκεια του Προγράμματος.  
Σε περίπτωση που οι ως άνω Δικαιούχοι δεν διαθέτουν επιχειρησιακή επάρκεια, τότε μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων εκχωρείται η αρμοδιότητα υλοποίησης (και μόνο) σε αντίστοιχο επαρκή Φορέα ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης συνδράμει στην δημοπράτηση των έργων και στην επίβλεψή τους. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν συνάπτει δανειακή Σύμβαση με το ΤΠ&Δ.

Στο πλαίσιο της οικονομίας κλίμακας και της συνέργειας δύο έργων ύδρευσης και λυμάτων, όπως αναφέρετε στις προσκλήσεις, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε πως θα επιμερίσουμε το κόστος που αντιστοιχεί στη ύδρευση και στην αποχέτευση στο κοινό σκάμα;

Καταρχάς, τίθεται και ο επιπλέον λόγος της κατάτμησης, στο γιατί να είναι δύο και όχι ένα ενιαίο έργο.  Στα τμήματα που οι δύο αγωγοί διέρχονται από κοινό σκάμα, πρέπει να γίνει απλός επιμερισμός των υλικών που αφορούν στην ύδρευση, η δημοπράτηση θα είναι ενιαία.

Ο οικισμός για τον οποίο πρόκειται να υποβάλουμε πρόταση είναι παραδοσιακός, με μεγάλα τμήματα πλακόστρωτων οδών. Μπορούμε για λόγους ευρύτερου σχεδιασμού στα σκάματα της ύδρευσης/αποχέτευσης να προβλεφθούν σωλήνες για μελλοντική χρήση οπτικών ινών ή/και ηλεκτροδότησης;

Ασφαλώς και μπορείτε, απαιτούνται τα σχετικά έγγραφα των αρμόδιων υπηρεσιών για τον όλο σχεδιασμό σας (δεδδηε κτλ), ενώ το κόστος προμήθειας των εν λόγω σωλήνων πρέπει να καλυφθεί από εσάς, και να είναι επιμερισμένη δαπάνη στον προϋπολογισμό του έργου.

Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, εφόσον συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο, ο τελευταίος δικαιούται το 1,5% του π/υ μελέτης για τις διαχειριστικές/επιχειρησιακές υπηρεσίες που θα προσφέρει; Το ίδιο ισχύει για σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ;

Ακριβώς, είναι επιλέξιμη η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να αναθέσουν την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον.  Η κάλυψη του διοικητικού κόστους αυτού δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.

Με δεδομένο ότι ο Δήμος μας υδρεύεται (για πόσιμο νερό) από την ΕΥΔΑΠ, θα ήθελα να μας πληροφορήσετε αν μπορεί να συμπεριληφθεί στο εν λόγω Πρόγραμμα ή σε άλλο αντίστοιχο η αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης, η συντήρηση – αναβάθμιση – επαναλειτουργία γεωτρήσεων του Δήμου; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Η ΕΥΔΑΠ δεν αποτελεί δυνητικό δικαιούχο της Πρόσκλησης (όπως εξάλλου και η ΕΥΑΘ).

Εάν η ΕΥΔΑΠ προμηθεύει το Δήμο σας με νερό σε κεφαλή του δικτύου και ο Δήμος σας έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του εσωτερικού δικτύου διανομής νερού, τότε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Πρόγραμμα.

Εάν η ΕΥΔΑΠ έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του εσωτερικού δικτύου διανομής νερού και οι καταναλωτές πληρώνουν λογαριασμό που εκδίδει η ΕΥΔΑΠ τότε δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Πρόγραμμα.

Για την κατάθεση προτάσεων που θέλουμε να συμπεριληφθεί η επιλέξιμη δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εκδοθείσας Πρόσκλησης, πώς ακριβώς θα γίνει ανάθεση και πληρωμή των ανωτέρω υπηρεσιών; Θα γίνει ανάθεση και πληρωμή πριν την έγκριση της πρότασης και εκ των υστέρων αφού εγκριθεί η πρόταση και λογικά ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης θα εγκριθούν οι πληρωμένες δαπάνες και θα πιστωθούν στο Δήμο (δικαιούχο);

Η επιλεξιμότητα του ποσού για την προετοιμασία φακέλου ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης. Μπορείτε να κάνετε τη σχετική ανάθεση υπηρεσίας κατά την νομοθεσία, η δε πληρωμή από το Πρόγραμμα θα γίνει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα και αφού ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης.

Αν δεν υπάρχει πάνω όριο αιτούμενου π/υ, τι σημαίνει η διατύπωση: Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ή ο δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. μη επιλέξιμος εξοπλισμός) τη διαφορά θα πρέπει να την καλύψει ο Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και αποδεικνύοντας την εξασφάλιση των επιπλέον χρηματικών πόρων (ίδιοι πόροι, χορηγίες κλπ…).

Ναι, δεν υπάρχει άνω όριο αιτούμενου π/υ. Ωστόσο, αυτό που αναγράφεται στην Πρόσκληση έρχεται να καλύψει την περίπτωση στην οποία ακριβώς επειδή δεν υπάρχει όριο και ένας Δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό, δύναται η Επιτροπή Αξιολόγησης να εγκρίνει μικρότερο οικονομικό αντικείμενο με στόχο την βέλτιστη διαχείρισης των πόρων της Πρόσκλησης και την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αιτημάτων της χώρας. Ο εν λόγω όρος γενικά έχει στόχο να περάσει αυτό το μήνυμα στο Δικαιούχο ώστε να είναι ενήμερο ευθύς εξαρχής και το συλλογικό όργανο του Δήμου.

Πώς ορίζεται η έννοια του Υποέργου;

Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του Έργου που περιγράφεται στο ΤΔΕ και αντιστοιχεί σε μία και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση (υπογραφείσα ή προγραμματιζόμενη να συναφθεί μελλοντικά), ή μέρος σύμβασης. Αφορά σαφώς οριζόμενο φυσικό αντικείμενο. Κατά περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα ορισμού Υποέργου με πολλαπλούς αναδόχους για παρεμφερές φυσικό αντικείμενο. Το υποέργο διακρίνεται για δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει: α) σαφή αποτύπωση του αποδέκτη (νομική ή ισοδύναμη δέσμευση για την εκτέλεση του υποέργου), β) σαφή αποτύπωση των παραδοτέων (αυτοτελές φυσικό αντικείμενο με συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς όφελος του Έργου).

Είχαμε υποβάλει στην πρόσκληση της ύδρευσης του Φιλόδημου Ι, όπου και είχαμε ενταχθεί, πρόσφατα το έργο μας μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Δικαιούμαστε να υποβάλουμε στην πρόσκλησης ΑΤ01 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Ναι μπορείτε, η μεταφορά του ενταγμένου έργου σας από τον Φιλόδημο Ι στο Αντώνης Τρίτσης δεν προσμετράται ως αίτηση στην πρόσκληση ΑΤ01.  Το αυτό ισχύει και για τις προσκλήσεις ΑΤ02 (Λύματα) και ΑΤ05 (Αγροτική Οδοποιία).

Το ποσό των 5.000 € για την ετοιμασία φακέλου πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο ή αρκεί να περιγραφεί στο Τεχνικό Δελτίο η δαπάνη; Πρέπει να υποβληθεί κάτι περαιτέρω; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο (δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης), με επιλέξιμη δαπάνη έως 5.000 € προ ΦΠΑ, και επιπροσθέτως να υποβληθεί η σχετική σύμβαση.  Σε περίπτωση που η εν λόγω σύμβαση αφορά περισσότερες της μίας προσκλήσεις, πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς στην σύμβαση, με τους τίτλους των προσκλήσεων και τα επιμέρους ποσά αυτών.

Σε ποιό πεδίο του τεχνικού δελτίου συμπληρώνεται η τιμή στόχος ενός δείκτη;

Στο πεδίο "10. Δείκτες Παρακολούθησης" του Τεχνικού Δελτίου, εκ παραδρομής δεν υπάρχει η στήλη «ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ».  Είτε μπορείτε να προσθέσετε την εν λόγω στήλη (ανάμεσα στις στήλες ΔΕΙΚΤΗΣ και ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) είτε στη στήλη «ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ» να αναγράφετε όχι μόνο τη μονάδα μέτρησης αλλά και την τιμή του δείκτη.

Σχετικά με την Πρόσκληση ΑΤ01, είναι επιλέξιμες οι υποδομές για άρδευση;

Όχι. Η εν λόγω Πρόσκληση αφορά αποκλειστικά σε ύδρευση, όχι σε άρδευση.

Η δαπάνη των 5.000 € για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο των Προσκλήσεων ΑΤ01, ΑΤ02, ΑΤ03, ΑΤ04, ΑΤ05, ΑΤ06, ΑΤ07, ΑΤ08, ΑΤ10, ΑΤ12 και ΑΤ14 είναι επιλέξιμη ανά αίτημα χρηματοδότησης; Δηλαδή σε Προσκλήσεις όπου υπάρχει το δικαίωμα υποβολής δύο (2) αιτήσεων χρηματοδότησης (πχ Πρόσκληση ΑΤ08) η επιλέξιμη δαπάνη δύναται να ανέρχεται στο ποσό των 10.000 €;

Ναι είναι δυνατόν, αλλά θα αξιολογηθεί το συνολικό αντικείμενο (και ο φόρτος εργασίας του συμβούλου υποστήριξης) που υποβάλλεται με τις δύο αιτήσεις, για ευνόητους λόγους.

Ο Δήμος μας ετοιμάζει την υποβολή δύο προτάσεων έργων, με κοινό αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τις γωνίες ανακύκλωσης, προς χρηματοδότηση η μία στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η άλλη στην ΑΤ04 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Συντάσσουμε μία ενιαία μελέτη, με τον τελικό Π/Υ να επιμερίζεται σε δύο Π/Υ, σύμφωνα με τα σημεία που θα χωροθετηθούν σε κάθε μία από τις δύο προτάσεις;

Εφόσον πρόκειται για ομοειδές αντικείμενο της ίδιας μελετητικής ωριμότητας/αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη θέματα κατάτμησης (π.χ. όρια διεθνούς διαγωνισμού), όπως επίσης και η δυνατότητα ενιαίας μελέτης και διαγωνισμού με τον τελικό π/υ να είναι διακριτός σύμφωνα και με το φυσικό αντικείμενο των δύο υποβολών (ΥΜΕΠΕΡΑΑ και Αν.Τρίτσης).

Αν ο βηματισμός ωρίμανσης, υποβολής, ένταξης, δημοπράτησης κτλ είναι σημαντικά διαφορετικός, οι δύο υποβολές δύναται να διαχωριστούν πλήρως, όπως εξάλλου και οι διαγωνισμοί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η αντικατάσταση η/μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, η εγκατάσταση ευφυών συστημάτων και φ/β αποτελούν έργο ή προμήθεια;

Αντιμετωπίζεται ως προμήθεια η αντικατάσταση η/μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και η εγκατάσταση ευφυών συστημάτων.
Στην παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16, δίνεται ο ορισμός για τις προμήθειες, για την διάκριση έργου - προμήθειας : ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, αγαθών. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης.
H εγκατάσταση συστήματος Φ/Β αποτελεί προμήθεια περιλαμβάνοντας την εισκόμιση επί τόπου του εξοπλισμού, την τοποθέτηση και τη θέση σε λειτουργία. Η όλη εργασία δεν προϋποθέτει διευρυμένες προπαρασκευαστικές εργασίες Πολιτικού Μηχανικού στο εκάστοτε γήπεδο.  Σχετικές γνωμοδοτήσεις περί του ότι αποτελεί προμήθεια υπάρχουν τόσο από το ΚΑΠΕ όσο και από πρόσφατη τεχνική βοήθεια της ΕΥΔΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο εξέτασης αιτήσεων χρηματοδότησης σε Πρόσκληση δράσεων.

Είναι επιλέξιμη η αντικατάσταση αντλιών σε μικτές γεωτρήσεις ύδρευσης και άρδευσης;

Η πρόσκληση ΑΤ-03 αφορά σε εγκαταστάσεις ύδρευσης και λυμάτων, και η ΑΤ-01 σε ύδρευση, και όχι σε άρδευση.  Στην περίπτωση των γεωτρήσεων πρέπει να μας προσκομίσετε τις σχετικές άδειες χρήσης νερού.

Η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης χρειάζεται κάποια περαιτέρω διαδικασία;

Η συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Επισημαίνεται ότι ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Πως συνδέεται το παρόν πρόγραμμα με άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούν δράσεις Δήμων; Μπορεί να υπάρχει συμπληρωματικότητα;

Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα Προγράμματα.  Επί πλέον, δεν εντάσσονται έργα που έχουν τη δυνατότητα και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα εγκεκριμένα κείμενα και τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων.
Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από άλλα Προγράμματα.
Υπενθυμίζεται ότι τυπική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι οι δικαιούχοι να δεσμευτούν «ότι το προτεινόμενο έργο δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί».
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιείται ή πρόκειται να υλοποιηθεί μόνο ένα μέρος/τμήμα (Α’ Φάση) έργου, δύναται με το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης να υλοποιηθεί το υπόλοιπο μέρος/τμήμα.  Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν όλα τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος του ΕΣΠΑ, από όπου θα προκύπτει η αναγκαιότητα εξεύρεσης πρόσθετων πόρων (ενώ ταυτόχρονα θα ισχύουν και όλες οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης).

Εάν ο Δήμος δε διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών τι πρέπει να κάνει ώστε να έχει διοικητική και διαχειριστική επάρκεια;

Ο Δικαιούχος, ως προς την τεκμηρίωση της διοικητικής του ικανότητας, θα πρέπει:
- είτε να διαθέτει εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών, 
-είτε να προσκομίζεται ισχύον πιστοποιητικό ΙSO, στο οποίο θα αποτυπώνεται η αρμοδιότητα για διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων,
-σε απουσία των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης διοικητικής ικανότητας, δύναται για την περίπτωση των ΟΤΑ/Περιφερειών/ΝΠΔΔ, ο δικαιούχος να προσκομίσει σε ηλεκτρονική μορφή συνοπτική περιγραφή των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, προσαρμοσμένων στην ισχύουσα νομοθεσία

Προς διευκόλυνσή σας, στην ιστοσελίδα του προγράμματος, έχουν αναρτηθεί ενδεικτικά υποδείγματα διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ;

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ. 

Εάν οι δαπάνες αρχαιολογίας δεν είναι προσδιορισμένες, τι ποσό θα μπει στο τεχνικό δελτίο; Πρέπει να είναι χωριστό υποέργο;

Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία πρέπει να είναι ξεχωριστό υποέργο και επιπλέον πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου, όπως αναλύεται και στην πρόσκληση).  Μόνο στην περίπτωση των ανώριμων έργων (που αιτούνται μελέτη) δεν απαιτείται ο σχετικός προσδιορισμός της δαπάνης αρχαιολογικών εργασιών-ερευνών.

Επιθυμούμε να υποβάλουμε πρόταση σε διαδημοτική συνεργασία με άλλο δήμο, καθώς έχουμε εκπονήσει από κοινού μελέτη για έργο της περιοχής. Την υποβολή θα την κάνει ο άλλος Δήμος και όχι εμείς. Από πλευράς μας πρέπει να υποβληθεί μόνο Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις; Θα μπορούσατε να μου παρέχετε διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά;

Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση, η αίτηση ένταξης θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης.  Από το Δήμο σας πρέπει να υπάρχει απόφαση της οικονομικής επιτροπής για αποδοχή της συνεργασίας και υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.  Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι δύο φορείς θα συνυπογράψουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού.
Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια (στην ένταξη του έργου).

Σε περίπτωση που κάποιο υποέργο απορρίπτεται θα απορριφθεί όλη η πρόταση;

Όχι, απορρίπτεται μόνο το συγκεκριμένο υποέργο, αρκεί να μην επηρεάζονται η συνάφεια και η λειτουργικότητα τόσο της συνολικής πράξης, όσο και των υπολοιπόμενων κύριων υποέργων που παραμένουν.

Οι μελέτες πρέπει να είναι θεωρημένες από την υπηρεσία που διαθέτει την επάρκεια, σε περίπτωση προγραμματικής σύμβασης;

Οι Μελέτες πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένες με βάση την κείμενη Νομοθεσία.

Οι οριζόντιες δράσεις πρέπει να αποτυπώνονται σε ξεχωριστά υποέργα;

Κάθε οριζόντια δράση αποτελεί ξέχωρο υποέργο με ρητή αναφορά στο κύριο έργο που σχετίζεται.
Απαιτείται σχετική αιτιολόγηση και προσδιορισμός της δαπάνης, όπως αναλύεται σε κάθε πρόσκληση (Αρχαιολογία, ΟΚΩ, Επιτροπή διερεύνησης τιμών κτλ).

Είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης με στόχο την ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει στο πλαίσιο άλλου εθνικού ή ευρωπαϊκού προγράμματος;

Το έργο είναι καταρχήν επιλέξιμο εφόσον το υλοποιημένο και εναπομείναν τμήμα του έργου (λήξη εργολαβίας) είναι «διαχειριστικά διακριτά», απαιτούνται σχετικά έγγραφα από το Πρόγραμμα που χρηματοδότησε το έργο, από τα οποία θα προκύπτουν τόσο το επιμερισμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όσο και η μη δυνατότητα χρηματοδότησης του υπολοιπόμενου έργου από το Πρόγραμμα αυτό.
Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται οι όροι και προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Εφόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υπό ένταξη κτιρίου δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί ένα κτίριο να ενταχθεί με όρο στην Απόφαση Ένταξης; Αν ναι, ποιο είναι το ορόσημο που τίθεται για την κάλυψη του όρου αυτού;

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να γίνει ένταξη έργου υπό όρους στο ιδιοκτησιακό.  Με την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει π.χ. να έχει γίνει η διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης από την Κεντρική Διοίκηση σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή να υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του κτιρίου από τον ιδιώτη στον ΟΤΑ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου.
Επισημαίνεται ότι η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης πρέπει να έχει μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να έχει γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Από τα συνημμένα που έχουμε να υποβάλουμε, οι χάρτες καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο, μπορούμε να τους αποστείλουμε σε έντυπη μορφή, όπου φαίνεται και η θεώρηση;

ΌΛΑ τα έγγραφα, πλην της αίτησης υποβολής, πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο Usb flash stick, αυτό ισχύει και για τους χάρτες, πρέπει να υπάρχουν στα sticks.  Αποστολή χαρτών σε έντυπη μορφή θα γίνει ΜΟΝΟ μετά από υπόδειξη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τί σημαίνουν οι όροι : Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης, Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης.

Οι όροι Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης και Κύριος του Έργου ταυτίζονται και αφορούν στο Φορέα (Δήμο, ΔΕΥΑ, Σύνδεσμο Ύδρευσης, Σύνδεσμο Αποχέτευσης κλπ) ο οποίος έχει τη θεσμική αρμοδιότητα της δραστηριότητας για την οποία αιτείται χρηματοδότηση.  Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
Έργο ύδρευσης: ΔΕΥΑ, Δήμος (αν δεν διαθέτει ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι (διαδημοτικοί συνήθως) Ύδρευσης.
Οι ως άνω αρμοδιότητες προκύπτουν θεσμικά και αποτυπώνονται σε νομοθετήματα όπως ο Νόμος του Καλλικράτη, όπως ισχύει καθώς και στους ΟΕΥ των Δήμων και τους Κανονισμούς των ΔΕΥΑ.
Οι ως άνω Φορείς, ως Κύριοι των έργων που θα τα λειτουργούν και θα τα συντηρούν, είναι οι Φορείς που θα συνάψουν Δανειακή Σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) και θα έχουν την ευθύνη της οικονομικής διεκπεραίωσης της πράξης στη διάρκεια του Προγράμματος.  
Σε περίπτωση που οι ως άνω Δικαιούχοι δεν διαθέτουν επιχειρησιακή επάρκεια, τότε μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων εκχωρείται η αρμοδιότητα υλοποίησης (και μόνο) σε αντίστοιχο επαρκή Φορέα ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης συνδράμει στην δημοπράτηση των έργων και στην επίβλεψή τους. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν συνάπτει δανειακή Σύμβαση με το ΤΠ&Δ.

Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, εφόσον συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο, ο τελευταίος δικαιούται το 1,5% του π/υ μελέτης για τις διαχειριστικές/επιχειρησιακές υπηρεσίες που θα προσφέρει; Το ίδιο ισχύει για σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ;

Ακριβώς, είναι επιλέξιμη η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να αναθέσουν την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον.  Η κάλυψη του διοικητικού κόστους αυτού δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.

Για την κατάθεση προτάσεων που θέλουμε να συμπεριληφθεί η επιλέξιμη δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εκδοθείσας Πρόσκλησης, πώς ακριβώς θα γίνει ανάθεση και πληρωμή των ανωτέρω υπηρεσιών; Θα γίνει ανάθεση και πληρωμή πριν την έγκριση της πρότασης και εκ των υστέρων αφού εγκριθεί η πρόταση και λογικά ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης θα εγκριθούν οι πληρωμένες δαπάνες και θα πιστωθούν στο Δήμο (δικαιούχο);

Η επιλεξιμότητα του ποσού για την προετοιμασία φακέλου ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης. Μπορείτε να κάνετε τη σχετική ανάθεση υπηρεσίας κατά την νομοθεσία, η δε πληρωμή από το Πρόγραμμα θα γίνει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα και αφού ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης.

Αν δεν υπάρχει πάνω όριο αιτούμενου π/υ, τι σημαίνει η διατύπωση: Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ή ο δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. μη επιλέξιμος εξοπλισμός) τη διαφορά θα πρέπει να την καλύψει ο Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και αποδεικνύοντας την εξασφάλιση των επιπλέον χρηματικών πόρων (ίδιοι πόροι, χορηγίες κλπ…).

Ναι, δεν υπάρχει άνω όριο αιτούμενου π/υ. Ωστόσο, αυτό που αναγράφεται στην Πρόσκληση έρχεται να καλύψει την περίπτωση στην οποία ακριβώς επειδή δεν υπάρχει όριο και ένας Δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό, δύναται η Επιτροπή Αξιολόγησης να εγκρίνει μικρότερο οικονομικό αντικείμενο με στόχο την βέλτιστη διαχείρισης των πόρων της Πρόσκλησης και την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αιτημάτων της χώρας. Ο εν λόγω όρος γενικά έχει στόχο να περάσει αυτό το μήνυμα στο Δικαιούχο ώστε να είναι ενήμερο ευθύς εξαρχής και το συλλογικό όργανο του Δήμου.

Πώς ορίζεται η έννοια του Υποέργου;

Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του Έργου που περιγράφεται στο ΤΔΕ και αντιστοιχεί σε μία και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση (υπογραφείσα ή προγραμματιζόμενη να συναφθεί μελλοντικά), ή μέρος σύμβασης. Αφορά σαφώς οριζόμενο φυσικό αντικείμενο. Κατά περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα ορισμού Υποέργου με πολλαπλούς αναδόχους για παρεμφερές φυσικό αντικείμενο. Το υποέργο διακρίνεται για δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει: α) σαφή αποτύπωση του αποδέκτη (νομική ή ισοδύναμη δέσμευση για την εκτέλεση του υποέργου), β) σαφή αποτύπωση των παραδοτέων (αυτοτελές φυσικό αντικείμενο με συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς όφελος του Έργου).

Είχαμε υποβάλει στην πρόσκληση της ύδρευσης του Φιλόδημου Ι, όπου και είχαμε ενταχθεί, πρόσφατα το έργο μας μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Δικαιούμαστε να υποβάλουμε στην πρόσκλησης ΑΤ01 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Ναι μπορείτε, η μεταφορά του ενταγμένου έργου σας από τον Φιλόδημο Ι στο Αντώνης Τρίτσης δεν προσμετράται ως αίτηση στην πρόσκληση ΑΤ01.  Το αυτό ισχύει και για τις προσκλήσεις ΑΤ02 (Λύματα) και ΑΤ05 (Αγροτική Οδοποιία).

Μπορεί να υποβληθεί πρόταση όπου κάθε υποέργο θα αφορά σε διαφορετικές ομάδες της πρόσκλησης;

Ναι, τα υποέργα της Πράξης μπορούν να αφορούν σε διαφορετικές ομάδες της πρόσκλησης, εφόσον κάθε επιμέρους υποέργο είναι πλήρες και οδηγεί σε ολοκληρωμένη παρέμβαση.

Ο δικαιούχος πως μπορεί να προμηθευθεί τη βεβαίωση της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων που αναφέρεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά του αιτήματος χρηματοδότησης (Κεφάλαιο 5, σελ. 12 της Πρόσκλησης);

Αποστέλλεται αίτημα από το δικαιούχο στην Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων που εδρεύει στην Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Λ. Ριανκούρ 78Α, 11524 Αθήνα, υπόψιν κ. Κ. Αρβανίτη (τηλ. επικοινωνίας 213 1310 100).

Το ποσό των 5.000 € για την ετοιμασία φακέλου πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο ή αρκεί να περιγραφεί στο Τεχνικό Δελτίο η δαπάνη; Πρέπει να υποβληθεί κάτι περαιτέρω; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο (δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης), με επιλέξιμη δαπάνη έως 5.000 € προ ΦΠΑ, και επιπροσθέτως να υποβληθεί η σχετική σύμβαση.  Σε περίπτωση που η εν λόγω σύμβαση αφορά περισσότερες της μίας προσκλήσεις, πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς στην σύμβαση, με τους τίτλους των προσκλήσεων και τα επιμέρους ποσά αυτών.

Η δαπάνη των 5.000 € για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο των Προσκλήσεων ΑΤ01, ΑΤ02, ΑΤ03, ΑΤ04, ΑΤ05, ΑΤ06, ΑΤ07, ΑΤ08, ΑΤ10, ΑΤ12 και ΑΤ14 είναι επιλέξιμη ανά αίτημα χρηματοδότησης; Δηλαδή σε Προσκλήσεις όπου υπάρχει το δικαίωμα υποβολής δύο (2) αιτήσεων χρηματοδότησης (πχ Πρόσκληση ΑΤ08) η επιλέξιμη δαπάνη δύναται να ανέρχεται στο ποσό των 10.000 €;

Ναι είναι δυνατόν, αλλά θα αξιολογηθεί το συνολικό αντικείμενο (και ο φόρτος εργασίας του συμβούλου υποστήριξης) που υποβάλλεται με τις δύο αιτήσεις, για ευνόητους λόγους.

Ο Δήμος μας ετοιμάζει την υποβολή δύο προτάσεων έργων, με κοινό αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τις γωνίες ανακύκλωσης, προς χρηματοδότηση η μία στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η άλλη στην ΑΤ04 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Συντάσσουμε μία ενιαία μελέτη, με τον τελικό Π/Υ να επιμερίζεται σε δύο Π/Υ, σύμφωνα με τα σημεία που θα χωροθετηθούν σε κάθε μία από τις δύο προτάσεις;

Εφόσον πρόκειται για ομοειδές αντικείμενο της ίδιας μελετητικής ωριμότητας/αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη θέματα κατάτμησης (π.χ. όρια διεθνούς διαγωνισμού), όπως επίσης και η δυνατότητα ενιαίας μελέτης και διαγωνισμού με τον τελικό π/υ να είναι διακριτός σύμφωνα και με το φυσικό αντικείμενο των δύο υποβολών (ΥΜΕΠΕΡΑΑ και Αν.Τρίτσης).

Αν ο βηματισμός ωρίμανσης, υποβολής, ένταξης, δημοπράτησης κτλ είναι σημαντικά διαφορετικός, οι δύο υποβολές δύναται να διαχωριστούν πλήρως, όπως εξάλλου και οι διαγωνισμοί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αν υποβληθεί πρόταση μόνο για δίκτυα λυμάτων (χωρίς την Ε.Ε.Λ.) λαμβάνεται υπόψη το κόστος των 2000 ευρώ/ΙΚ; Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το μήκος των προσαγωγών;

Το μοναδιαίο κόστος των 2.000 ευρώ/ι.κ. αφορά σε δίκτυα και ΕΕΛ.  Στην περίπτωση κατασκευής μόνο δικτύων, το όριο αυτό ανέρχεται έως τα 1.450 ευρώ (προ ΦΠΑ) ανά ισοδύναμο κάτοικο, έπειτα από κατάλληλη αιτιολόγηση (πχ εκτεταμένο μήκος προσαγωγών σε υφιστάμενη ΕΕΛ) μπορεί να φθάσει έως και τα 1.550 ευρώ (προ ΦΠΑ).  Ο ελάχιστος π/υ κύριου υποέργου για την Ομάδα Β είναι τα 200.000 €.

Στην πρόσκληση ΑΤ02 (σελ.6) αναφέρεται ότι για την Ομάδα Β το ανώτερω όριο προυπολογισμού των έργων συνολικά για ΕΕΛ και δίκτυα είναι έως 2.000 € (προ ΦΠΑ) ανά ισοδύναμο κάτοικο. Ως ισοδύναμο κάτοικο εννοείτε κατά την περίοδο της 40ετίας;

Στην περίπτωση που το προτεινόμενο έργο αφορά δίκτυα και ΕΕΛ, ως ισοδύναμος κάτοικος νοείται για την 20ετία, στην περίπτωση μόνο δικτύων ο σημερινός πληθυσμός αιχμής (στο πλαίσιο του μοναδιαίου κόστους).

Η αντικατάσταση η/μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, η εγκατάσταση ευφυών συστημάτων και φ/β αποτελούν έργο ή προμήθεια;

Αντιμετωπίζεται ως προμήθεια η αντικατάσταση η/μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και η εγκατάσταση ευφυών συστημάτων.
Στην παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16, δίνεται ο ορισμός για τις προμήθειες, για την διάκριση έργου - προμήθειας : ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, αγαθών. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης.
H εγκατάσταση συστήματος Φ/Β αποτελεί προμήθεια περιλαμβάνοντας την εισκόμιση επί τόπου του εξοπλισμού, την τοποθέτηση και τη θέση σε λειτουργία. Η όλη εργασία δεν προϋποθέτει διευρυμένες προπαρασκευαστικές εργασίες Πολιτικού Μηχανικού στο εκάστοτε γήπεδο.  Σχετικές γνωμοδοτήσεις περί του ότι αποτελεί προμήθεια υπάρχουν τόσο από το ΚΑΠΕ όσο και από πρόσφατη τεχνική βοήθεια της ΕΥΔΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο εξέτασης αιτήσεων χρηματοδότησης σε Πρόσκληση δράσεων.

Η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης χρειάζεται κάποια περαιτέρω διαδικασία;

Η συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Επισημαίνεται ότι ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Για την ένταξη υποέργου μελέτης στην Πρόσκληση απαιτείται πλήρης φάκελος έργου της μελέτης ωρίμανσης;

Στην περίπτωση μη ύπαρξης τεχνικής μελέτης πρέπει να υπάρχει πλήρης Φάκελος Έργου των απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης που να περιλαμβάνει: (α) τεχνικά δεδομένα, (β) σκοπιμότητα μελέτης, (γ) πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών, (δ) προεκτίμηση αμοιβών μελετών.

Πως συνδέεται το παρόν πρόγραμμα με άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούν δράσεις Δήμων; Μπορεί να υπάρχει συμπληρωματικότητα;

Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα Προγράμματα.  Επί πλέον, δεν εντάσσονται έργα που έχουν τη δυνατότητα και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα εγκεκριμένα κείμενα και τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων.
Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από άλλα Προγράμματα.
Υπενθυμίζεται ότι τυπική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι οι δικαιούχοι να δεσμευτούν «ότι το προτεινόμενο έργο δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί».
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιείται ή πρόκειται να υλοποιηθεί μόνο ένα μέρος/τμήμα (Α’ Φάση) έργου, δύναται με το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης να υλοποιηθεί το υπόλοιπο μέρος/τμήμα.  Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν όλα τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος του ΕΣΠΑ, από όπου θα προκύπτει η αναγκαιότητα εξεύρεσης πρόσθετων πόρων (ενώ ταυτόχρονα θα ισχύουν και όλες οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης).

Εάν ο Δήμος δε διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών τι πρέπει να κάνει ώστε να έχει διοικητική και διαχειριστική επάρκεια;

Ο Δικαιούχος, ως προς την τεκμηρίωση της διοικητικής του ικανότητας, θα πρέπει:
- είτε να διαθέτει εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών, 
-είτε να προσκομίζεται ισχύον πιστοποιητικό ΙSO, στο οποίο θα αποτυπώνεται η αρμοδιότητα για διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων,
-σε απουσία των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης διοικητικής ικανότητας, δύναται για την περίπτωση των ΟΤΑ/Περιφερειών/ΝΠΔΔ, ο δικαιούχος να προσκομίσει σε ηλεκτρονική μορφή συνοπτική περιγραφή των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, προσαρμοσμένων στην ισχύουσα νομοθεσία

Προς διευκόλυνσή σας, στην ιστοσελίδα του προγράμματος, έχουν αναρτηθεί ενδεικτικά υποδείγματα διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ;

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ. 

Εάν οι δαπάνες αρχαιολογίας δεν είναι προσδιορισμένες, τι ποσό θα μπει στο τεχνικό δελτίο; Πρέπει να είναι χωριστό υποέργο;

Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία πρέπει να είναι ξεχωριστό υποέργο και επιπλέον πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου, όπως αναλύεται και στην πρόσκληση).  Μόνο στην περίπτωση των ανώριμων έργων (που αιτούνται μελέτη) δεν απαιτείται ο σχετικός προσδιορισμός της δαπάνης αρχαιολογικών εργασιών-ερευνών.

Επιθυμούμε να υποβάλουμε πρόταση σε διαδημοτική συνεργασία με άλλο δήμο, καθώς έχουμε εκπονήσει από κοινού μελέτη για έργο της περιοχής. Την υποβολή θα την κάνει ο άλλος Δήμος και όχι εμείς. Από πλευράς μας πρέπει να υποβληθεί μόνο Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις; Θα μπορούσατε να μου παρέχετε διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά;

Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση, η αίτηση ένταξης θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης.  Από το Δήμο σας πρέπει να υπάρχει απόφαση της οικονομικής επιτροπής για αποδοχή της συνεργασίας και υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.  Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι δύο φορείς θα συνυπογράψουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού.
Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια (στην ένταξη του έργου).

Σε περίπτωση που κάποιο υποέργο απορρίπτεται θα απορριφθεί όλη η πρόταση;

Όχι, απορρίπτεται μόνο το συγκεκριμένο υποέργο, αρκεί να μην επηρεάζονται η συνάφεια και η λειτουργικότητα τόσο της συνολικής πράξης, όσο και των υπολοιπόμενων κύριων υποέργων που παραμένουν.

Οι μελέτες πρέπει να είναι θεωρημένες από την υπηρεσία που διαθέτει την επάρκεια, σε περίπτωση προγραμματικής σύμβασης;

Οι Μελέτες πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένες με βάση την κείμενη Νομοθεσία.

Οι οριζόντιες δράσεις πρέπει να αποτυπώνονται σε ξεχωριστά υποέργα;

Κάθε οριζόντια δράση αποτελεί ξέχωρο υποέργο με ρητή αναφορά στο κύριο έργο που σχετίζεται.
Απαιτείται σχετική αιτιολόγηση και προσδιορισμός της δαπάνης, όπως αναλύεται σε κάθε πρόσκληση (Αρχαιολογία, ΟΚΩ, Επιτροπή διερεύνησης τιμών κτλ).

Είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης με στόχο την ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει στο πλαίσιο άλλου εθνικού ή ευρωπαϊκού προγράμματος;

Το έργο είναι καταρχήν επιλέξιμο εφόσον το υλοποιημένο και εναπομείναν τμήμα του έργου (λήξη εργολαβίας) είναι «διαχειριστικά διακριτά», απαιτούνται σχετικά έγγραφα από το Πρόγραμμα που χρηματοδότησε το έργο, από τα οποία θα προκύπτουν τόσο το επιμερισμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όσο και η μη δυνατότητα χρηματοδότησης του υπολοιπόμενου έργου από το Πρόγραμμα αυτό.
Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται οι όροι και προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Εφόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υπό ένταξη κτιρίου δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί ένα κτίριο να ενταχθεί με όρο στην Απόφαση Ένταξης; Αν ναι, ποιο είναι το ορόσημο που τίθεται για την κάλυψη του όρου αυτού;

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να γίνει ένταξη έργου υπό όρους στο ιδιοκτησιακό.  Με την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει π.χ. να έχει γίνει η διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης από την Κεντρική Διοίκηση σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή να υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του κτιρίου από τον ιδιώτη στον ΟΤΑ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου.
Επισημαίνεται ότι η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης πρέπει να έχει μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να έχει γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Από τα συνημμένα που έχουμε να υποβάλουμε, οι χάρτες καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο, μπορούμε να τους αποστείλουμε σε έντυπη μορφή, όπου φαίνεται και η θεώρηση;

ΌΛΑ τα έγγραφα, πλην της αίτησης υποβολής, πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο Usb flash stick, αυτό ισχύει και για τους χάρτες, πρέπει να υπάρχουν στα sticks.  Αποστολή χαρτών σε έντυπη μορφή θα γίνει ΜΟΝΟ μετά από υπόδειξη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τί σημαίνουν οι όροι : Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης, Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης.

Οι όροι Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης και Κύριος του Έργου ταυτίζονται και αφορούν στο Φορέα (Δήμο, ΔΕΥΑ, Σύνδεσμο Ύδρευσης, Σύνδεσμο Αποχέτευσης κλπ) ο οποίος έχει τη θεσμική αρμοδιότητα της δραστηριότητας για την οποία αιτείται χρηματοδότηση.  Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
Έργο ύδρευσης: ΔΕΥΑ, Δήμος (αν δεν διαθέτει ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι (διαδημοτικοί συνήθως) Ύδρευσης.
Οι ως άνω αρμοδιότητες προκύπτουν θεσμικά και αποτυπώνονται σε νομοθετήματα όπως ο Νόμος του Καλλικράτη, όπως ισχύει καθώς και στους ΟΕΥ των Δήμων και τους Κανονισμούς των ΔΕΥΑ.
Οι ως άνω Φορείς, ως Κύριοι των έργων που θα τα λειτουργούν και θα τα συντηρούν, είναι οι Φορείς που θα συνάψουν Δανειακή Σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) και θα έχουν την ευθύνη της οικονομικής διεκπεραίωσης της πράξης στη διάρκεια του Προγράμματος.  
Σε περίπτωση που οι ως άνω Δικαιούχοι δεν διαθέτουν επιχειρησιακή επάρκεια, τότε μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων εκχωρείται η αρμοδιότητα υλοποίησης (και μόνο) σε αντίστοιχο επαρκή Φορέα ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης συνδράμει στην δημοπράτηση των έργων και στην επίβλεψή τους. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν συνάπτει δανειακή Σύμβαση με το ΤΠ&Δ.

Στην πρόσκληση των ΑΠΕ σχεδιάζουμε δύο υποέργα, ένα αφορά στην αντικατάσταση 5 αντλητικών συστημάτων ύδρευσης και ένα υποέργο φ/β στη στέγη του κτιρίου διοίκησης της ΕΕΛ, υπάρχει πρόβλημα στο ότι το ένα υποέργο αφορά στην ύδρευση και το άλλο στην αποχέτευση;

Καταρχάς απαιτείται μία τεχνική έκθεση στην οποία θα αποτυπώνεται η προτεραιοποίηση των έργων.  Εφόσον με το υποέργο της αντικατάστασης των 5 αντλιών επιλύονται τα προβλήματα των ενεργοβόρων υποδομών σας (πχ στην ΕΕΛ δεν αντιμετωπίζετε κάποιο θέμα ενεργοβόρου εξοπλισμού λόγω παλαιότητας ή στην αφαλάτωση σας;), τότε μπορείτε να προχωρήσετε σε αξιοποίηση ΑΠΕ, στην προκειμένη περίπτωση (το ότι είναι στην ΕΕΛ) δεν κωλύει την επιλεξιμότητα των υποέργων.

Στο πλαίσιο της οικονομίας κλίμακας και της συνέργειας δύο έργων ύδρευσης και λυμάτων, όπως αναφέρετε στις προσκλήσεις, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε πως θα επιμερίσουμε το κόστος που αντιστοιχεί στη ύδρευση και στην αποχέτευση στο κοινό σκάμα;

Καταρχάς, τίθεται και ο επιπλέον λόγος της κατάτμησης, στο γιατί να είναι δύο και όχι ένα ενιαίο έργο.  Στα τμήματα που οι δύο αγωγοί διέρχονται από κοινό σκάμα, πρέπει να γίνει απλός επιμερισμός των υλικών που αφορούν στην ύδρευση, η δημοπράτηση θα είναι ενιαία.

Ο οικισμός για τον οποίο πρόκειται να υποβάλουμε πρόταση είναι παραδοσιακός, με μεγάλα τμήματα πλακόστρωτων οδών. Μπορούμε για λόγους ευρύτερου σχεδιασμού στα σκάματα της ύδρευσης/αποχέτευσης να προβλεφθούν σωλήνες για μελλοντική χρήση οπτικών ινών ή/και ηλεκτροδότησης;

Ασφαλώς και μπορείτε, απαιτούνται τα σχετικά έγγραφα των αρμόδιων υπηρεσιών για τον όλο σχεδιασμό σας (δεδδηε κτλ), ενώ το κόστος προμήθειας των εν λόγω σωλήνων πρέπει να καλυφθεί από εσάς, και να είναι επιμερισμένη δαπάνη στον προϋπολογισμό του έργου.

Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, εφόσον συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο, ο τελευταίος δικαιούται το 1,5% του π/υ μελέτης για τις διαχειριστικές/επιχειρησιακές υπηρεσίες που θα προσφέρει; Το ίδιο ισχύει για σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ;

Ακριβώς, είναι επιλέξιμη η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να αναθέσουν την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον.  Η κάλυψη του διοικητικού κόστους αυτού δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.

Για την κατάθεση προτάσεων που θέλουμε να συμπεριληφθεί η επιλέξιμη δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εκδοθείσας Πρόσκλησης, πώς ακριβώς θα γίνει ανάθεση και πληρωμή των ανωτέρω υπηρεσιών; Θα γίνει ανάθεση και πληρωμή πριν την έγκριση της πρότασης και εκ των υστέρων αφού εγκριθεί η πρόταση και λογικά ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης θα εγκριθούν οι πληρωμένες δαπάνες και θα πιστωθούν στο Δήμο (δικαιούχο);

Η επιλεξιμότητα του ποσού για την προετοιμασία φακέλου ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης. Μπορείτε να κάνετε τη σχετική ανάθεση υπηρεσίας κατά την νομοθεσία, η δε πληρωμή από το Πρόγραμμα θα γίνει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα και αφού ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης.

Η ΔΕΥΑ θα καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για χρηματοδότηση έργου αναβάθμισης Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων και δικτύων. Υπάρχει η δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί υποέργο για την κατασκευή συμβατικού Φωτοβολταϊκού Πάρκου 500kw με σταθερές επίγειες βάσεις, το οποίο θα συνδεθεί στο δίκτυο με την μέθοδο του εικονικού συμψηφισμού (virtual net metering) για να καλύπτει μέρος των ενεργειακών αναγκών των (ενεργοβόρων) μονάδων αφαλάτωσης που έχουμε;

Ναι μπορείτε να υποβάλλετε τα δύο υποέργα σε μια Αίτηση.  Πρέπει να υπάρχουν η σχετική μελέτη και τουλάχιστον τρεις προσφορές για τα Φ/Β.

Μπορούν να εγκατασταθούν ΑΠΕ σε εγκαταστάσεις και άρδευσης εκτός από ύδρευσης;

Όχι οι ΑΠΕ αφορούν μόνο ύδρευση κ αποχέτευση, επίσης η εφαρμογή ΑΠΕ προϋποθέτει να έχουν λύσει πρώτα τα σοβαρά θέματα των ενεργοβορων εξοπλισμών τους.  Πχ αν κάποιος έχει 10 α/σ κ γεωτρήσεις με εξοπλισμό 20ετιας κ πίσω, χωρίς ινβερτερ κ παρακολούθηση κατανάλωσης κ λειτουργίας τόσο αυτών όσο κ των δεξαμενών, οι ΑΠΕ  απλώς θα καλύψουν την καλή λειτουργία κ όχι ουσιαστική εξοικονόμηση. Οπότε πρέπει να έχουν, αν δεν τα έχουν επιλύσει, εκσυγχρονισμό του ημ εξοπλισμού κλπ. με ξέχωρο υποέργο.

Στην περίπτωση που η ΔΕΥΑ ή ο Δήμος καθίσταται παραγωγός ρεύματος μέσω ΑΠΕ, 1) απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής άδειας από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς (ΡΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ κλπ) ή αρκεί η πρωτοκολλημένη σε αυτούς κατάθεση αίτησης; 2) υπάρχουν εξαιρέσεις που δεν απαιτείται η προσκόμιση ενός εκ των δύο; 3) σε ποια περίπτωση από τις ανωτέρω του 1ου ερωτήματος, απορρίπτεται η πρόταση (ΟΝ/ΟFF κριτήριο) και πότε δίνεται η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Με το άρθρο 11 του Ν.4685/2020, καταργήθηκε η Άδεια Παραγωγής και αντικαταστάθηκε με τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Δεν απαιτείται Βεβαίωση Παραγωγού (από τη ΡΑΕ, βάσει του Ν. 4685/2020) για όσα έργα εξαιρούνταν και από την Άδεια Παραγωγής (δηλαδή στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών για έργα ισχύος ≤1 MWp).

Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ηπειρωτική χώρα και διασυνδεδεμένα με αυτήν νησιά), η μέγιστη ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που θα εγκατασταθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο του 1 ΜWp. Στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, η μέγιστη επιτρεπτή ισχύς είναι από 100kwp έως 300kwp ανά φωτοβολταϊκό σταθμό. Άρα δεν απαιτείται Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη ΡΑΕ κατά την υποβολή της πρότασης.

Απαιτείται όμως να έχει υποβληθεί προς το ΔΕΔΔΗΕ αίτηση για τη λήψη προσφοράς σύνδεσης, η οποία πρέπει να σταλεί στην υπηρεσία μας με τον αριθμό πρωτοκόλλου της.

Είναι επιλέξιμες γεννήτριες (Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη) για εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας σε αντλιοστάσια ύδρευσης, λυμάτων και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων; Αν ναι υπάρχει ανώτατο όριο σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου;

Δεν είναι επιλέξιμες γεννήτριες στο πλαίσιο της πρόκλησης ΑΤ03 που αφορά αποκλειστικά σε ΑΠΕ.

Μπορεί να χρηματοδοτηθεί γεννήτρια για την "εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας - παροχής νερού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (Πολιτική προστασία)";

Ναι, μπορεί να χρηματοδοτηθεί γεννήτρια σε αυτήν την περίπτωση, δείτε και την παράγραφο «Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω δράσεων».  Το σύνολο των οριζόντιων δράσεων πολιτικής προστασίας, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του προϋπολογισμού της πράξης και πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό –μη κύριο- υποέργο.

Σε έργο αναβάθμισης υφιστάμενων γεωτρήσεων πόσιμου νερού, απαιτείται προσκόμιση των βεβαιώσεων αδειών χρήσεως νερού στα πλαίσια "εξασφάλισης όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων" (σελ.11 πρόσκλησης); Αν ναι αρκεί η Υπεύθυνη Δήλωση του Φορέα, όπου θα αναφέρεται ότι έχει γίνει η αίτηση, αλλά δεν έχει εκδοθεί η βεβαίωση;

Η πληρότητα των δικαιολογητικών θα μπορούσε να καλυφθεί με Βεβαίωση- Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου ότι έχει κατατεθεί η αίτηση για άδεια χρήσης νερού, αλλά δεν έχει εκδοθεί η άδεια.  Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συμπεριλάβετε και αντίγραφο της αίτησης.

Σε έργα αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης και λυμάτων είναι επιλέξιμα υδραυλικά υλικά, σχετικά με την αντικατάσταση αντλιών π.χ. αντεπίστροφα, βάνες, αγωγοί κατάθλιψης; Αν ναι υπάρχει ανώτατο όριο σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου;

Επιλέξιμα θα μπορούσαν κατά κύριο λόγο να είναι τα παρελκόμενα των αντλιών που αντικαθίστανται, αντεπίστροφα και βάνες είναι πχ επιλέξιμα. 
Σε ότι αφορά στη στήλη κατάθλιψης, αν τεκμηριώνεται ότι η στήλη είναι λανθασμένα υπολογισμένη ή τυχαία επιλεγμένη, μικρότερης διαμέτρου από την βέλτιστη, οπότε η άντληση γίνεται ενεργοβόρα, τότε και μόνο τότε δύναται η αντικατάσταση της υφιστάμενης στήλης με μεγαλύτερης διαμέτρου να επιτυγχάνει ομαλότερη και οικονομικότερη λειτουργία (χαμηλότερες πιέσεις). Συνεπώς, με το σκεπτικό αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί επιλέξιμη η αντικατάσταση της στήλης κατάθλιψης. 
Δεν υπάρχει από την πρόσκληση κάποιο ανώτατο όριο στον προϋπολογισμό για τα υλικά αυτά, αλλά εφόσον εξασφαλιστούν με προμήθεια, υπάρχουν οι δεσμεύσεις της πρόσκλησης για τη διαδικασία πραγματοποίησης της προμήθειας. Το κόστος τους θα μπορούσε επίσης να συμπεριληφθεί στον π/υ του έργου για τα απρόβλεπτα.

Μπορεί ο Δήμος, ο οποίος δεν έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης υδάτων και λυμάτων (την οποία έχει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης) να προτείνει πράξη που να περιλαμβάνει εγκατάσταση Φ/Β στις στέγες δημοτικών κτιρίων (π.χ. σχολεία, δημοτικά καταστήματα κ.λπ.) με σκοπό την ενεργειακή αυτονομία;

ΟΧΙ, η πρόσκληση αφορά αποκλειστικά σε υποδομές ύδρευσης κ αποχέτευσης, για τις οποίες αρμόδια είναι η ΔΕΥΑ.
Υπάρχει η δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί υποέργο για την κατασκευή εγκατάσταση Φ/Β στις στέγες δημοτικών κτιρίων, η οποία θα συνδεθεί στο δίκτυο με την μέθοδο του εικονικού συμψηφισμού (virtual net metering) για να καλύπτει μέρος των ενεργειακών αναγκών των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης.  Στην περίπτωση αυτή αρμόδια για την υποβολή της πρότασης είναι η ΔΕΥΑ, έχοντας συνάψει τη σχετική συμφωνία με το Δήμο για την παραχώρηση χρήσης των στεγών των δημοτικών κτιρίων.  Η αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι επιλέξιμη εφόσον ο Δικαιούχος διαθέτει (ή περιλαμβάνει στην πρότασή του) συστήματα διαχείρισης ενέργειας και εκσυγχρονισμένες «ενεργοβόρες» υποδομές.

Αν δεν υπάρχει πάνω όριο αιτούμενου π/υ, τι σημαίνει η διατύπωση: Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ή ο δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. μη επιλέξιμος εξοπλισμός) τη διαφορά θα πρέπει να την καλύψει ο Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και αποδεικνύοντας την εξασφάλιση των επιπλέον χρηματικών πόρων (ίδιοι πόροι, χορηγίες κλπ…).

Ναι, δεν υπάρχει άνω όριο αιτούμενου π/υ. Ωστόσο, αυτό που αναγράφεται στην Πρόσκληση έρχεται να καλύψει την περίπτωση στην οποία ακριβώς επειδή δεν υπάρχει όριο και ένας Δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό, δύναται η Επιτροπή Αξιολόγησης να εγκρίνει μικρότερο οικονομικό αντικείμενο με στόχο την βέλτιστη διαχείρισης των πόρων της Πρόσκλησης και την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αιτημάτων της χώρας. Ο εν λόγω όρος γενικά έχει στόχο να περάσει αυτό το μήνυμα στο Δικαιούχο ώστε να είναι ενήμερο ευθύς εξαρχής και το συλλογικό όργανο του Δήμου.

Πώς ορίζεται η έννοια του Υποέργου;

Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του Έργου που περιγράφεται στο ΤΔΕ και αντιστοιχεί σε μία και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση (υπογραφείσα ή προγραμματιζόμενη να συναφθεί μελλοντικά), ή μέρος σύμβασης. Αφορά σαφώς οριζόμενο φυσικό αντικείμενο. Κατά περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα ορισμού Υποέργου με πολλαπλούς αναδόχους για παρεμφερές φυσικό αντικείμενο. Το υποέργο διακρίνεται για δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει: α) σαφή αποτύπωση του αποδέκτη (νομική ή ισοδύναμη δέσμευση για την εκτέλεση του υποέργου), β) σαφή αποτύπωση των παραδοτέων (αυτοτελές φυσικό αντικείμενο με συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς όφελος του Έργου).

Το ποσό των 5.000 € για την ετοιμασία φακέλου πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο ή αρκεί να περιγραφεί στο Τεχνικό Δελτίο η δαπάνη; Πρέπει να υποβληθεί κάτι περαιτέρω; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο (δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης), με επιλέξιμη δαπάνη έως 5.000 € προ ΦΠΑ, και επιπροσθέτως να υποβληθεί η σχετική σύμβαση.  Σε περίπτωση που η εν λόγω σύμβαση αφορά περισσότερες της μίας προσκλήσεις, πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς στην σύμβαση, με τους τίτλους των προσκλήσεων και τα επιμέρους ποσά αυτών.

Σε ποιό πεδίο του τεχνικού δελτίου συμπληρώνεται η τιμή στόχος ενός δείκτη;

Στο πεδίο "10. Δείκτες Παρακολούθησης" του Τεχνικού Δελτίου, εκ παραδρομής δεν υπάρχει η στήλη «ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ».  Είτε μπορείτε να προσθέσετε την εν λόγω στήλη (ανάμεσα στις στήλες ΔΕΙΚΤΗΣ και ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) είτε στη στήλη «ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ» να αναγράφετε όχι μόνο τη μονάδα μέτρησης αλλά και την τιμή του δείκτη.

Η δαπάνη των 5.000 € για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο των Προσκλήσεων ΑΤ01, ΑΤ02, ΑΤ03, ΑΤ04, ΑΤ05, ΑΤ06, ΑΤ07, ΑΤ08, ΑΤ10, ΑΤ12 και ΑΤ14 είναι επιλέξιμη ανά αίτημα χρηματοδότησης; Δηλαδή σε Προσκλήσεις όπου υπάρχει το δικαίωμα υποβολής δύο (2) αιτήσεων χρηματοδότησης (πχ Πρόσκληση ΑΤ08) η επιλέξιμη δαπάνη δύναται να ανέρχεται στο ποσό των 10.000 €;

Ναι είναι δυνατόν, αλλά θα αξιολογηθεί το συνολικό αντικείμενο (και ο φόρτος εργασίας του συμβούλου υποστήριξης) που υποβάλλεται με τις δύο αιτήσεις, για ευνόητους λόγους.

Ο Δήμος μας ετοιμάζει την υποβολή δύο προτάσεων έργων, με κοινό αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τις γωνίες ανακύκλωσης, προς χρηματοδότηση η μία στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η άλλη στην ΑΤ04 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Συντάσσουμε μία ενιαία μελέτη, με τον τελικό Π/Υ να επιμερίζεται σε δύο Π/Υ, σύμφωνα με τα σημεία που θα χωροθετηθούν σε κάθε μία από τις δύο προτάσεις;

Εφόσον πρόκειται για ομοειδές αντικείμενο της ίδιας μελετητικής ωριμότητας/αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη θέματα κατάτμησης (π.χ. όρια διεθνούς διαγωνισμού), όπως επίσης και η δυνατότητα ενιαίας μελέτης και διαγωνισμού με τον τελικό π/υ να είναι διακριτός σύμφωνα και με το φυσικό αντικείμενο των δύο υποβολών (ΥΜΕΠΕΡΑΑ και Αν.Τρίτσης).

Αν ο βηματισμός ωρίμανσης, υποβολής, ένταξης, δημοπράτησης κτλ είναι σημαντικά διαφορετικός, οι δύο υποβολές δύναται να διαχωριστούν πλήρως, όπως εξάλλου και οι διαγωνισμοί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σχετικά με το δικαιολογητικό υπ' αριθμ. 26: Χρηματοοικονομική ανάλυση ή βεβαίωση περί μη παραγωγής εσόδων: Το έργο θα αποφέρει απομείωση εξόδων, αυτά νοούνται ως έσοδα για τη Δ.Ε.Υ.Α. και πρέπει να εκπονηθεί χρηματοοικονομική ανάλυση; Αν ναι, υπάρχει τυποποιημένο έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

Στον σχεδιασμό σας πρέπει να λάβετε υπόψη όχι μόνο τη μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας αλλά και την τυχόν μείωση που θα επέλθει από τις προτεινόμενες δράσεις εξοικονόμησης (πχ αλλαγή μοτέρ).  Σε περίπτωση υπέρβασης της μέσης ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας (δηλαδή να προκύπτει πρόσθετη παραγωγή/πώληση ενέργειας στο δίκτυο), όπως άλλωστε πρέπει να τεκμηριώσετε αναλυτικά στην αίτησή σας, απαιτείται να εκπονηθεί και χ/ο ανάλυση.

Σε αντλιοστάσιο ύδρευσης, το οποίο έχει άδεια χρήσης νερού από ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ, αλλά οι αντλίες, ο Η/Μ εξοπλισμός και η χρήση του νερού ανήκουν και χρησιμοποιούνται από άλλη ΔΕΥΑ/Δήμο, μπορεί να υποβάλλει πρόταση η εν λόγω ΔΕΥΑ/Δήμος;

Η ΔΕΥΑ/Δήμος μπορεί να υποβάλει πρόταση αναβάθμισης του Η/Μ εξοπλισμού για τα εν λόγω αντλιοστάσια, εφόσον τεκμηριώσει αφενός, ότι ο υφιστάμενος Η/Μ εξοπλισμός της ανήκει και ότι ο νέος θα παραμείνει στην κυριότητά της και αφετέρου, ότι επωμίζεται το ενεργειακό κόστος λειτουργίας/συντήρησης των συγκεκριμένων αντλιοστασίων.

Στην πρόσκληση ΑΤ03, είναι επιλέξιμη η πρόταση που αφορά τη δημιουργία ανεξάρτητων χώρων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, που δεν συνδέονται με τις εγκαταστάσεις ύδρευσης-αποχέτευσης ώστε να τις καταστήσουν ενεργειακά αυτόνομες, αλλά αποσκοπούν μόνον στον ενεργειακό συμψηφισμό μεταξύ της παραγόμενης ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά και της ενέργειας που καταναλώνεται συνολικά και αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις ύδρευσης-αποχέτευσης;

Είναι επιλέξιμη η προμήθεια/τοποθέτηση φ/β σε οικόπεδο που δεν γειτνιάζει απαραίτητα με τις υποδομές ύδρευσης/αποχέτευσης, ο ενεργειακός συμψηφισμός είναι σκοπός της Πρόσκλησης.

Η αντικατάσταση η/μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, η εγκατάσταση ευφυών συστημάτων και φ/β αποτελούν έργο ή προμήθεια;

Αντιμετωπίζεται ως προμήθεια η αντικατάσταση η/μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και η εγκατάσταση ευφυών συστημάτων.
Στην παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16, δίνεται ο ορισμός για τις προμήθειες, για την διάκριση έργου - προμήθειας : ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, αγαθών. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης.
H εγκατάσταση συστήματος Φ/Β αποτελεί προμήθεια περιλαμβάνοντας την εισκόμιση επί τόπου του εξοπλισμού, την τοποθέτηση και τη θέση σε λειτουργία. Η όλη εργασία δεν προϋποθέτει διευρυμένες προπαρασκευαστικές εργασίες Πολιτικού Μηχανικού στο εκάστοτε γήπεδο.  Σχετικές γνωμοδοτήσεις περί του ότι αποτελεί προμήθεια υπάρχουν τόσο από το ΚΑΠΕ όσο και από πρόσφατη τεχνική βοήθεια της ΕΥΔΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο εξέτασης αιτήσεων χρηματοδότησης σε Πρόσκληση δράσεων.

Είναι επιλέξιμη η αντικατάσταση αντλιών σε μικτές γεωτρήσεις ύδρευσης και άρδευσης;

Η πρόσκληση ΑΤ-03 αφορά σε εγκαταστάσεις ύδρευσης και λυμάτων, και η ΑΤ-01 σε ύδρευση, και όχι σε άρδευση.  Στην περίπτωση των γεωτρήσεων πρέπει να μας προσκομίσετε τις σχετικές άδειες χρήσης νερού.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει η μελέτη σκοπιμότητας στην πρόσκληση ΑΤ03;

Η μελέτη σκοπιμότητας πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής: 
α) Στοιχεία υφιστάμενης κατάστασης ενεργοβόρων εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και τεκμηρίωση οφέλους από την υλοποίηση της πράξης
β) Μέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (δεδομένα τριετίας βάσει λογαριασμών ΔΕΗ) 
γ) Μέσο ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης 
δ) Εξοικονόμηση ενέργειας (kWh/έτος) από τις παρεμβάσεις και ενέργεια που θα καταναλώνουν οι εγκαταστάσεις μετά τις παρεμβάσεις.  Επίσης, να υπολογίζεται το κόστος ανά κάτοικο πριν και μετά τις παρεμβάσεις του έργου, καθώς και η απόδοση της συνολικής επένδυσης.

Η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης χρειάζεται κάποια περαιτέρω διαδικασία;

Η συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Επισημαίνεται ότι ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Πως συνδέεται το παρόν πρόγραμμα με άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούν δράσεις Δήμων; Μπορεί να υπάρχει συμπληρωματικότητα;

Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα Προγράμματα.  Επί πλέον, δεν εντάσσονται έργα που έχουν τη δυνατότητα και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα εγκεκριμένα κείμενα και τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων.
Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από άλλα Προγράμματα.
Υπενθυμίζεται ότι τυπική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι οι δικαιούχοι να δεσμευτούν «ότι το προτεινόμενο έργο δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί».
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιείται ή πρόκειται να υλοποιηθεί μόνο ένα μέρος/τμήμα (Α’ Φάση) έργου, δύναται με το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης να υλοποιηθεί το υπόλοιπο μέρος/τμήμα.  Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν όλα τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος του ΕΣΠΑ, από όπου θα προκύπτει η αναγκαιότητα εξεύρεσης πρόσθετων πόρων (ενώ ταυτόχρονα θα ισχύουν και όλες οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης).

Εάν ο Δήμος δε διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών τι πρέπει να κάνει ώστε να έχει διοικητική και διαχειριστική επάρκεια;

Ο Δικαιούχος, ως προς την τεκμηρίωση της διοικητικής του ικανότητας, θα πρέπει:
- είτε να διαθέτει εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών, 
-είτε να προσκομίζεται ισχύον πιστοποιητικό ΙSO, στο οποίο θα αποτυπώνεται η αρμοδιότητα για διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων,
-σε απουσία των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης διοικητικής ικανότητας, δύναται για την περίπτωση των ΟΤΑ/Περιφερειών/ΝΠΔΔ, ο δικαιούχος να προσκομίσει σε ηλεκτρονική μορφή συνοπτική περιγραφή των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, προσαρμοσμένων στην ισχύουσα νομοθεσία

Προς διευκόλυνσή σας, στην ιστοσελίδα του προγράμματος, έχουν αναρτηθεί ενδεικτικά υποδείγματα διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ;

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ. 

Εάν οι δαπάνες αρχαιολογίας δεν είναι προσδιορισμένες, τι ποσό θα μπει στο τεχνικό δελτίο; Πρέπει να είναι χωριστό υποέργο;

Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία πρέπει να είναι ξεχωριστό υποέργο και επιπλέον πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου, όπως αναλύεται και στην πρόσκληση).  Μόνο στην περίπτωση των ανώριμων έργων (που αιτούνται μελέτη) δεν απαιτείται ο σχετικός προσδιορισμός της δαπάνης αρχαιολογικών εργασιών-ερευνών.

Επιθυμούμε να υποβάλουμε πρόταση σε διαδημοτική συνεργασία με άλλο δήμο, καθώς έχουμε εκπονήσει από κοινού μελέτη για έργο της περιοχής. Την υποβολή θα την κάνει ο άλλος Δήμος και όχι εμείς. Από πλευράς μας πρέπει να υποβληθεί μόνο Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις; Θα μπορούσατε να μου παρέχετε διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά;

Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση, η αίτηση ένταξης θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης.  Από το Δήμο σας πρέπει να υπάρχει απόφαση της οικονομικής επιτροπής για αποδοχή της συνεργασίας και υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.  Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι δύο φορείς θα συνυπογράψουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού.
Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια (στην ένταξη του έργου).

Σε περίπτωση που κάποιο υποέργο απορρίπτεται θα απορριφθεί όλη η πρόταση;

Όχι, απορρίπτεται μόνο το συγκεκριμένο υποέργο, αρκεί να μην επηρεάζονται η συνάφεια και η λειτουργικότητα τόσο της συνολικής πράξης, όσο και των υπολοιπόμενων κύριων υποέργων που παραμένουν.

Οι μελέτες πρέπει να είναι θεωρημένες από την υπηρεσία που διαθέτει την επάρκεια, σε περίπτωση προγραμματικής σύμβασης;

Οι Μελέτες πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένες με βάση την κείμενη Νομοθεσία.

Οι οριζόντιες δράσεις πρέπει να αποτυπώνονται σε ξεχωριστά υποέργα;

Κάθε οριζόντια δράση αποτελεί ξέχωρο υποέργο με ρητή αναφορά στο κύριο έργο που σχετίζεται.
Απαιτείται σχετική αιτιολόγηση και προσδιορισμός της δαπάνης, όπως αναλύεται σε κάθε πρόσκληση (Αρχαιολογία, ΟΚΩ, Επιτροπή διερεύνησης τιμών κτλ).

Είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης με στόχο την ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει στο πλαίσιο άλλου εθνικού ή ευρωπαϊκού προγράμματος;

Το έργο είναι καταρχήν επιλέξιμο εφόσον το υλοποιημένο και εναπομείναν τμήμα του έργου (λήξη εργολαβίας) είναι «διαχειριστικά διακριτά», απαιτούνται σχετικά έγγραφα από το Πρόγραμμα που χρηματοδότησε το έργο, από τα οποία θα προκύπτουν τόσο το επιμερισμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όσο και η μη δυνατότητα χρηματοδότησης του υπολοιπόμενου έργου από το Πρόγραμμα αυτό.
Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται οι όροι και προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Εφόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υπό ένταξη κτιρίου δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί ένα κτίριο να ενταχθεί με όρο στην Απόφαση Ένταξης; Αν ναι, ποιο είναι το ορόσημο που τίθεται για την κάλυψη του όρου αυτού;

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να γίνει ένταξη έργου υπό όρους στο ιδιοκτησιακό.  Με την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει π.χ. να έχει γίνει η διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης από την Κεντρική Διοίκηση σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή να υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του κτιρίου από τον ιδιώτη στον ΟΤΑ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου.
Επισημαίνεται ότι η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης πρέπει να έχει μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να έχει γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Από τα συνημμένα που έχουμε να υποβάλουμε, οι χάρτες καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο, μπορούμε να τους αποστείλουμε σε έντυπη μορφή, όπου φαίνεται και η θεώρηση;

ΌΛΑ τα έγγραφα, πλην της αίτησης υποβολής, πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο Usb flash stick, αυτό ισχύει και για τους χάρτες, πρέπει να υπάρχουν στα sticks.  Αποστολή χαρτών σε έντυπη μορφή θα γίνει ΜΟΝΟ μετά από υπόδειξη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τί σημαίνουν οι όροι : Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης, Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης.

Οι όροι Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης και Κύριος του Έργου ταυτίζονται και αφορούν στο Φορέα (Δήμο, ΔΕΥΑ, Σύνδεσμο Ύδρευσης, Σύνδεσμο Αποχέτευσης κλπ) ο οποίος έχει τη θεσμική αρμοδιότητα της δραστηριότητας για την οποία αιτείται χρηματοδότηση.  Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
Έργο ύδρευσης: ΔΕΥΑ, Δήμος (αν δεν διαθέτει ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι (διαδημοτικοί συνήθως) Ύδρευσης.
Οι ως άνω αρμοδιότητες προκύπτουν θεσμικά και αποτυπώνονται σε νομοθετήματα όπως ο Νόμος του Καλλικράτη, όπως ισχύει καθώς και στους ΟΕΥ των Δήμων και τους Κανονισμούς των ΔΕΥΑ.
Οι ως άνω Φορείς, ως Κύριοι των έργων που θα τα λειτουργούν και θα τα συντηρούν, είναι οι Φορείς που θα συνάψουν Δανειακή Σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) και θα έχουν την ευθύνη της οικονομικής διεκπεραίωσης της πράξης στη διάρκεια του Προγράμματος.  
Σε περίπτωση που οι ως άνω Δικαιούχοι δεν διαθέτουν επιχειρησιακή επάρκεια, τότε μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων εκχωρείται η αρμοδιότητα υλοποίησης (και μόνο) σε αντίστοιχο επαρκή Φορέα ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης συνδράμει στην δημοπράτηση των έργων και στην επίβλεψή τους. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν συνάπτει δανειακή Σύμβαση με το ΤΠ&Δ.

Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, εφόσον συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο, ο τελευταίος δικαιούται το 1,5% του π/υ μελέτης για τις διαχειριστικές/επιχειρησιακές υπηρεσίες που θα προσφέρει; Το ίδιο ισχύει για σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ;

Ακριβώς, είναι επιλέξιμη η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να αναθέσουν την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον.  Η κάλυψη του διοικητικού κόστους αυτού δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.

Για την κατάθεση προτάσεων που θέλουμε να συμπεριληφθεί η επιλέξιμη δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εκδοθείσας Πρόσκλησης, πώς ακριβώς θα γίνει ανάθεση και πληρωμή των ανωτέρω υπηρεσιών; Θα γίνει ανάθεση και πληρωμή πριν την έγκριση της πρότασης και εκ των υστέρων αφού εγκριθεί η πρόταση και λογικά ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης θα εγκριθούν οι πληρωμένες δαπάνες και θα πιστωθούν στο Δήμο (δικαιούχο);

Η επιλεξιμότητα του ποσού για την προετοιμασία φακέλου ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης. Μπορείτε να κάνετε τη σχετική ανάθεση υπηρεσίας κατά την νομοθεσία, η δε πληρωμή από το Πρόγραμμα θα γίνει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα και αφού ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης.

Αν δεν υπάρχει πάνω όριο αιτούμενου π/υ, τι σημαίνει η διατύπωση: Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ή ο δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. μη επιλέξιμος εξοπλισμός) τη διαφορά θα πρέπει να την καλύψει ο Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και αποδεικνύοντας την εξασφάλιση των επιπλέον χρηματικών πόρων (ίδιοι πόροι, χορηγίες κλπ…).

Ναι, δεν υπάρχει άνω όριο αιτούμενου π/υ. Ωστόσο, αυτό που αναγράφεται στην Πρόσκληση έρχεται να καλύψει την περίπτωση στην οποία ακριβώς επειδή δεν υπάρχει όριο και ένας Δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό, δύναται η Επιτροπή Αξιολόγησης να εγκρίνει μικρότερο οικονομικό αντικείμενο με στόχο την βέλτιστη διαχείρισης των πόρων της Πρόσκλησης και την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αιτημάτων της χώρας. Ο εν λόγω όρος γενικά έχει στόχο να περάσει αυτό το μήνυμα στο Δικαιούχο ώστε να είναι ενήμερο ευθύς εξαρχής και το συλλογικό όργανο του Δήμου.

Πώς ορίζεται η έννοια του Υποέργου;

Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του Έργου που περιγράφεται στο ΤΔΕ και αντιστοιχεί σε μία και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση (υπογραφείσα ή προγραμματιζόμενη να συναφθεί μελλοντικά), ή μέρος σύμβασης. Αφορά σαφώς οριζόμενο φυσικό αντικείμενο. Κατά περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα ορισμού Υποέργου με πολλαπλούς αναδόχους για παρεμφερές φυσικό αντικείμενο. Το υποέργο διακρίνεται για δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει: α) σαφή αποτύπωση του αποδέκτη (νομική ή ισοδύναμη δέσμευση για την εκτέλεση του υποέργου), β) σαφή αποτύπωση των παραδοτέων (αυτοτελές φυσικό αντικείμενο με συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς όφελος του Έργου).

Μπορεί η διεύθυνση καθαριότητας του δήμου να διεκδικήσει ταυτόχρονα χρηματοδότηση από δύο αναπτυξιακά προγράμματα (Αντώνης Τρίτσης και Φιλόδημος ΙΙ) για την προμήθεια οχημάτων (απορριμματοφόρων, ανατρεπόμενων φορτηγών, πλυστικών μηχανημάτων κ.α.); (σ.σ. «τρέχει» μια πρόσκληση του Φιλόδημου ΙΙ που θέτει συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, ενώ η διεύθυνση καθαριότητας επιθυμεί να προμηθευτεί οχήματα καλύτερων τεχνικών προδιαγραφών). ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Η προμήθεια απορριμματοφόρων καλύπτεται από την πρόσκληση ΑΤ04 (Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων), και την πρόσκληση ΑΤ12 (Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους) η οποία καλύπτει διαφόρων τύπων ηλεκτροκίνητα οχήματα (απορριμματοφόρα, δίτροχα, SUV, πλυντήρια κάδων κλπ).

Έγκειται στον σχεδιασμό/προγραμματισμό του δήμου να αιτηθεί μέρος ή το σύνολο των ποσών/δαπανών από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Το ποσό των 5.000 € για την ετοιμασία φακέλου πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο ή αρκεί να περιγραφεί στο Τεχνικό Δελτίο η δαπάνη; Πρέπει να υποβληθεί κάτι περαιτέρω; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο (δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης), με επιλέξιμη δαπάνη έως 5.000 € προ ΦΠΑ, και επιπροσθέτως να υποβληθεί η σχετική σύμβαση.  Σε περίπτωση που η εν λόγω σύμβαση αφορά περισσότερες της μίας προσκλήσεις, πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς στην σύμβαση, με τους τίτλους των προσκλήσεων και τα επιμέρους ποσά αυτών.

Σχεδιάζουμε να υποβάλουμε μία σειρά οχημάτων στη διαχείριση απορριμμάτων, κάποια υποβάλλονται και στις δύο προσκλήσεις (ΑΤ04 και ΑΤ12), τι πρέπει να κάνουμε;

Στην ΑΤ12 υποβάλλονται αυστηρά ηλεκτροκίνητα οχήματα, στην ΑΤ04 δεν είναι απαιτητό.  Επίσης, οχήματα που αφορούν στην ανακύκλωση απορριμμάτων είναι επιλέξιμα μόνο στην ΑΤ04 όχι στην ΑΤ12.  Στην ΑΤ12 επιτρέπεται ένα (1) όχημα συλλογής σύμμεικτων αστικών αποβλήτων (απορριμματοφόρο, container κλπ). Τέλος, σε κάθε μία από τις προσκλήσεις υπάρχει άνω όριο οχημάτων που δύναται να προμηθευτείτε ανά κατηγορία/τύπο οχήματος.

Στην πρόσκληση ΑΤ04, είναι επιλέξιμοι και κινητοί ΣΜΑ;

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 είναι επιλέξιμοι και κινητοί ΣΜΑ.

Πριν δύο χρόνια είχαμε πάρει έγκριση από τον ΕΟΑΝ για δύο μικρά πράσινα σημεία, πρέπει να επανυποβάλουμε για έγκριση για ακόμα μία (1) μικρή πράσινη γωνιά;

Κάθε ξέχωρη δράση εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών από τον Δήμο σας απαιτεί την έγκριση του εν λόγω σχεδίου/δράσης από τον Ε.Ο.ΑΝ (παρ.2-3 του άρ.8 του ν.4496/2017), και απαιτείται πριν την δημοπράτηση των σχετικών υποέργων.

Δύναται η επεξεργασία ή έστω προεπεξεργασία των βιοαποβλήτων στα σημεία συλλογής/διαλογής στη πηγή;

Η εν λόγω δράση/προμήθεια εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη, τα βιοαπόβλητα δεν πρέπει να επεξεργάζονται στα σημεία συλλογής τους.

Σε περίπτωση που απαιτείται κάποια περαιτέρω διαλογή των υλικών (πχ χαρτιών - πλαστικών), πως θα προωθούνται χωρίς την περαιτέρω διαλογή αυτών;

Τα προϊόντα που θα συλλέγονται (διαλογή στην πηγή), πρέπει να δίνουν καθαρά ρεύματα (π.χ. ξέχωρα χαρτιά από πλαστικά, όπου επιτρέπεται τυχόν επεξεργασία τους όπως τεμαχισμός ή συμπίεση, ενσωματωμένη όμως στην υποδομή της γωνιάς ανακύκλωσης), με δυνατότητα άμεσης διάθεσης-πώλησης αυτών.

Μπορεί ένας ΦΟΔΣΑ να υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04; Το φυσικό αντικείμενο θα αφορά σε καφέ κάδους και οχήματα, γωνιές ανακύκλωσης 6 και 8 ρευμάτων, καθώς και 1 ΣΜΑ, για τα οποία οι Δήμοι του συνδέσμου (ΦΟΔΣΑ) θα είναι οι κύριοι και θα τα λειτουργούν. Επίσης, επειδή ένας από του Δήμους ωριμάζει τώρα τον ΣΜΑ του, μπορεί να υποβάλει ξέχωρα αίτηση για τον ΣΜΑ αυτό στην ΑΤ04;

Ο ΦΟΔΣΑ ως Σύνδεσμος Δήμων δύναται να υποβάλει πρόταση στην πρόσκληση ΑΤ04.  Κατά την υποβολή της αίτησης, πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές Προγραμματικές Συμβάσεις (δύναται και σχέδια αυτών) καθώς και οι σχετικές Αποφάσεις των εμπλεκόμενων Δήμων, όπου θα προσδιορίζονται επακριβώς τόσο το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο/προμήθειες του κάθε Δήμου, όσο και οι διαδικασίες του ΦΟΔΣΑ ως δικαιούχου, που θα υλοποιήσει το έργο, και των Δήμων που θα είναι οι κύριοι των προμηθειών/έργων και οι φορείς λειτουργίας αυτών.

Επίσης, δύναται ένας Δήμος του ανωτέρω Συνδέσμου να υποβάλει ξέχωρα αίτηση, όπου το φυσικό αντικείμενο της ξέχωρης αίτησης μαζί με αυτό της αίτησης του ΦΟΔΣΑ, στα σημεία που αφορούν τον συγκεκριμένο Δήμο, συνολικά να πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης ΑΤ04 (πλήθος οχημάτων ανά δήμο κλπ).

Η δαπάνη των 5.000 € για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο των Προσκλήσεων ΑΤ01, ΑΤ02, ΑΤ03, ΑΤ04, ΑΤ05, ΑΤ06, ΑΤ07, ΑΤ08, ΑΤ10, ΑΤ12 και ΑΤ14 είναι επιλέξιμη ανά αίτημα χρηματοδότησης; Δηλαδή σε Προσκλήσεις όπου υπάρχει το δικαίωμα υποβολής δύο (2) αιτήσεων χρηματοδότησης (πχ Πρόσκληση ΑΤ08) η επιλέξιμη δαπάνη δύναται να ανέρχεται στο ποσό των 10.000 €;

Ναι είναι δυνατόν, αλλά θα αξιολογηθεί το συνολικό αντικείμενο (και ο φόρτος εργασίας του συμβούλου υποστήριξης) που υποβάλλεται με τις δύο αιτήσεις, για ευνόητους λόγους.

Εντάσσονται στα αντικείμενα της πρόσκλησης ΑΤ04 οι μηχανικοί κομποστοποιητές βιο-αποβλήτων (γνωστοί και ως αυτόνομοι μηχανικοί κομποστοποιητές) ως μέρος συστημάτων συλλογής βιο-αποβλήτων σε γειτονιές, πολυκατοικίες, απομακρυσμένους οικισμούς, μεγάλους παραγωγούς (ξενοδοχεία, εστιατόρια, μαρίνες, κατασκηνώσεις, στρατόπεδα, φοιτητικές λέσχες κοκ) ή ως μέρος εξοπλισμού Γωνιών Ανακύκλωσης;

Ο εξοπλισμός κομποστοποίησης βιοαποβλήτων δεν είναι επιλέξιμος στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04.  Σύμφωνα με αυτήν, προβλέπονται δράσεις:

(α) Προγράμματα «Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) Βιοαποβλήτων», τα οποία πρέπει να εξασφαλίζουν ότι υφίσταται διαθέσιμος ή υλοποιείται κατάλληλος αποδέκτης των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή υπάρχει σχετική έγγραφη βεβαίωση/δέσμευση του Φορέα Σχεδιασμού του οικείου ΠΕΣΔΑ για την παραλαβή των βιοαποβλήτων και περιγραφή της ενδιάμεσης λύσης της διαχείρισής τους κατάλληλων προδιαγραφών, μέχρι την ολοκλήρωση των κατάλληλων μόνιμων υποδομών διαχείρισης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων που προβλέπονται στον οικείο εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ,

(β) Δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης», οι οποίες πρέπει να εξασφαλίζουν την αυτόνομη εφαρμογή τους χωρίς να απαιτούν, ως προϋπόθεση εφαρμογής τους, είτε την ύπαρξη άλλων αναγκαίων υποδομών (π.χ. κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών κ.α.), που δεν χρηματοδοτούνται από την παρούσα πρόσκληση, είτε τη μεταφορά των αποβλήτων αυτών εκτός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου, ώστε να μεταφερθούν σε σχετικές υποδομές (π.χ. κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών κ.α.).  Οι προτάσεις πρέπει να εξασφαλίζουν το βέλτιστο ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την εφαρμοζόμενη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Δηλαδή, το προϊόν που θα συλλέγεται στις δράσεις «Διαλογής στην Πηγή», δεν πρέπει να έχει υποστεί οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία, ενώ στις δράσεις των "Γωνιών Ανακύκλωσης", το προϊόν που θα συλλέγεται πρέπει να είναι καθαρό (χωρίς απαίτηση εργασιών διαλογής), με επιτρεπόμενη επεξεργασία τον τεμαχισμό και τη συμπίεση.  Επεξεργασία δηλαδή που δεν θα αλλοιώνει τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά και θα επιτρέπει την άμεση διάθεση - πώλησή του από το Δήμο.

Ο Δήμος μας διαθέτει κάδους απορριμμάτων και κάδους ανακύκλωσης (μπλε κάδοι). Επίσης διαθέτει ένα καινούριο απορριμματοφόρο για τα απορρίμματα και ένα πολύ παλιό απορριμματοφόρο (>30 ετίας) για την ανακύκλωση. Είναι επιλέξιμη δαπάνη στην Πρόσκληση ΑΤ04 η προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου για τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών (από τους μπλε κάδους);

Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια καινούριου απορριμματοφόρου για τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους, στους οποίους συλλέγονται σύμμεικτα ανακυκλώσιμα υλικά.

Στην πρόσκληση ΑΤ04 αναφέρουμε ως επιλέξιμες «προμήθειες εξοπλισμού μεταφοράς ρευμάτων ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων», καθώς και «προμήθεια οχημάτων μεταφοράς κατάλληλων για τη φύση των προδιαλεγμένων αποβλήτων».

Είναι επιλέξιμη η προμήθεια κινητών Γωνιών Ανακύκλωσης;

Είναι επιλέξιμες οι κινητές Γωνιές Ανακύκλωσης εφόσον τεκμηριωθεί αναλυτικά η σκοπιμότητα αυτής της δράσης και η τεχνοοικονομική ανάλυση επιλογής αυτών έναντι περισσότερων σταθερών Γωνιών Ανακύκλωσης.

Ο Δήμος μας ετοιμάζει την υποβολή δύο προτάσεων έργων, με κοινό αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τις γωνίες ανακύκλωσης, προς χρηματοδότηση η μία στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η άλλη στην ΑΤ04 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Συντάσσουμε μία ενιαία μελέτη, με τον τελικό Π/Υ να επιμερίζεται σε δύο Π/Υ, σύμφωνα με τα σημεία που θα χωροθετηθούν σε κάθε μία από τις δύο προτάσεις;

Εφόσον πρόκειται για ομοειδές αντικείμενο της ίδιας μελετητικής ωριμότητας/αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη θέματα κατάτμησης (π.χ. όρια διεθνούς διαγωνισμού), όπως επίσης και η δυνατότητα ενιαίας μελέτης και διαγωνισμού με τον τελικό π/υ να είναι διακριτός σύμφωνα και με το φυσικό αντικείμενο των δύο υποβολών (ΥΜΕΠΕΡΑΑ και Αν.Τρίτσης).

Αν ο βηματισμός ωρίμανσης, υποβολής, ένταξης, δημοπράτησης κτλ είναι σημαντικά διαφορετικός, οι δύο υποβολές δύναται να διαχωριστούν πλήρως, όπως εξάλλου και οι διαγωνισμοί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

H παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες (π.χ. η χρήση κάρτας ανακυκλωτή ή η έκδοση κουπονιού για την παροχή οικονομικού εργαλείου ανά τεμάχιο αποβλήτου υλικού) για τη δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης, αποτελεί για τον Δήμο υποχρεωτική ενέργεια ή προαιρετική; Πού μπορεί να διοχετεύσει ο Δήμος τυχόν έσοδα από τις Γωνιές Ανακύκλωσης;

Η παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο των Γωνιών Ανακύκλωσης.
Εάν ο Δήμος, από τη διάθεση - πώληση των καθαρών ρευμάτων αποβλήτων που θα συλλέγει στις Γωνιές Ανακύκλωσης, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών ανταποδοτικών παροχών προς τους πολίτες – ανακυκλωτές, έχει οικονομικό όφελος και ενδεχομένως κέρδος, το κέρδος αυτό μπορεί να το διαθέτει σε κοινωφελείς σκοπούς (πχ σχολεία, παιδικοί σταθμοί, φροντίδα τρίτης ηλικίας κλπ).  Η όποια προσέγγιση πρέπει να αποτυπώνεται και να τεκμηριώνεται στην πρότασή σας.

Η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης χρειάζεται κάποια περαιτέρω διαδικασία;

Η συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Επισημαίνεται ότι ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Πως συνδέεται το παρόν πρόγραμμα με άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούν δράσεις Δήμων; Μπορεί να υπάρχει συμπληρωματικότητα;

Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα Προγράμματα.  Επί πλέον, δεν εντάσσονται έργα που έχουν τη δυνατότητα και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα εγκεκριμένα κείμενα και τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων.
Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από άλλα Προγράμματα.
Υπενθυμίζεται ότι τυπική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι οι δικαιούχοι να δεσμευτούν «ότι το προτεινόμενο έργο δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί».
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιείται ή πρόκειται να υλοποιηθεί μόνο ένα μέρος/τμήμα (Α’ Φάση) έργου, δύναται με το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης να υλοποιηθεί το υπόλοιπο μέρος/τμήμα.  Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν όλα τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος του ΕΣΠΑ, από όπου θα προκύπτει η αναγκαιότητα εξεύρεσης πρόσθετων πόρων (ενώ ταυτόχρονα θα ισχύουν και όλες οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης).

Εάν ο Δήμος δε διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών τι πρέπει να κάνει ώστε να έχει διοικητική και διαχειριστική επάρκεια;

Ο Δικαιούχος, ως προς την τεκμηρίωση της διοικητικής του ικανότητας, θα πρέπει:
- είτε να διαθέτει εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών, 
-είτε να προσκομίζεται ισχύον πιστοποιητικό ΙSO, στο οποίο θα αποτυπώνεται η αρμοδιότητα για διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων,
-σε απουσία των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης διοικητικής ικανότητας, δύναται για την περίπτωση των ΟΤΑ/Περιφερειών/ΝΠΔΔ, ο δικαιούχος να προσκομίσει σε ηλεκτρονική μορφή συνοπτική περιγραφή των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, προσαρμοσμένων στην ισχύουσα νομοθεσία

Προς διευκόλυνσή σας, στην ιστοσελίδα του προγράμματος, έχουν αναρτηθεί ενδεικτικά υποδείγματα διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ;

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ. 

Εάν οι δαπάνες αρχαιολογίας δεν είναι προσδιορισμένες, τι ποσό θα μπει στο τεχνικό δελτίο; Πρέπει να είναι χωριστό υποέργο;

Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία πρέπει να είναι ξεχωριστό υποέργο και επιπλέον πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου, όπως αναλύεται και στην πρόσκληση).  Μόνο στην περίπτωση των ανώριμων έργων (που αιτούνται μελέτη) δεν απαιτείται ο σχετικός προσδιορισμός της δαπάνης αρχαιολογικών εργασιών-ερευνών.

Επιθυμούμε να υποβάλουμε πρόταση σε διαδημοτική συνεργασία με άλλο δήμο, καθώς έχουμε εκπονήσει από κοινού μελέτη για έργο της περιοχής. Την υποβολή θα την κάνει ο άλλος Δήμος και όχι εμείς. Από πλευράς μας πρέπει να υποβληθεί μόνο Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις; Θα μπορούσατε να μου παρέχετε διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά;

Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση, η αίτηση ένταξης θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης.  Από το Δήμο σας πρέπει να υπάρχει απόφαση της οικονομικής επιτροπής για αποδοχή της συνεργασίας και υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.  Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι δύο φορείς θα συνυπογράψουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού.
Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια (στην ένταξη του έργου).

Σε περίπτωση που κάποιο υποέργο απορρίπτεται θα απορριφθεί όλη η πρόταση;

Όχι, απορρίπτεται μόνο το συγκεκριμένο υποέργο, αρκεί να μην επηρεάζονται η συνάφεια και η λειτουργικότητα τόσο της συνολικής πράξης, όσο και των υπολοιπόμενων κύριων υποέργων που παραμένουν.

Οι μελέτες πρέπει να είναι θεωρημένες από την υπηρεσία που διαθέτει την επάρκεια, σε περίπτωση προγραμματικής σύμβασης;

Οι Μελέτες πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένες με βάση την κείμενη Νομοθεσία.

Οι οριζόντιες δράσεις πρέπει να αποτυπώνονται σε ξεχωριστά υποέργα;

Κάθε οριζόντια δράση αποτελεί ξέχωρο υποέργο με ρητή αναφορά στο κύριο έργο που σχετίζεται.
Απαιτείται σχετική αιτιολόγηση και προσδιορισμός της δαπάνης, όπως αναλύεται σε κάθε πρόσκληση (Αρχαιολογία, ΟΚΩ, Επιτροπή διερεύνησης τιμών κτλ).

Είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης με στόχο την ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει στο πλαίσιο άλλου εθνικού ή ευρωπαϊκού προγράμματος;

Το έργο είναι καταρχήν επιλέξιμο εφόσον το υλοποιημένο και εναπομείναν τμήμα του έργου (λήξη εργολαβίας) είναι «διαχειριστικά διακριτά», απαιτούνται σχετικά έγγραφα από το Πρόγραμμα που χρηματοδότησε το έργο, από τα οποία θα προκύπτουν τόσο το επιμερισμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όσο και η μη δυνατότητα χρηματοδότησης του υπολοιπόμενου έργου από το Πρόγραμμα αυτό.
Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται οι όροι και προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Εφόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υπό ένταξη κτιρίου δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί ένα κτίριο να ενταχθεί με όρο στην Απόφαση Ένταξης; Αν ναι, ποιο είναι το ορόσημο που τίθεται για την κάλυψη του όρου αυτού;

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να γίνει ένταξη έργου υπό όρους στο ιδιοκτησιακό.  Με την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει π.χ. να έχει γίνει η διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης από την Κεντρική Διοίκηση σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή να υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του κτιρίου από τον ιδιώτη στον ΟΤΑ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου.
Επισημαίνεται ότι η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης πρέπει να έχει μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να έχει γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Από τα συνημμένα που έχουμε να υποβάλουμε, οι χάρτες καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο, μπορούμε να τους αποστείλουμε σε έντυπη μορφή, όπου φαίνεται και η θεώρηση;

ΌΛΑ τα έγγραφα, πλην της αίτησης υποβολής, πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο Usb flash stick, αυτό ισχύει και για τους χάρτες, πρέπει να υπάρχουν στα sticks.  Αποστολή χαρτών σε έντυπη μορφή θα γίνει ΜΟΝΟ μετά από υπόδειξη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τί σημαίνουν οι όροι : Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης, Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης.

Οι όροι Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης και Κύριος του Έργου ταυτίζονται και αφορούν στο Φορέα (Δήμο, ΔΕΥΑ, Σύνδεσμο Ύδρευσης, Σύνδεσμο Αποχέτευσης κλπ) ο οποίος έχει τη θεσμική αρμοδιότητα της δραστηριότητας για την οποία αιτείται χρηματοδότηση.  Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
Έργο ύδρευσης: ΔΕΥΑ, Δήμος (αν δεν διαθέτει ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι (διαδημοτικοί συνήθως) Ύδρευσης.
Οι ως άνω αρμοδιότητες προκύπτουν θεσμικά και αποτυπώνονται σε νομοθετήματα όπως ο Νόμος του Καλλικράτη, όπως ισχύει καθώς και στους ΟΕΥ των Δήμων και τους Κανονισμούς των ΔΕΥΑ.
Οι ως άνω Φορείς, ως Κύριοι των έργων που θα τα λειτουργούν και θα τα συντηρούν, είναι οι Φορείς που θα συνάψουν Δανειακή Σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) και θα έχουν την ευθύνη της οικονομικής διεκπεραίωσης της πράξης στη διάρκεια του Προγράμματος.  
Σε περίπτωση που οι ως άνω Δικαιούχοι δεν διαθέτουν επιχειρησιακή επάρκεια, τότε μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων εκχωρείται η αρμοδιότητα υλοποίησης (και μόνο) σε αντίστοιχο επαρκή Φορέα ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης συνδράμει στην δημοπράτηση των έργων και στην επίβλεψή τους. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν συνάπτει δανειακή Σύμβαση με το ΤΠ&Δ.

Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, εφόσον συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο, ο τελευταίος δικαιούται το 1,5% του π/υ μελέτης για τις διαχειριστικές/επιχειρησιακές υπηρεσίες που θα προσφέρει; Το ίδιο ισχύει για σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ;

Ακριβώς, είναι επιλέξιμη η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να αναθέσουν την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον.  Η κάλυψη του διοικητικού κόστους αυτού δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.

Για την κατάθεση προτάσεων που θέλουμε να συμπεριληφθεί η επιλέξιμη δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εκδοθείσας Πρόσκλησης, πώς ακριβώς θα γίνει ανάθεση και πληρωμή των ανωτέρω υπηρεσιών; Θα γίνει ανάθεση και πληρωμή πριν την έγκριση της πρότασης και εκ των υστέρων αφού εγκριθεί η πρόταση και λογικά ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης θα εγκριθούν οι πληρωμένες δαπάνες και θα πιστωθούν στο Δήμο (δικαιούχο);

Η επιλεξιμότητα του ποσού για την προετοιμασία φακέλου ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης. Μπορείτε να κάνετε τη σχετική ανάθεση υπηρεσίας κατά την νομοθεσία, η δε πληρωμή από το Πρόγραμμα θα γίνει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα και αφού ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης.

Ποιο είναι το ελάχιστο πλάτος των προτεινόμενων αγροτικών οδών; Είναι δυνατή η επιλογή των διατομών «η1» (3,5μ. ασφαλτικού οδοστρώματος) και «η2» (4,5μ. ασφαλτικού οδοστρώματος) που προβλέπονται στην εγκύκλιο με αριθ. 41 του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων/ΔΜΕΟ (Τμήμα α΄) με αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/2006/18-11-2005;

Δεν υπάρχει περιορισμός στο πλάτος των προτεινόμενων αγροτικών οδών, οι οποίες όμως πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι στην κυριότητα του Δήμου και να εξυπηρετούν συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις.
Είναι δυνατή η επιλογή των αναφερόμενων διατομών.
Για τη χρηματοδότηση προμήθειας ασφάλτου και υλικού βάσης για την υλοποίηση της ασφαλτόστρωσης με ίδια μέσα, απαιτείται τεκμηρίωση του π/υ της προμήθειας.

Αν δεν υπάρχει πάνω όριο αιτούμενου π/υ, τι σημαίνει η διατύπωση: Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ή ο δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. μη επιλέξιμος εξοπλισμός) τη διαφορά θα πρέπει να την καλύψει ο Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και αποδεικνύοντας την εξασφάλιση των επιπλέον χρηματικών πόρων (ίδιοι πόροι, χορηγίες κλπ…).

Ναι, δεν υπάρχει άνω όριο αιτούμενου π/υ. Ωστόσο, αυτό που αναγράφεται στην Πρόσκληση έρχεται να καλύψει την περίπτωση στην οποία ακριβώς επειδή δεν υπάρχει όριο και ένας Δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό, δύναται η Επιτροπή Αξιολόγησης να εγκρίνει μικρότερο οικονομικό αντικείμενο με στόχο την βέλτιστη διαχείρισης των πόρων της Πρόσκλησης και την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αιτημάτων της χώρας. Ο εν λόγω όρος γενικά έχει στόχο να περάσει αυτό το μήνυμα στο Δικαιούχο ώστε να είναι ενήμερο ευθύς εξαρχής και το συλλογικό όργανο του Δήμου.

Το κάθε κύριο υποέργο θα αφορά μόνο έναν αγροτικό δρόμο, ή πολλούς αγροτικούς δρόμους σε μία περιοχή; Η περιοχή θα μπορούσε να αφορά μία ολόκληρη κοινότητα ή ακόμη και μία Δημοτική Ενότητα; Για παράδειγμα μπορεί να προταθεί η πράξη με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Χ» με ένα 1ο κύριο υποέργο με τίτλο «Κατασκευή αγροτικών οδών στη Δημοτική Ενότητα Χ1» που να περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς αγροτικούς δρόμους εντός της συγκεκριμένης Δημοτικής Ενότητας και ένα 2ο κύριο υποέργο με τίτλο: «Κατασκευή αγροτικών οδών στην κοινότητα Χ2» που να περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς αγροτικούς δρόμους εντός της συγκεκριμένης κοινότητας; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Ναι, είναι δυνατόν κάθε κύριο υποέργο να αφορά σε μια ολόκληρη Δημοτική Ενότητα. Η κατανομή των υποέργων εξαρτάται από τις σχετικές συμβάσεις που θα συναφθούν και πρέπει να αποφεύγονται οι κατατμήσεις.

Ένας δικαιούχος μπορεί στο ίδιο κύριο υποέργο να συμπεριλαμβάνει περισσότερους από έναν αγροτικούς δρόμους, αρκεί να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4 της Πρόσκλησης όπου αναφέρεται ότι κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με δύο (2) κύρια υποέργα και ελάχιστο αιτούμενο προϋπολογισμό κάθε κύριου υποέργου 200.000 € (προ ΦΠΑ).

Κάθε κύριο υποέργο δύναται να συμπεριλαμβάνει έναν ή περισσότερους διαφορετικούς δρόμους (όχι απαραίτητα συνεχόμενους ή από άσφαλτο σε άσφαλτο αλλά και αποσπασματικούς), εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου αναφοράς, οι οποίοι ανήκουν σε μία, ή σε ομάδα Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου.  Κάθε δρόμος που έχει διακλαδώσεις κατά μήκος του, οι οποίες όμως περιλαμβάνονται στην σχετική μελέτη του υφιστάμενου δρόμου και τεκμηριώνονται, είναι επιλέξιμες.

Εναλλακτικά ο διαχωρισμός σε Υποέργα μπορεί να γίνει είτε λόγω δρόμων που εντάσσονται σε παραλιακές ζώνες σε σχέση με ορεινούς δρόμους της ίδιας περιοχής ή δρόμων από διαφορετικές δημοτικές ενότητες (ανάλογα με την έκταση του Δήμου).

Εκτός των ανωτέρω δύο κύριων υποέργων, ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει και δευτερεύοντα υποέργα για άλλες δαπάνες όπως πιθανές δαπάνες ΟΚΩ, αρχαιολογικών εργασιών κ.α.

Πώς ορίζεται η έννοια του Υποέργου;

Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του Έργου που περιγράφεται στο ΤΔΕ και αντιστοιχεί σε μία και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση (υπογραφείσα ή προγραμματιζόμενη να συναφθεί μελλοντικά), ή μέρος σύμβασης. Αφορά σαφώς οριζόμενο φυσικό αντικείμενο. Κατά περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα ορισμού Υποέργου με πολλαπλούς αναδόχους για παρεμφερές φυσικό αντικείμενο. Το υποέργο διακρίνεται για δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει: α) σαφή αποτύπωση του αποδέκτη (νομική ή ισοδύναμη δέσμευση για την εκτέλεση του υποέργου), β) σαφή αποτύπωση των παραδοτέων (αυτοτελές φυσικό αντικείμενο με συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς όφελος του Έργου).

Υπάρχουν περιπτώσεις αγροτικών οδών στους οποίους με βάση τους χάρτες διανομής μειώνεται το πλάτος τους σε συγκεκριμένες θέσεις (δημιουργία στενωμάτων) με αποτέλεσμα να προκαλούνται προβλήματα κατά τη χρήση τους από τους αγρότες. Μπορεί ο Δήμος με την εξασφάλιση υπεύθυνων δηλώσεων από τους παρόδιους ιδιοκτήτες που να δηλώνουν την πρόθεσή τους να αφήσουν σε κοινή χρήση μέρος της πρόσοψης του αγροτεμαχίου τους, να διαπλατύνει την αγροτική οδό στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης;

Ναι, μπορούν να πραγματοποιηθούν διαπλατύνσεις με Υπεύθυνες Δηλώσεις των ιδιοκτητών των αγροτεμαχίων και σχετική υπεύθυνη δήλωση του Δημάρχου.

Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής πρότασης έργου που να περιλαμβάνει αγροτικούς δρόμους που βρίσκονται σε υλοποιημένο αναδασμό;

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής πρότασης για αγροτικούς δρόμους που περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένο αναδασμό.

Μέσα σε έναν οικισμό ορίων 800 μ. οι δρόμοι χαρακτηρίζονται αγροτικοί;

Η πρόσκληση αφορά σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου οικισμών των Δήμων.

Από ποια Υπηρεσία μπορούμε να πάρουμε τη Βεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ για τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό;

Οι Δήμοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις/ Περιφερειακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕ στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση του σχετικού εγγράφου. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία από όπου θα προκύπτει η ακριβής θέση (συντεταγμένες, χάρτη) του αγροτικού δρόμου και η περίμετρος της περιοχής μελέτης (πχ αφετηρία, τερματισμός, παρακείμενες περιοχές στη ζώνη επιρροής του έργου). Το έγγραφο που χορηγείται αναφέρει τον αριθμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που εξυπηρετούνται.

Ένας Δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τυπικές διατομές για τριτεύουσα οδό ή θα θεωρηθεί δασική οδός και δεν θα πληροί τους όρους της εν λόγω πρόσκλησης;

Ο χαρακτηρισμός μιας οδού γίνεται με βάση τη χρήση της και όχι την τυπική διατομή της. Σύμφωνα με τις εγκυκλίους 41/18-11-2005 (αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/2006) και Ε14-2007 (αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ/3856/23-5-2007), εφόσον οι τοπικές συνθήκες το απαιτούν και, κατόπιν τεκμηρίωσης από τον συντάκτη της μελέτης αλλά και σχετικής έγκρισης από την Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα, υπάρχει η δυνατότητα παρέκκλισης όσον αφορά στην τυπική διατομή. Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω Πρόσκληση αφορά σε αγροτική οδοποιία.

Για κατηγορία οδού AV (Αγροτική οδός), στις εγκεκριμένες ΟΜΟΕ απαιτείται πλάτος ασφαλτόστρωσης 5,5μ (Τυπική Διατομή Ζ2), ενώ στην εγκ.41/18-11-2005 απαιτείται πλάτος ασφαλτόστρωσης 6,5μ (Τυπική Διατομή Ε2). Ποια διατομή θα πρέπει να ακολουθήσουμε κατά τη σύνταξη της τεχνικής μελέτης; Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Διατομή ζ2 στην περίπτωση που οι οδοί υπολείπονται του πλάτους;

Α. Για οδούς κατηγορίας AV, μπορεί να εφαρμοστεί τόσο η διατομή ε2 όσο και η ζ2, σύμφωνα με τους κανόνες σχεδιασμού των ΟΜΟΕ-Δ.
Β. Για οδούς κατηγορίας AVΙ, μπορεί να εφαρμοστεί η διατομή ε2. Οι διατομές η1 και η2, μπορούν να εφαρμοστούν μόνο για τις περιπτώσεις που ορίζονται στην Εγκύκλιο 41-2005. Υπενθυμίζουμε, πως σύμφωνα με την Ε14-2007, αποκλίσεις στις υποδεικνυόμενες διαστάσεις-διαμορφώσεις, από τις ΟΜΟΕ-Δ και την εγκύκλιο Ε41-2005, είναι αποδεκτές, μόνο όταν τέτοιες αποδεικνύεται η ανάγκη εφαρμογής τους, με πλήρη και ουσιαστική τεκμηρίωση.  

Πέραν των ανωτέρω, ωστόσο, η μη αναγραφή των προδιαγραφών ΟΜΕΟ στην εν λόγω Πρόσκληση στόχο έχει να δώσει μια ευελιξία στο Δικαιούχο ώστε να προχωρήσει σε μελέτη και προϋπολογισμό έργου που καλύπτει με ασφάλεια και ρεαλισμό τις ανάγκες αγροτικής οδοποιίας του.

Είχαμε υποβάλει στην πρόσκληση της ύδρευσης του Φιλόδημου Ι, όπου και είχαμε ενταχθεί, πρόσφατα το έργο μας μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Δικαιούμαστε να υποβάλουμε στην πρόσκλησης ΑΤ01 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Ναι μπορείτε, η μεταφορά του ενταγμένου έργου σας από τον Φιλόδημο Ι στο Αντώνης Τρίτσης δεν προσμετράται ως αίτηση στην πρόσκληση ΑΤ01.  Το αυτό ισχύει και για τις προσκλήσεις ΑΤ02 (Λύματα) και ΑΤ05 (Αγροτική Οδοποιία).

Το ποσό των 5.000 € για την ετοιμασία φακέλου πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο ή αρκεί να περιγραφεί στο Τεχνικό Δελτίο η δαπάνη; Πρέπει να υποβληθεί κάτι περαιτέρω; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο (δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης), με επιλέξιμη δαπάνη έως 5.000 € προ ΦΠΑ, και επιπροσθέτως να υποβληθεί η σχετική σύμβαση.  Σε περίπτωση που η εν λόγω σύμβαση αφορά περισσότερες της μίας προσκλήσεις, πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς στην σύμβαση, με τους τίτλους των προσκλήσεων και τα επιμέρους ποσά αυτών.

Μπορεί ένας Δήμος να καταθέσει στην αγροτική οδοποιία ένα υποέργο «Προμήθεια» (π.χ. προμήθεια αδρανών) και να το υλοποιήσει με αυτεπιστασία, από τη στιγμή που έχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό;

Ναι, ένας Δήμος μπορεί να καταθέσει ένα υποέργο "προμήθεια".  Απαιτείται η τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας, καθώς και η τεκμηρίωση της επάρκειας τόσο του εξοπλισμού όσο και του προσωπικού.

Η δαπάνη των 5.000 € για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο των Προσκλήσεων ΑΤ01, ΑΤ02, ΑΤ03, ΑΤ04, ΑΤ05, ΑΤ06, ΑΤ07, ΑΤ08, ΑΤ10, ΑΤ12 και ΑΤ14 είναι επιλέξιμη ανά αίτημα χρηματοδότησης; Δηλαδή σε Προσκλήσεις όπου υπάρχει το δικαίωμα υποβολής δύο (2) αιτήσεων χρηματοδότησης (πχ Πρόσκληση ΑΤ08) η επιλέξιμη δαπάνη δύναται να ανέρχεται στο ποσό των 10.000 €;

Ναι είναι δυνατόν, αλλά θα αξιολογηθεί το συνολικό αντικείμενο (και ο φόρτος εργασίας του συμβούλου υποστήριξης) που υποβάλλεται με τις δύο αιτήσεις, για ευνόητους λόγους.

Ο Δήμος μας ετοιμάζει την υποβολή δύο προτάσεων έργων, με κοινό αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τις γωνίες ανακύκλωσης, προς χρηματοδότηση η μία στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η άλλη στην ΑΤ04 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Συντάσσουμε μία ενιαία μελέτη, με τον τελικό Π/Υ να επιμερίζεται σε δύο Π/Υ, σύμφωνα με τα σημεία που θα χωροθετηθούν σε κάθε μία από τις δύο προτάσεις;

Εφόσον πρόκειται για ομοειδές αντικείμενο της ίδιας μελετητικής ωριμότητας/αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη θέματα κατάτμησης (π.χ. όρια διεθνούς διαγωνισμού), όπως επίσης και η δυνατότητα ενιαίας μελέτης και διαγωνισμού με τον τελικό π/υ να είναι διακριτός σύμφωνα και με το φυσικό αντικείμενο των δύο υποβολών (ΥΜΕΠΕΡΑΑ και Αν.Τρίτσης).

Αν ο βηματισμός ωρίμανσης, υποβολής, ένταξης, δημοπράτησης κτλ είναι σημαντικά διαφορετικός, οι δύο υποβολές δύναται να διαχωριστούν πλήρως, όπως εξάλλου και οι διαγωνισμοί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης υπερβαίνει το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης, μπορεί η πράξη να ενταχθεί στο πρόγραμμα;

Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα (αφορά στις προσκλήσεις με ανώτατα όρια χρηματοδότησης, π.χ. Πρόσκληση Μελετών) ή ο δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. λόγω μη επιλέξιμου τμήματος, όπως κινητός εξοπλισμός νέου Δημαρχείου), τη διαφορά πρέπει να την καλύψει ο Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

Μπορεί ο Δήμος να αξιοποιήσει το ποσό που προκύπτει από την έκπτωση;

Εφόσον το ποσό της σύμβασης του υποέργου είναι μικρότερο από τον επιλέξιμο προϋπολογισμό ένταξης του συγκεκριμένου υποέργου, τότε τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν, διατίθενται/επιστρέφουν στο Πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που στο συγκεκριμένο υποέργο ο δικαιούχος συμμετείχε με ιδίους πόρους (όχι λόγω μη επιλεξιμότητας δαπανών), ο δικαιούχος οφελείται της εκπτώσεως.

Η μελέτη σκοπιμότητας πρέπει να εκπονηθεί από το προσωπικό του δικαιούχου ή μπορεί να ανατεθεί σε τρίτους;

Η μελέτη σκοπιμότητας είναι αναγκαίο στοιχείο της υποβολής και αποτελεί προϋπόθεση να την έχει εκπονήσει ο δικαιούχος.  Στην περίπτωση ανώριμων έργων, δύναται να αποτελεί στοιχείο των αιτούμενων μελετών ωρίμανσης.

Μπορεί ένα κτίριο να είναι παραχωρημένο στο Δήμο από μη Δημόσιο Φορέα;

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης αφορούν σε περιοχές αρμοδιότητας και ακινήτων ιδιοκτησίας των Δικαιούχων.  Επομένως το κτίριο απαιτείται να είναι ιδιοκτησίας του Δήμου ή να έχει παραχωρηθεί σε αυτόν από μη Δημόσιο Φορέα για χρονικό διάστημα άνω των 15 ετών μετά και την οριστική παραλαβή του έργου.

Ένα κτίριο θεωρείται δημοτικό εφόσον υπάρχει η κατάλληλη τεκμηρίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου ή αρμοδιότητας στην περιοχή παρέμβασης (π.χ. πιστοποιητικό Εθνικού κτηματολογίου, τίτλος ιδιοκτησίας και μεταγραφή σε υποθηκοφυλακείο ή άλλα επίσημα έγγραφα που πιστοποιούν την κυριότητα της έκτασης) ή παραχώρηση (απόφαση παραχώρησης για χρήση των χώρων εκτέλεσης των πράξεων για όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας αυτών).

Η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης χρειάζεται κάποια περαιτέρω διαδικασία;

Η συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Επισημαίνεται ότι ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, «σε περίπτωση που δεν είναι ιδιόκτητο το οικόπεδο ή κτίριο, απαιτείται παραχωρητήριο για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μετά την οριστική παραλαβή του έργου». Δεδομένου ότι η ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του έργου δεν είναι γνωστή, ποιο είναι το ελάχιστο διάστημα που είναι απαιτητό για το παραχωρητήριο πλέον των 15 ετών;

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα υλοποιείται έως 31.12.2023, θα απαιτηθεί διάρκεια παραχωρητηρίου τουλάχιστον 15 ετών (με έτος υποβολής/αναφοράς το 2024).

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, σε περίπτωση που προτείνεται παρέμβαση σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) και η θετική γνωμοδότηση από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Αντίστοιχα σε περίπτωση που προτείνεται παρέμβαση σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) και η Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υπάρχει περίπτωση που να απαιτούνται και οι δύο ενέργειες;

Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους.  Αντίστοιχα μνημεία μπορεί να έχουν χαρακτηριστεί ή/και ως «διατηρητέα».  Γενικότερα ο ορισμός σχετίζεται με την χρονολογία χαρακτηρισμού (πριν ή μετά το 2002 – έκδοση του Ν.3028).  Ανακεφαλαιώνοντας, για παρεμβάσεις σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο ή/και διατηρητέο απαιτείται θετική γνωμοδότηση από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού (του Υπουργείου που έκανε τον χαρακτηρισμό – ΥΠΕΝ, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, κ.λ.π.).

Για τις χωρικές αρμοδιότητες προτείνεται ο σύνδεσμος (link):http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=382 Επίσης: Διαρκής κατάλογος των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων από το Υπουργείου Πολιτισμού: listedmonuments.culture.gr

Για την ένταξη υποέργου μελέτης στην Πρόσκληση απαιτείται πλήρης φάκελος έργου της μελέτης ωρίμανσης;

Στην περίπτωση μη ύπαρξης τεχνικής μελέτης πρέπει να υπάρχει πλήρης Φάκελος Έργου των απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης που να περιλαμβάνει: (α) τεχνικά δεδομένα, (β) σκοπιμότητα μελέτης, (γ) πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών, (δ) προεκτίμηση αμοιβών μελετών.

Πως συνδέεται το παρόν πρόγραμμα με άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούν δράσεις Δήμων; Μπορεί να υπάρχει συμπληρωματικότητα;

Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα Προγράμματα.  Επί πλέον, δεν εντάσσονται έργα που έχουν τη δυνατότητα και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα εγκεκριμένα κείμενα και τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων.
Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από άλλα Προγράμματα.
Υπενθυμίζεται ότι τυπική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι οι δικαιούχοι να δεσμευτούν «ότι το προτεινόμενο έργο δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί».
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιείται ή πρόκειται να υλοποιηθεί μόνο ένα μέρος/τμήμα (Α’ Φάση) έργου, δύναται με το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης να υλοποιηθεί το υπόλοιπο μέρος/τμήμα.  Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν όλα τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος του ΕΣΠΑ, από όπου θα προκύπτει η αναγκαιότητα εξεύρεσης πρόσθετων πόρων (ενώ ταυτόχρονα θα ισχύουν και όλες οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης).

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Αστική Αναζωογόνηση εντάσσονται οι παιδικοί σταθμοί;

Οι παιδικοί σταθμοί, όπως και οι λοιπές υποδομές εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη/κατηγορία στην πρόσκληση Αστική Αναζωογόνηση.
Υποδομές εκπαίδευσης δύναται να υποβληθούν και στην ΑΤ07 Πρόσκληση «Αξιοποίηση Κτιριακού Αποθέματος των Δήμων».

Εάν ο Δήμος δε διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών τι πρέπει να κάνει ώστε να έχει διοικητική και διαχειριστική επάρκεια;

Ο Δικαιούχος, ως προς την τεκμηρίωση της διοικητικής του ικανότητας, θα πρέπει:
- είτε να διαθέτει εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών, 
-είτε να προσκομίζεται ισχύον πιστοποιητικό ΙSO, στο οποίο θα αποτυπώνεται η αρμοδιότητα για διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων,
-σε απουσία των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης διοικητικής ικανότητας, δύναται για την περίπτωση των ΟΤΑ/Περιφερειών/ΝΠΔΔ, ο δικαιούχος να προσκομίσει σε ηλεκτρονική μορφή συνοπτική περιγραφή των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, προσαρμοσμένων στην ισχύουσα νομοθεσία

Προς διευκόλυνσή σας, στην ιστοσελίδα του προγράμματος, έχουν αναρτηθεί ενδεικτικά υποδείγματα διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ;

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ. 

Εάν οι δαπάνες αρχαιολογίας δεν είναι προσδιορισμένες, τι ποσό θα μπει στο τεχνικό δελτίο; Πρέπει να είναι χωριστό υποέργο;

Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία πρέπει να είναι ξεχωριστό υποέργο και επιπλέον πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου, όπως αναλύεται και στην πρόσκληση).  Μόνο στην περίπτωση των ανώριμων έργων (που αιτούνται μελέτη) δεν απαιτείται ο σχετικός προσδιορισμός της δαπάνης αρχαιολογικών εργασιών-ερευνών.

Επιθυμούμε να υποβάλουμε πρόταση σε διαδημοτική συνεργασία με άλλο δήμο, καθώς έχουμε εκπονήσει από κοινού μελέτη για έργο της περιοχής. Την υποβολή θα την κάνει ο άλλος Δήμος και όχι εμείς. Από πλευράς μας πρέπει να υποβληθεί μόνο Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις; Θα μπορούσατε να μου παρέχετε διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά;

Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση, η αίτηση ένταξης θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης.  Από το Δήμο σας πρέπει να υπάρχει απόφαση της οικονομικής επιτροπής για αποδοχή της συνεργασίας και υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.  Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι δύο φορείς θα συνυπογράψουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού.
Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια (στην ένταξη του έργου).

Σε περίπτωση που κάποιο υποέργο απορρίπτεται θα απορριφθεί όλη η πρόταση;

Όχι, απορρίπτεται μόνο το συγκεκριμένο υποέργο, αρκεί να μην επηρεάζονται η συνάφεια και η λειτουργικότητα τόσο της συνολικής πράξης, όσο και των υπολοιπόμενων κύριων υποέργων που παραμένουν.

Αν ο προϋπολογισμός μελέτης είναι άνω του 1εκ.€ απαιτείται χρηματοοικονομική ανάλυση;

Μόνο στην περίπτωση που παράγονται έσοδα για τον Δικαιούχο και κατόπιν ειδικότερης εξέτασης του εν λόγω φακέλου σε συνεργασία με την ΚΕΜΚΕ στο πλαίσιο των Κρατικών Ενισχύσεων.

Οι μελέτες πρέπει να είναι θεωρημένες από την υπηρεσία που διαθέτει την επάρκεια, σε περίπτωση προγραμματικής σύμβασης;

Οι Μελέτες πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένες με βάση την κείμενη Νομοθεσία.

Οι οριζόντιες δράσεις πρέπει να αποτυπώνονται σε ξεχωριστά υποέργα;

Κάθε οριζόντια δράση αποτελεί ξέχωρο υποέργο με ρητή αναφορά στο κύριο έργο που σχετίζεται.
Απαιτείται σχετική αιτιολόγηση και προσδιορισμός της δαπάνης, όπως αναλύεται σε κάθε πρόσκληση (Αρχαιολογία, ΟΚΩ, Επιτροπή διερεύνησης τιμών κτλ).

Υπάρχουν ανώτατα όρια προϋπολογισμού για το υποέργο του κινητού εξοπλισμού σχολείου; Τι ισχύει για τα άλλα κτίρια;

Η προμήθεια εξοπλισμού σχολείου πρέπει να αποτυπώνεται σε ξεχωριστό υποέργο και να τεκμηριώνεται επαρκώς, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες έργων (επανάχρηση κτιρίων, δημαρχεία κλπ) πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται επαρκώς και να βεβαιώνεται ότι θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του δικαιούχου ή/και άλλους πόρους χρηματοδότησης.
Δεν υπάρχουν ανώτατα όρια προϋπολογισμού για τον εξοπλισμό στην περίπτωση των σχολείων.  Απαιτείται ωστόσο σχετική αιτιολόγηση και προσδιορισμός της δαπάνης, όπως αναλύεται στην πρόσκληση (Επιτροπή διερεύνησης τιμών κτλ).

Είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης με στόχο την ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει στο πλαίσιο άλλου εθνικού ή ευρωπαϊκού προγράμματος;

Το έργο είναι καταρχήν επιλέξιμο εφόσον το υλοποιημένο και εναπομείναν τμήμα του έργου (λήξη εργολαβίας) είναι «διαχειριστικά διακριτά», απαιτούνται σχετικά έγγραφα από το Πρόγραμμα που χρηματοδότησε το έργο, από τα οποία θα προκύπτουν τόσο το επιμερισμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όσο και η μη δυνατότητα χρηματοδότησης του υπολοιπόμενου έργου από το Πρόγραμμα αυτό.
Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται οι όροι και προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Στην πρόσκληση αναφέρονται τα ανώτατα μοναδιαία κόστη (προ ΦΠΑ) ανά τ.μ. επιφάνειας. Ποιοι χώροι προσμετρούνται ως κύριοι χώροι; Σε ποιες περιπτώσεις δύναται να ξεπερνιούνται αυτά τα κόστη και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

Η ωφέλιμη επιφάνεια προκύπτει από το "εμβαδόν δόμησης", δεν προσμετρούνται ημιυπαίθριοι, εξώστες, βεράντες, ταράτσες κ.τ.λ.  Επιπλέον, εξετάζονται και θέματα αναγκών/σκοπιμότητας, πχ δεν μπορεί ένα σχολείο με απαίτηση 8 αιθουσών, σύμφωνα με την σύμφωνη γνώμη/σκοπιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών, να αιτείται 12 αίθουσες, αντίστοιχα ερμηνεύεται και η ωφέλιμη επιφάνεια για κτίριο Δημαρχείου (βάσει οργανογράμματος κτλ).
Σε περίπτωση μικρής υπέρβασης στο μοναδιαίο κόστος μίας κατηγορίας, αλλά βάσει του συνόλου των ανώτερων μοναδιαίων να μην υπάρχει υπέρβαση, το σχετικό έργο είναι καταρχήν επιλέξιμο: 
Π.χ. Οι επιφάνειες νέου πολιτιστικού πολυχώρου αναλύονται βάσει μεγεθών Διαγράμματος Δόμησης ως εξής: 
Κύριοι χώροι:             2.000,00 μ2
Υπόγειο & parking:    1.000,00 μ2
Περιβάλλων Χώρος:  2.000,00 μ2
Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι: (2.000 μ2 x 1.500 €/μ2) + (1.000 μ2 x 700 €/μ2) + (2.000 μ2 x 100 €/μ2) = 3.900.000,00 € (προ ΦΠΑ).
Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου είναι μικρότερος αυτού (<3.900.000 €), παρά την μικρή υπέρβαση του επιμέρους μοναδιαίου μίας κατηγορίας (π.χ. συνολικό κόστος κύριων χώρων: 3.100.000 € > 3.000.000 €), το έργο κρίνεται επιλέξιμο.

Στην περίπτωση προτάσεων ωρίμανσης μελετών, ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού του υποέργου κατασκευής των σχετικών έργων;

Οι εν λόγω προτάσεις, εφόσον δε διαθέτουν ώριμο έργο οπότε και προϋπολογισμό μελέτης, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν ολοκληρωμένο φάκελο έργου της απαιτούμενης μελέτης, με αναλυτική εκτίμηση του κόστους της μελέτης, και μεταξύ άλλων και καταρχήν εκτίμηση του κατασκευαστικού κόστους.
Στο τεχνικό δελτίο, στο σχετικό υποέργο, αναγράφεται μόνο ο προϋπολογισμός της απαιτούμενης μελέτης, το αντίστοιχο υποέργο κατασκευής θα προστεθεί όταν η μελέτη εγκαίρως ολοκληρωθεί και λάβει τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις, οπότε και θα γίνει τροποποίηση της απόφασης ένταξης της συγκεκριμένης πράξης.

Εφόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υπό ένταξη κτιρίου δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί ένα κτίριο να ενταχθεί με όρο στην Απόφαση Ένταξης; Αν ναι, ποιο είναι το ορόσημο που τίθεται για την κάλυψη του όρου αυτού;

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να γίνει ένταξη έργου υπό όρους στο ιδιοκτησιακό.  Με την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει π.χ. να έχει γίνει η διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης από την Κεντρική Διοίκηση σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή να υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του κτιρίου από τον ιδιώτη στον ΟΤΑ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου.
Επισημαίνεται ότι η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης πρέπει να έχει μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να έχει γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Από τα συνημμένα που έχουμε να υποβάλουμε, οι χάρτες καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο, μπορούμε να τους αποστείλουμε σε έντυπη μορφή, όπου φαίνεται και η θεώρηση;

ΌΛΑ τα έγγραφα, πλην της αίτησης υποβολής, πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο Usb flash stick, αυτό ισχύει και για τους χάρτες, πρέπει να υπάρχουν στα sticks.  Αποστολή χαρτών σε έντυπη μορφή θα γίνει ΜΟΝΟ μετά από υπόδειξη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τί σημαίνουν οι όροι : Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης, Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης.

Οι όροι Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης και Κύριος του Έργου ταυτίζονται και αφορούν στο Φορέα (Δήμο, ΔΕΥΑ, Σύνδεσμο Ύδρευσης, Σύνδεσμο Αποχέτευσης κλπ) ο οποίος έχει τη θεσμική αρμοδιότητα της δραστηριότητας για την οποία αιτείται χρηματοδότηση.  Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
Έργο ύδρευσης: ΔΕΥΑ, Δήμος (αν δεν διαθέτει ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι (διαδημοτικοί συνήθως) Ύδρευσης.
Οι ως άνω αρμοδιότητες προκύπτουν θεσμικά και αποτυπώνονται σε νομοθετήματα όπως ο Νόμος του Καλλικράτη, όπως ισχύει καθώς και στους ΟΕΥ των Δήμων και τους Κανονισμούς των ΔΕΥΑ.
Οι ως άνω Φορείς, ως Κύριοι των έργων που θα τα λειτουργούν και θα τα συντηρούν, είναι οι Φορείς που θα συνάψουν Δανειακή Σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) και θα έχουν την ευθύνη της οικονομικής διεκπεραίωσης της πράξης στη διάρκεια του Προγράμματος.  
Σε περίπτωση που οι ως άνω Δικαιούχοι δεν διαθέτουν επιχειρησιακή επάρκεια, τότε μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων εκχωρείται η αρμοδιότητα υλοποίησης (και μόνο) σε αντίστοιχο επαρκή Φορέα ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης συνδράμει στην δημοπράτηση των έργων και στην επίβλεψή τους. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν συνάπτει δανειακή Σύμβαση με το ΤΠ&Δ.

Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, εφόσον συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο, ο τελευταίος δικαιούται το 1,5% του π/υ μελέτης για τις διαχειριστικές/επιχειρησιακές υπηρεσίες που θα προσφέρει; Το ίδιο ισχύει για σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ;

Ακριβώς, είναι επιλέξιμη η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να αναθέσουν την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον.  Η κάλυψη του διοικητικού κόστους αυτού δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.

Μπορούν 3 δήμοι της Αττικής να κατεβάσουν πρόταση για κατασκευή εγκαταστάσεων στο πλαίσιο προστασίας των ζώων συντροφιάς; Ο δήμος που θα αναλάβει την υλοποίησή του θα επωμιστεί το σύνολο του προϋπολογισμού ή θα επιμεριστεί και στους 3 δήμους; Θα έχει δικαίωμα να αναλάβει και άλλα έργα;

Είναι επιλέξιμη η δράση, πρέπει όμως να υπάρξει σχετική προγραμματική μεταξύ των δήμων, ώστε ο ένας δήμος να αναλάβει την υλοποίηση του έργου, και να διασφαλίζεται η μετέπειτα εύρυθμη λειτουργία αυτού.  Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού θα επιμεριστεί σε τρία μέρη (πχ αναλογικά του πληθυσμού, της έκτασης κτλ), ο κάθε δήμος θα έχει διαθέσιμο να αιτηθεί το υπολοιπόμενο ποσό (10 εκ.€ - Π/Υ διαδημοτικού υποέργου που του αναλογεί).

Για την κατάθεση προτάσεων που θέλουμε να συμπεριληφθεί η επιλέξιμη δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εκδοθείσας Πρόσκλησης, πώς ακριβώς θα γίνει ανάθεση και πληρωμή των ανωτέρω υπηρεσιών; Θα γίνει ανάθεση και πληρωμή πριν την έγκριση της πρότασης και εκ των υστέρων αφού εγκριθεί η πρόταση και λογικά ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης θα εγκριθούν οι πληρωμένες δαπάνες και θα πιστωθούν στο Δήμο (δικαιούχο);

Η επιλεξιμότητα του ποσού για την προετοιμασία φακέλου ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης. Μπορείτε να κάνετε τη σχετική ανάθεση υπηρεσίας κατά την νομοθεσία, η δε πληρωμή από το Πρόγραμμα θα γίνει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα και αφού ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης.

Πώς ορίζεται η έννοια του Υποέργου;

Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του Έργου που περιγράφεται στο ΤΔΕ και αντιστοιχεί σε μία και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση (υπογραφείσα ή προγραμματιζόμενη να συναφθεί μελλοντικά), ή μέρος σύμβασης. Αφορά σαφώς οριζόμενο φυσικό αντικείμενο. Κατά περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα ορισμού Υποέργου με πολλαπλούς αναδόχους για παρεμφερές φυσικό αντικείμενο. Το υποέργο διακρίνεται για δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει: α) σαφή αποτύπωση του αποδέκτη (νομική ή ισοδύναμη δέσμευση για την εκτέλεση του υποέργου), β) σαφή αποτύπωση των παραδοτέων (αυτοτελές φυσικό αντικείμενο με συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς όφελος του Έργου).

Τι σημαίνει η αναφορά στην παράγραφο 4.1.6 ότι ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των Μελετών ορίζεται η δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, ενώ στην παράγραφο 4.2.5 αναφέρεται ότι το 18μηνο ολοκλήρωσης των μελετών αρχίζει από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης;

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 14576/24.7.2020 πρόσκληση ΑΤ06 «Αστική Αναζωογόνηση», ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των υποέργων «δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης» και «Μελετών» ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης ήτοι 24.7.2020 (παρ. 4.1.6). 
Μελέτες που έχουν ανατεθεί και πληρωθεί (είτε πλήρως είτε εν μέρει), οι πληρωμές αυτές δεν είναι επιλέξιμες. Ένας δικαιούχος μπορεί να υποβάλει υποέργο μελέτης που έχει δημοπρατηθεί ή/ και μόλις συμβασιοποιηθεί, ωστόσο, αν έχει πληρωθεί λογαριασμός προ της έκδοσης της πρόσκλησης, αυτός δεν δύναται να πληρωθεί από το πρόγραμμα. Μπορεί μόνο το υπολειπόμενο ποσό εφόσον ενταχθεί η μελέτη και ελεγχθεί όλη η διαδικασία δημοπράτησης και συμβασιοποίησης της μελέτης. 

Οι μελέτες οφείλουν να ολοκληρωθούν εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης, ώστε να γίνει και η εγγραφή των κύριων Υποέργων της πράξης.  Σε περίπτωση μη έγκαιρης υλοποίησης των μελετών, χρηματοδοτούνται μόνο αυτές (όχι και το κύριο κατασκευαστικό υποέργο).

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1, κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης, με μέγιστο συνολικό αριθμό δύο (2) κύριων υποέργων (εξαιρούνται οι οριζόντιες επικουρικές δράσεις). Μπορεί ένα δήμος να αιτηθεί ένα υποέργο, την Ωρίμανση Μελετών, και επιπλέον να ζητήσει δύο υποέργα (κατασκευαστικό & προμήθεια); (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μια αίτηση χρηματοδότησης με μέγιστο αριθμό δύο κύριων έργων (πέραν των υποέργων που αφορούν οριζόντιες επικουρικές δράσεις π.χ. απόκτηση εδαφικής έκτασης, έργα ΟΚΩ, αρχαιολογικές εργασίας κλπ).  Εφόσον το ένα υποέργο αφορά στις μελέτες ωρίμανσης έργου (σε επόμενη φάση και το αντίστοιχο υποέργο κατασκευής), δύναται η αίτηση να περιλαμβάνει ακόμα ένα κύριο υποέργο.  Τα δύο υποέργα (κατασκευαστικό και προμήθεια), όπως εσείς τα ανεφέρετε, για να θεωρηθούν ένα εναίo έργο πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, δίνοντας ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο και λειτουργικό αποτέλεσμα.  Εάν τα εν λόγω δύο υποέργα (κατασκευαστικό και προμήθεια) δεν έχουν συνέργεια, τότε θεωρούνται ανεξάρτητα και δεν είναι και τα δύο επιλέξιμα.

Στην παράγραφο 4.2.6 όσον αφορά στις απαιτούμενες μελέτες ωρίμανσης των έργων, επί ποινή αποκλεισμού της αίτησης του δικαιούχου, πρέπει να υπάρχει Φάκελος Έργου που να περιλαμβάνει το φυσικό αντικείμενο του έργου, την εκτίμηση Π/Υ, το Χρονοδιάγραμμα Μελέτης, την Προεκτίμηση Αμοιβών Μελετών κτλ. Πώς μπορεί να γίνει εκτίμηση του Π/Υ του έργου εφόσον δεν θα υπάρχουν οι οριστικές μελέτες, όπως ορίζεται ως απαιτούμενο στην ερώτηση 23 ότι, μεταξύ άλλων πρέπει να υπάρχει μια καταρχήν εκτίμηση του κατασκευαστικού κόστους, ενώ στην ερώτηση 8 στον φάκελο Έργου για τις μελέτες δεν αναφέρετε ως απαιτούμενο η εκτίμηση Π/Υ του κατασκευαστικού έργου;

Ο φάκελος της μελέτης εμπεριέχει μια προσέγγιση-εκτίμηση κόστους, καθώς, ως γνωστόν, αποτελεί μια Προκαταρκτική μελέτη με την ανάλογη απόκλιση από τον πραγματικό προϋπολογισμό και όχι ένα χωριστό υποέργο.  Κατά την διαδικασία της αξιολόγησης της υποβαλλόμενης πρότασης χρειάζεται μια προσέγγιση των απαιτήσεων για να διαμορφώνεται εικόνα σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους της εκάστοτε πρόσκλησης.
Η απάντηση στην ερώτηση 8 του αρχείου συχνών ερωτήσεων, βρίσκει εφαρμογή στην πρόσκληση 09 του προγράμματος για την χρηματοδότηση μελετών, οι οποίες δεν συνδέονται με κατασκευαστικά υποέργα (τα οποία δύναται να χρηματοδοτηθούν κατά ένα δεύτερο στάδιο μετά την ολοκλήρωση των μελετών), ενώ η απάντηση στην ερώτηση 23 βρίσκει εφαρμογή στην πρόσκληση 06 του προγράμματος για την χρηματοδότηση δράσεων αστικής αναζωογόνησης.

Σε περίπτωση που κάποιος Δήμος θέλει να αιτηθεί Ωρίμανση Μελέτης για την οποία απαιτείται Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός, ο οποίος δεν έχει γίνει, ερωτάται αν χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός και αν θα πρέπει να γίνει εντός του 18μηνου των μελετών, γιατί στην παράγραφο 4.2.7 αναφέρει ότι προηγείται της ανάθεσης των μελετών. Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει εξαίρεση από την απαίτηση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού;

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν χρηματοδοτείται ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών αν δεν συνοδεύεται από το τελικό πακέτο πλήρων μελετών. 
Δύναται να υποβληθεί υποέργο με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, εφόσον, συνδυάζεται με ολοκλήρωση μελετών και αδειοδοτήσεων.

Το ανώτατο μοναδιαίο κόστος ωφέλιμης επιφάνειας περιλαμβάνει ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα.

Το εν λόγω μοναδιαίο κόστος είναι προ ΦΠΑ και περιλαμβάνει ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα. Δεν περιλαμβάνει εξοπλισμό και περιβάλλοντα χώρο το εν λόγω μοναδιαίο όριο. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ξέχωρο υποέργο στα σχολεία και να τεκμηριώνεται επαρκώς, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες έργων πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται επαρκώς και να βεβαιώνεται ότι θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του δικαιούχου ή/και άλλους πόρους χρηματοδότησης.

Η πρόσκληση αναφέρει 2 υποέργα το ανώτερο. Θα μπορούσε κάθε υποέργο να αφορά παρεμβάσεις (παρόμοιες ή στο ίδιο μέτρο) σε περισσότερες της μία δημοτικής ενότητας; Δηλαδή να αφορούν διαφορετικά κτίρια, διαφορετικούς χώρους αναπλάσεων σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες, με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση του προϋπολογισμού, καθώς υπάρχουν ανώτατα μοναδιαία κόστη ανά επιφάνειες που μας περιορίζουν. Όλες οι παρεμβάσεις θα είναι σε ενιαία υποέργα (2) με έναν για κάθε υποέργο προϋπολογισμό.

Δε λογίζονται ως ένα υποέργο οι επεμβάσεις σε κτίρια διαφορετικών οικισμών. Τα μοναδιαία κόστη δεν εξαρτώνται από το πλήθος των κτιρίων.

Στη σελίδα 17 της πρόσκλησης ΑΤ06 αναφέρεται «…Τεκμηρίωση της εξασφάλισης του Ολοκληρωμένου χαρακτήρα της πράξης, με την ένταξή της σε ένα Εγκεκριμένο Σχέδιο (πχ «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού», «Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης», Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), ΣΟΑΠ, Εγκεκριμένο Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου)…». Αυτό σημαίνει ότι η προτεινόμενη πράξη θα πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2024 του Δήμου; Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν έχει ακόμη εγκριθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2024;

Η σχετική απαίτηση είναι μέρος της απαιτούμενης μελέτης σκοπιμότητας (ή της σχετικής έκθεσης τεκμηρίωσης). Εάν δεν έχει εγκριθεί ακόμα το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου, αρκεί η αναφορά της προτεινόμενης πράξης σε αυτό ή/και σε κάποιο από τα άλλα σχετικά αναφερόμενα σχέδια, ή τουλάχιστον, κατάλληλη τεκμηρίωση ότι δεν αντιτίθεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο.

Το κάθε κύριο υποέργο θα αφορά μόνο μία ενιαία περιοχή, ή πολλές διαφορετικές περιοχές; Στη δεύτερη περίπτωση οι περιοχές θα μπορούν να αφορούν μία ολόκληρη κοινότητα ή ακόμη και μία Δημοτική Ενότητα;

Κάθε υποέργο ή θα είναι μια ενιαία περιοχή, πχ ζώνη λιμανιού, παραθαλάσσιο μέτωπο, ή θα αφορά σε ομοειδή αντικείμενα, πχ έξυπνες σημάνσεις κ πεζοδρομήσεις πέριξ των σχολείων του Δήμου, ή θα πρέπει να υπάρχει σαφής συνέργεια, πχ υπόγεια στάθμευση και σύνδεση/πεζοδρόμηση αυτής με το πυκνοδομημένο κέντρο.  Διαφορετικά κτίρια λογίζονται ως διαφορετικά υποέργα.

Είναι δυνατόν να προταθεί κύριο υποέργο που να περιλαμβάνεται στο φυσικό αντικείμενο εκτός της αστικής ανάπλασης και αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός δημοτικού κτιρίου; Το κτίριο μπορεί να έχει για παράδειγμα χρήση νηπιαγωγείου/παιδικού σταθμού ή στέγαση υπηρεσιών του Δήμου, ή θα πρέπει να είναι αποκλειστικά αρχιτεκτονικής αξίας ή/και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως αναφέρεται στη σελίδα 6 της πρόσκλησης ΑΤ06;

Σύμφωνα με την πρόσκληση, πλην των εμβληματικών δημοτικών κτιρίων, επιλέξιμες είναι παρεμβάσεις που αφορούν στη δημιουργία ή/και αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό υποδομών σε περιοχές αυξημένου περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στην αναβάθμιση των παροχών/υπηρεσιών/υποδομών πρώτιστα προς ευάλωτες/ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΑμΕΑ, άπορους κλπ). Τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Επιλέξιμες μπορεί να είναι παρεμβάσεις σε δημοτικό κτίριο που εξυπηρετεί θέματα εκπαίδευσης κ διοίκησης, με πλήρη τεκμηρίωση των αναγκών και των λοιπών προϋποθέσεων της πρόσκλησης, πχ μοναδιαία κόστη, γνωμοδότηση περιφερειακής δ/νσης εκπαίδευσης κλπ.

Αν ο Δήμος μας ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 4.2.5 και εκπονήσει εγκαίρως (εντός 18 μηνών από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης) τις μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων, είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο με την εξασφάλιση της πίστωσης και την εγγραφή των κυρίων υποέργων της πράξης, με δεδομένο ότι το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό και υπάρχει περίπτωση να έχει καλυφθεί όλος ο διατιθέμενος προϋπολογισμός της πρόσκλησης. Επιπλέον η γνώμη μας είναι ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί ο χρόνος των 18 μηνών, δεδομένου ότι στην περίπτωση αστικών αναπλάσεων θα πρέπει να λάβει χώρα αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, ο οποίος προϋποθέτει συνήθως χρονοβόρες διαδικασίες.

Σε αυτή τη φάση του προγράμματος, λαμβάνονται υπόψη τα κατ’ εκτίμηση κατασκευαστικά κόστη που προκύπτουν από τον φάκελο μελέτης και δεσμεύονται τα σχετικά ποσά στον π/υ του δικαιούχου, τα οποία όμως αποδίδονται εφόσον ολοκληρωθεί το υποέργο της μελέτης και τροποποιηθεί η απόφαση ένταξης και το Τεχνικό Δελτίο, για να συμπεριλάβουν και το κατασκευαστικό υποέργο.

Το 18μηνο είναι από την ένταξη της πράξης, ενδεικτικά θα μπορούσε κάποιος να αρχίσει τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό πριν την ένταξη της πράξης (εκτιμώντας όλες τις πιθανότητες για την πορεία της πρότασης).

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν χρηματοδοτείται ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών αν δεν συνοδεύεται από το τελικό πακέτο πλήρων μελετών. Δύναται να υποβληθεί υποέργο με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, εφόσον, συνδυάζεται με ολοκλήρωση μελετών και αδειοδοτήσεων.

Σε προτεινόμενη πράξη στην πρόσκληση ΑΤ06 είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες; α) εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης σε υφιστάμενο οδόστρωμα λόγω διευρύνσεων πεζοδρομίων και απαίτησης αλλαγή υψομέτρων ερυθράς της οδού, αλλά και σε νέες υπό διαμόρφωση οδούς του σχεδίου πόλης; β) κατασκευή/επέκταση δικτύου ομβρίων και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής; γ) κατασκευή κυκλικών κόμβων με σκοπό τη διευκόλυνση κυκλοφορίας συμβάλλοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Οι δαπάνες αυτές δύναται υπό προϋποθέσεις να είναι επιλέξιμες συναρτήσει της τεκμηρίωσης του υποέργου στο οποίο εντάσσονται, του μεγέθους, της κλίμακας, του κόστους και της φύσης του κύριου υποέργου.

Μπορεί η Περιφέρεια στο πλαίσιο της Αστικής Αναζωογόνησης να υποβάλει πρόταση που αφορά σε περιοχή Δήμων που δεν είναι πρωτεύουσες νομού;

Ναι μπορείτε, η περιφέρεια μπορεί να επιλέξει έως δύο κύρια υποέργα σε περιοχές της χωρικής της αρμοδιότητας (δηλαδή στο σύνολο των δήμων) χωρίς να δεσμεύεται από τους δικαιούχους της σχετικής πρόσκλησης (πρωτεύουσες νομών).  Η συνολική χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει έως 10 εκ.€.

Είναι δυνατόν ένας Δήμος να υποβάλλει πρόταση που να αφορά στην κατασκευή ενός στεγασμένου ή ανοιχτού γηπέδου ή/και θεάτρου που να καλύπτει τις ανάγκες ενός ή περισσότερων του ενός σχολείου; Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση ως προς τα ανώτατα μοναδιαία κόστη;

Εφόσον πρόκειται για τμήμα ενός σχολικού συγκροτήματος και αφορά αποκλειστικά τους εκεί μαθητές κατά προτεραιότητα (και δευτερευόντως μαθητές γειτονικών σχολείων, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων του Δήμου), είναι καταρχήν επιλέξιμο, εφόσον εκπληρούνται και οι λοιπές απαιτήσεις της πρόσκλησης (σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης κτλ).  Τα ανώτατα μοναδιαία κόστη τόσο του κτιρίου όσο και του περιβάλλοντος χώρου αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση.

Εφόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υπό ένταξη κτιρίου δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί ένα κτίριο να ενταχθεί με όρο στην Απόφαση Ένταξης; Αν ναι, ποιο είναι το ορόσημο που τίθεται για την κάλυψη του όρου αυτού;

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να γίνει ένταξη έργου υπό όρους στο ιδιοκτησιακό.  Με την υποβολή του αιτήματος πρέπει π.χ. να έχει γίνει η διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης από την Κεντρική Διοίκηση στον ΟΤΑ ή η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του κτιρίου από τον ιδιώτη στον ΟΤΑ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου κτλ.

Δήμος θέλει να υποβάλει πρόταση για βρεφονηπιακό σταθμό που είναι ημιτελής (στο πλαίσιο του προγράμματος «Θησέας» χρηματοδοτήθηκε ο φέροντας οργανισμός του κτιρίου, οι τοιχοποιίες και η επικάλυψη με κεραμοσκεπή, ενώ απομένουν οι υπόλοιπες εργασίες, ήτοι εγκαταστάσεις Η/Μ, επιχρίσματα, κουφώματα, δάπεδα, εξοπλισμός, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κλπ). Ερωτάται εάν μπορεί να χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση του έργου, μέσα από το παρών Πρόγραμμα;

Ναι είναι καταρχήν επιλέξιμο το εν λόγω αντικείμενο, πρέπει να υποβληθούν όλα τα σχετικά που αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση καθώς και στοιχεία τόσο της ένταξης στον Θησέα όσο και της ολοκλήρωσης της εν λόγω εργολαβίας (αποφάσεις, οριστική παραλαβή κτλ).

Μπορούν να ενισχυθούν σχολικά κτίρια τα οποία έχουν καταστεί «μη λειτουργικά» (πχ χαρακτηρισμένα κίτρινα λόγω θεομηνίας, λόγω στατικότητας κτλ);

Ναι, είναι επιλέξιμα, εφόσον είναι εφικτό (απαιτούνται σχετικά έγγραφα/αποφάσεις Πρακτικό Καταλληλότητας αρμόδιας Επιτροπής, εμπειρογνωμοσύνη ΚΤ.ΥΠ. κτλ) και το κόστος ανακατασκευής, ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικό, δε ξεπερνά τα σχετικά μοναδιαία κόστη επεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια.  Δεν είναι επιλέξιμα κτίρια που χρειάζονται δαπάνες συντήρησης και μικροεπισκευών.

Είναι δυνατόν ένας Δήμος να υποβάλλει πρόταση που να αφορά αποκλειστικά τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων ΑΠΕ σε υφιστάμενα κτίρια; Τι ισχύει για την συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης όσον αφορά τα ανώτατα μοναδιαία κόστη;

Όχι δε δύναται, η αξιοποίηση ΑΠΕ και έξυπνων συστημάτων δεν αποτελεί κύρια δράση.

Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε κληροδότημα που ανήκει στο δήμο με διαφορετικό προορισμό σύμφωνα με τη διαθήκη του διαθέτη, χωρίς να έχει ο δήμος δικαίωμα εκποίησης ή άλλης εκμετάλλευσης; Για δικαιούχο δήμο του νομού Αττικής η συγκεκριμένη δράση εμπίπτει στην πρόκληση ΑΤ06 «Αστική Αναζωογόνηση» ή στην ΑΤ07 (ομάδα Γ) «Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος των δήμων»; Τι μελέτες/ δικαιολογητικά θα απαιτηθούν;

Το φυσικό αντικείμενο πρέπει να περιγράφεται επακριβώς στους σκοπούς του κληροδοτήματος, ή σε νόμιμη τροποποίησή του.  Μπορείτε να υποβάλετε και στις δύο προσκλήσεις, στην ΑΤ06 σας δίνετε η δυνατότητα χρηματοδότησης και της μελέτης, ενώ στην ΑΤ07 το έργο πρέπει να είναι απολύτως ώριμο και αδειοδοτημένο.

Μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης παρεμβάσεις σε αδειοδοτημένες αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί κατά το παρελθόν από άλλα αναπτυξιακά προγράμματα (π.χ. Φιλόδημος ΙΙ);

Δεν πρέπει το φυσικό αντικείμενο που ολοκληρώθηκε/χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα να αντικαθίσταται/τροποποιείται, επιπροσθέτως οι νέες παρεμβάσεις δεν πρέπει να προκαλούν αλλαγές στους σκοπούς/στόχους των ήδη υλοποιημένων έργων.

Μπορεί η διεύθυνση καθαριότητας του δήμου να διεκδικήσει ταυτόχρονα χρηματοδότηση από δύο αναπτυξιακά προγράμματα (Αντώνης Τρίτσης και Φιλόδημος ΙΙ) για την προμήθεια οχημάτων (απορριμματοφόρων, ανατρεπόμενων φορτηγών, πλυστικών μηχανημάτων κ.α.); (σ.σ. «τρέχει» μια πρόσκληση του Φιλόδημου ΙΙ που θέτει συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, ενώ η διεύθυνση καθαριότητας επιθυμεί να προμηθευτεί οχήματα καλύτερων τεχνικών προδιαγραφών). ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Η προμήθεια απορριμματοφόρων καλύπτεται από την πρόσκληση ΑΤ04 (Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων), και την πρόσκληση ΑΤ12 (Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους) η οποία καλύπτει διαφόρων τύπων ηλεκτροκίνητα οχήματα (απορριμματοφόρα, δίτροχα, SUV, πλυντήρια κάδων κλπ).

Έγκειται στον σχεδιασμό/προγραμματισμό του δήμου να αιτηθεί μέρος ή το σύνολο των ποσών/δαπανών από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Μπορεί να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία ενός ενεργειακού πάρκου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας σε έκταση ιδιοκτησίας του δήμου και από ποια πρόσκληση; Το έργο περιλαμβάνει ενδεικτικά τη δημιουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου, φ/β δέντρα, γεωθερμία, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μονάδα βιοαερίου, κάθετη ανεμογεννήτρια κλπ.

Υπό προϋποθέσεις (σκοπιμότητα, κόστος κλπ) στην πρόσκληση ΑΤ06 και στην πρόσκληση των Έξυπνων Πόλεων (ΑΤ08) όταν αυτή εκδοθεί.

Στην περίπτωση Συνδέσμου ΟΤΑ για την ίδρυση κοινού νεκροταφείου (ΝΠΔΔ), ο οποίος δεν έχει προσωπικό (άρα στερείται διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας) ποιος υποβάλλει αίτηση για τη χρηματοδότηση δράσεων (π.χ. μελετών, αγοράς γης ή εργασιών περιτοίχισης); Οι αιτούμενες παρεμβάσεις, εάν δεν πρόκειται για μελέτες, εμπίπτουν στην πρόσκληση ΑΤ06 «Αστική αναζωογόνηση»;

Θα μπορούσε να υποβληθεί στην ΑΤ06 (με ανάλυση της σκοπιμότητας κλπ) με δικαιούχο κάποιον από τους δήμους που αποτελούν τον σύνδεσμο ΟΤΑ ή κάποιον τρίτο φορέα με επάρκεια (πχ άλλο δήμο, περιφέρεια), με τις σχετικές μεταξύ τους προγραμματικές συμβάσεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων.

Είναι δυνατή παρέμβαση σε κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου το οποίο δεν βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου αλλά βρίσκεται σε όμορο ή μη δήμο;

Ναι, αλλά πρέπει να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα μιας πρότασης με την συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα.  Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταδείξει τα οφέλη προς τους δημότες του εκάστοτε δικαιούχου και τον οριζόντιο και δίκαιο σχεδιασμό, καθώς σκοπός των προσκλήσεων του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών των δικαιούχων, η ανάπτυξη και η ενίσχυση της ανταπόκρισης της διοίκησης στους τομείς αρμοδιότητάς της κλπ.  Ενδεικτικά αναφέρεται η δημιουργία ενός μαθητικού ξενώνα για τη φιλοξενία παιδιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία αναγκάζονται να φοιτήσουν σε σχολείο μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Τα συγκροτήματα κτιρίων είναι επιλέξιμα;

Ναι, αλλά εξαρτάται από τον κατασκευαστικό τους σχεδιασμό, τις χρήσεις αυτών, την σκοπιμότητα, τυχόν πολεοδομικούς περιορισμούς κλπ.

Στην πρόσκληση ΑΤ07 επιλέξιμες είναι οι μελέτες για όλα τα σχολεία ή μόνα για τα διαδημοτικά/ειδικά σχολεία; Στην ΑΤ06 οι μελέτες είναι επιλέξιμες ανεξαιρέτως του είδους των σχολείων;

Στην πρόσκληση ΑΤ07 οι μελέτες ωρίμανσης αφορούν αποκλειστικά ειδικά/διαδημοτικά σχολεία, στην πρόσκληση ΑΤ06 είναι επιλέξιμες οι μελέτες ανεξαιρέτως του είδους των σχολείων.

Το ποσό των 5.000 € για την ετοιμασία φακέλου πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο ή αρκεί να περιγραφεί στο Τεχνικό Δελτίο η δαπάνη; Πρέπει να υποβληθεί κάτι περαιτέρω; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο (δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης), με επιλέξιμη δαπάνη έως 5.000 € προ ΦΠΑ, και επιπροσθέτως να υποβληθεί η σχετική σύμβαση.  Σε περίπτωση που η εν λόγω σύμβαση αφορά περισσότερες της μίας προσκλήσεις, πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς στην σύμβαση, με τους τίτλους των προσκλήσεων και τα επιμέρους ποσά αυτών.

Σε ποιό πεδίο του τεχνικού δελτίου συμπληρώνεται η τιμή στόχος ενός δείκτη;

Στο πεδίο "10. Δείκτες Παρακολούθησης" του Τεχνικού Δελτίου, εκ παραδρομής δεν υπάρχει η στήλη «ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ».  Είτε μπορείτε να προσθέσετε την εν λόγω στήλη (ανάμεσα στις στήλες ΔΕΙΚΤΗΣ και ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) είτε στη στήλη «ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ» να αναγράφετε όχι μόνο τη μονάδα μέτρησης αλλά και την τιμή του δείκτη.

Από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υπάρχουν στον συνημμένο πίνακα της αίτησης χρηματοδότησης, κατά την υποβολή του πρώτου σταδίου για την ωρίμανση Μελετών, ποια δικαιολογητικά απαιτούνται; Τα υπόλοιπα θα υποβληθούν σε δεύτερο στάδιο εφόσον ολοκληρωθούν και οι μελέτες, με συμπληρωματικό Τεχνικό Δελτίο;

Κατά την υποβολή της αίτησης, όταν το υποέργο αφορά σε ωρίμανση μελετών, δεν απαιτούνται όλα τα αναγραφόμενα συνημμένα δικαιολογητικά της πρόσκλησης (παρ. 5), παρά μόνο όσα αφορούν στην υποβολή μελετών, δηλαδή τα με α/α. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 21 έγγραφα του συνημμένου πίνακα της αίτησης χρηματοδότησης.

Στο αρχικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, θα αιτείται μόνο ο προϋπολογισμός της μελέτης και θα περιγράφεται το επερχόμενο κατασκευαστικό υποέργο, χωρίς εγγραφή του ως χωριστό υποέργο.

Μετά την ολοκλήρωση και πλήρη αδειοδότηση/έγκριση των μελετών, υποβάλλεται αίτημα προσθήκης νέου υποέργου, με τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, με προσθήκη του κύριου υποέργου που ωρίμανσε (και τυχόν οριζόντιων επικουρικών υποέργων), καθώς και προσκόμιση όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/ εγγράφων, εγκρίσεων/αδειοδοτήσεων κλπ.

Στην ΑΤ06 Πρόσκληση της αστικής αναζωογόνησης όταν η προτεινόμενη παρέμβαση αφορά μόνο αναπλάσεις χώρων τι μοναδιαία κόστη ισχύουν;

Στις περιπτώσεις που οι παρεμβάσεις, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ06 (Αστική Αναζωογόνηση), δεν αφορούν σε κτίρια (και τον περιβάλλον χώρο αυτών), αλλά μόνο επεμβάσεις σε ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους, πλατείες, πεζοδρόμους/ ποδηλατοδρόμους, διασύνδεση χώρων πρασίνου κ.λπ., τότε το εύλογο του κόστους θα αξιολογείται από το είδος των εργασιών-δαπανών, βάσει των εγκεκριμένων τεχνικών μελετών (εφαρμογή άρθρων τιμολογίων κλπ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο).

Ο εξοπλισμός των σχολικών κτιρίων είναι κύριο υποέργο ή οριζόντιο;

Στις προσκλήσεις ΑΤ06 και ΑΤ07 είναι δυνατή η προμήθεια κινητού εξοπλισμού στις υποδομές εκπαίδευσης και λογίζεται ως χωριστό οριζόντιο/επικουρικό υποέργο.

Σχετικά με τις προσκλήσεις ΑΤ06 και ΑΤ07 και ειδικότερα στο μέρος εκείνο της πρόσκλησης που αναφέρεται στους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς για τα έργα ΟΧΕ, ΟΧΕ - ΒΑΑ που επρόκειτο να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020, υπάρχει εξαίρεση όπως αναφέρεται παρακάτω: Στο πλαίσιο αυτό τροποποιήθηκε το άρθρο 2 «Υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμού μελετών» της Υπουργικής Απόφασης 26804/ΥΠΕΚΑ(ΦΕΚ 1427/2011), ως εξής: «5. Εφόσον αξιόλογο τεχνικό έργο, κατά τις παραπάνω παραγράφους, ή και η μελέτη του εντάσσονται για χρηματοδότηση σε στρατηγικές Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ή Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, εξαιρείται από την υποχρέωση διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού». Κατόπιν τούτου παρακαλώ να μας διευκρινίσετε εάν υπάρχει πρόβλεψη για μία τέτοια εξαίρεση και για τα έργα του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, με δεδομένο ότι η όλη διαδικασία των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών είναι χρονοβόρα και έτσι θα αποκλειστούν προτάσεις που προτείνουν αναβαθμίσεις κεντρικών περιοχών των δήμων ή μεγάλων κοινοχρήστων χώρων.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, δεν προκύπτει εξαίρεση για τα έργα του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης".  Δεν αποκλείεται στο μέλλον να υπάρξει εξαίρεση που θα περιλαμβάνει και έργα του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (δεδομένου και του ότι η εν λόγω εξαίρεση νομοθετήθηκε πριν την έκδοση του προγράμματος).

Η έγκριση του κτιριολογικού προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας είναι απαραίτητο έγγραφο για τις υποδομές εκπαίδευσης των προσκλήσεων ΑΤ06 και ΑΤ07;

Ναι, απαιτείται η προσκόμιση της έγκρισης του κτιριολογικού προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας τόσο για τις υποδομές εκπαίδευσης της ομάδας Γ’ της πρόσκλησης ΑΤ07 όσο και στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ06.  Εξαιρούνται του εν λόγω εγγράφου (κατά την υποβολή της αίτησης), οι περιπτώσεις ανώριμων μελετητικά σχολείων, που αιτούνται μελέτες ωρίμανσης, στην ΑΤ06 ή ανώριμων μελετητικά ειδικών/διαδημοτικών σχολείων στην ΑΤ07.

Στην πρόσκληση ΑΤ06 σχεδιάζουμε σε ένα υποέργο την αναβάθμιση και κατασκευή συνολικά επτά παιδικών χαρών της πόλης. Οι έξυπνοι φωτισμοί και σημάνσεις πέριξ αυτών πρέπει να είναι ξέχωρο υποέργο;

Οι έξυπνοι φωτισμοί πέριξ των παιδικών χαρών και οι σημάνσεις ασφάλειας κλπ, που συνδέονται με αυτές, μπορούν να είναι ένα ενιαίο υποέργο (αν είναι ξέχωρα, θα αποτελούν επικουρικό υποέργο).

Σχεδιάζουμε να υποβάλουμε στην ΑΤ06 μία παρέμβαση/έργο επέκτασης και αναβάθμισης ενός πάρκου, μπορεί να περιλαμβάνεται μία φάρμα οικόσιτων ζώων εντός του πάρκου, για εκπαιδευτικούς λόγους και ψυχαγωγία παιδιών/μαθητών;

Η εν λόγω δράση είναι επιλέξιμη, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο απαιτούμενο προσωπικό, στην συντήρηση και τη λειτουργία της φάρμας (βλ. έκθεση σκοπιμότητας κλπ), στον τρόπο προσέγγισης/πρόσβασης των ατόμων, σε μέτρα ασφάλειας, υγιεινής και πυροπροστασίας, σε τυχόν ειδικό προσωπικό, στις απαιτούμενες άδειες/εγκρίσεις κλπ.

Είναι επιλέξιμη η ανακατασκευή υφιστάμενων πεζοδρομίων σε κεντρικό δρόμο της πόλης, ο οποίος (κεντρικός δρόμος) πολεοδομικά είναι χαρακτηρισμένος πεζόδρομος;

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ06, η ανακατασκευή και μόνο πεζοδρόμων/πεζοδρομίων δεν είναι επιλέξιμη, πρέπει να επέρχεται ουσιώδης μεταβολή των χρήσεων και των χώρων, πχ να προστίθενται πεζόδρομοι και πράσινο, να συνενώνονται ποδηλατόδρομοι, να επέρχεται αντιμετώπιση φαινομένων χωρικής ασυνέχειας κλπ.

Στην Πρόσκληση αναφέρεται ότι: Στην περίπτωση που για την λειτουργικότητα του έργου απαιτείται κινητός εξοπλισμός, μη επιλέξιμος από την παρούσα πρόσκληση, τότε αυτός πρέπει να αναλύεται με ακρίβεια, και η δαπάνη του να τεκμηριώνεται ότι θα καλυφθεί από τον Δικαιούχο, με σχετική απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η ερώτηση σύμφωνα με τα παραπάνω είναι: Για την ανέγερση νέου Δημαρχιακού κτιρίου απαιτείται η ανάλυση του κινητού εξοπλισμού για να θεωρείται το κτίριο λειτουργικό;

Η λειτουργικότητα του φυσικού αντικειμένου "ανέγερση νέου Δημαρχιακού κτιρίου", δεν επηρεάζεται άμεσα από την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που μεταφέρεται εξοπλισμός από τους υφιστάμενους χώρους που στεγάζουν τις υπηρεσίες του Δήμου.  Κατά τη φάση υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας του κατασκευαστικού έργου, μπορεί να εξελίσσεται και η αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία τυχόν προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού που δεν διατίθεται.

Η δαπάνη των 5.000 € για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο των Προσκλήσεων ΑΤ01, ΑΤ02, ΑΤ03, ΑΤ04, ΑΤ05, ΑΤ06, ΑΤ07, ΑΤ08, ΑΤ10, ΑΤ12 και ΑΤ14 είναι επιλέξιμη ανά αίτημα χρηματοδότησης; Δηλαδή σε Προσκλήσεις όπου υπάρχει το δικαίωμα υποβολής δύο (2) αιτήσεων χρηματοδότησης (πχ Πρόσκληση ΑΤ08) η επιλέξιμη δαπάνη δύναται να ανέρχεται στο ποσό των 10.000 €;

Ναι είναι δυνατόν, αλλά θα αξιολογηθεί το συνολικό αντικείμενο (και ο φόρτος εργασίας του συμβούλου υποστήριξης) που υποβάλλεται με τις δύο αιτήσεις, για ευνόητους λόγους.

Ο Δήμος μας ετοιμάζει την υποβολή δύο προτάσεων έργων, με κοινό αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τις γωνίες ανακύκλωσης, προς χρηματοδότηση η μία στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η άλλη στην ΑΤ04 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Συντάσσουμε μία ενιαία μελέτη, με τον τελικό Π/Υ να επιμερίζεται σε δύο Π/Υ, σύμφωνα με τα σημεία που θα χωροθετηθούν σε κάθε μία από τις δύο προτάσεις;

Εφόσον πρόκειται για ομοειδές αντικείμενο της ίδιας μελετητικής ωριμότητας/αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη θέματα κατάτμησης (π.χ. όρια διεθνούς διαγωνισμού), όπως επίσης και η δυνατότητα ενιαίας μελέτης και διαγωνισμού με τον τελικό π/υ να είναι διακριτός σύμφωνα και με το φυσικό αντικείμενο των δύο υποβολών (ΥΜΕΠΕΡΑΑ και Αν.Τρίτσης).

Αν ο βηματισμός ωρίμανσης, υποβολής, ένταξης, δημοπράτησης κτλ είναι σημαντικά διαφορετικός, οι δύο υποβολές δύναται να διαχωριστούν πλήρως, όπως εξάλλου και οι διαγωνισμοί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μπορούμε να αλλάξουμε τους φωτισμούς σε όλες τις πλατείες μας με έξυπνους φωτισμούς και να κατασκευάσουμε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο στο πλαίσιο του net metering;

Έξυπνος φωτισμός σε πλατεία δεν αποτελεί κύριο υποέργο, τέτοιες εργασίες μπορούν να υπάρξουν μόνο ως συνοδές σε κύριες δράσεις (πχ φωτισμός σε νέο ποδηλατόδρομο ή φωτισμός/σήμανση πέριξ πάρκων άθλησης/δραστηριοτήτων κλπ), το ίδιο ισχύει και για εγκατάσταση ΑΠΕ, η οποία είναι επιλέξιμη όταν συνδέεται άμεσα με κάποια κύρια δράση.

Η εφαρμογή (app) κινητών με σκοπό την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των μονοπατιών (διαδρομές, γεωχωρικές πληροφορίες μνημείων, αρχαιολογικών χώρων κλπ), αλλά και ως μέσο ενημέρωσης έκτακτων καταστάσεων (πχ ξαφνική αλλαγή καιρικών συνθηκών), δύναται να θεωρηθεί δημοσιότητα, και να αποτελέσει μη κύριο υποέργο (συνδεόμενο με το κύριο υποέργο επεμβάσεων σε διαδρομές μονοπατιών);

Ναι, η εν λόγω προσέγγιση είναι κατεξοχήν δράση δημοσιότητας, δεν θεωρείται κύριο υποέργο αλλά επικουρικό/συνοδό του κυρίως υποέργου, εφόσον το κύριο υποέργο κριθεί επιλέξιμο, είναι και αυτό επιλέξιμο.

Η αντικατάσταση πεζοδρομίων και ασφαλτοτάπητα είναι επιλέξιμες δράσεις στην ΑΤ06; Η αλλαγή λαμπτήρων led είναι επιλέξιμη;

Από μόνες τους δεν είναι επιλέξιμες δράσεις (αντικατάσταση/συντήρηση), πρέπει να προκύπτουν από παρεμβάσεις νέων πεζοδρομήσεων, διαπλάτυνση πεζόδρομων, νέων ποδηλατόδρομων, δράσεων προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ κλπ.  Στην περίπτωση έξυπνου φωτισμού, εφόσον το επιβάλουν οι κύριες δράσεις και υπάρχουν σχετικές μελέτες φωτισμού, για την περιοχή παρέμβασης και μόνο, δύναται η επιλεξιμότητα αυτού.

Οι επεμβάσεις σε πεζοδρόμια, παιδικές χαρές και πλατείες στην πόλη είναι επιλέξιμη δράση στην ΑΤ06;

Η ΑΤ06 δίνει το δικαίωμα δύο κύριων επεμβάσεων, αυτές μπορούν να έχουν χαρακτήρα:
- είτε σημειακό, πχ ανάπλαση μίας πλατείας φιλικότερης στους πολίτες και επιλύοντας ζητήματα κυκλοφορίας/κινητικότητας στην περιοχή αυτή ή πχ επεμβάσεις στην παραλιακή ζώνη ενός οικισμού,
- είτε οριζόντιας φύσεως, πχ αναβάθμιση 10 παιδικών χαρών ή ολοκλήρωση δικτύου ποδηλατόδρομων στην πόλη

Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης υπερβαίνει το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης, μπορεί η πράξη να ενταχθεί στο πρόγραμμα;

Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα (αφορά στις προσκλήσεις με ανώτατα όρια χρηματοδότησης, π.χ. Πρόσκληση Μελετών) ή ο δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. λόγω μη επιλέξιμου τμήματος, όπως κινητός εξοπλισμός νέου Δημαρχείου), τη διαφορά πρέπει να την καλύψει ο Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

Μπορεί ο Δήμος να αξιοποιήσει το ποσό που προκύπτει από την έκπτωση;

Εφόσον το ποσό της σύμβασης του υποέργου είναι μικρότερο από τον επιλέξιμο προϋπολογισμό ένταξης του συγκεκριμένου υποέργου, τότε τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν, διατίθενται/επιστρέφουν στο Πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που στο συγκεκριμένο υποέργο ο δικαιούχος συμμετείχε με ιδίους πόρους (όχι λόγω μη επιλεξιμότητας δαπανών), ο δικαιούχος οφελείται της εκπτώσεως.

Μπορεί ένα κτίριο να είναι παραχωρημένο στο Δήμο από μη Δημόσιο Φορέα;

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης αφορούν σε περιοχές αρμοδιότητας και ακινήτων ιδιοκτησίας των Δικαιούχων.  Επομένως το κτίριο απαιτείται να είναι ιδιοκτησίας του Δήμου ή να έχει παραχωρηθεί σε αυτόν από μη Δημόσιο Φορέα για χρονικό διάστημα άνω των 15 ετών μετά και την οριστική παραλαβή του έργου.

Ένα κτίριο θεωρείται δημοτικό εφόσον υπάρχει η κατάλληλη τεκμηρίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου ή αρμοδιότητας στην περιοχή παρέμβασης (π.χ. πιστοποιητικό Εθνικού κτηματολογίου, τίτλος ιδιοκτησίας και μεταγραφή σε υποθηκοφυλακείο ή άλλα επίσημα έγγραφα που πιστοποιούν την κυριότητα της έκτασης) ή παραχώρηση (απόφαση παραχώρησης για χρήση των χώρων εκτέλεσης των πράξεων για όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας αυτών).

Η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης χρειάζεται κάποια περαιτέρω διαδικασία;

Η συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Επισημαίνεται ότι ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, «σε περίπτωση που δεν είναι ιδιόκτητο το οικόπεδο ή κτίριο, απαιτείται παραχωρητήριο για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μετά την οριστική παραλαβή του έργου». Δεδομένου ότι η ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του έργου δεν είναι γνωστή, ποιο είναι το ελάχιστο διάστημα που είναι απαιτητό για το παραχωρητήριο πλέον των 15 ετών;

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα υλοποιείται έως 31.12.2023, θα απαιτηθεί διάρκεια παραχωρητηρίου τουλάχιστον 15 ετών (με έτος υποβολής/αναφοράς το 2024).

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, σε περίπτωση που προτείνεται παρέμβαση σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) και η θετική γνωμοδότηση από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Αντίστοιχα σε περίπτωση που προτείνεται παρέμβαση σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) και η Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υπάρχει περίπτωση που να απαιτούνται και οι δύο ενέργειες;

Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους.  Αντίστοιχα μνημεία μπορεί να έχουν χαρακτηριστεί ή/και ως «διατηρητέα».  Γενικότερα ο ορισμός σχετίζεται με την χρονολογία χαρακτηρισμού (πριν ή μετά το 2002 – έκδοση του Ν.3028).  Ανακεφαλαιώνοντας, για παρεμβάσεις σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο ή/και διατηρητέο απαιτείται θετική γνωμοδότηση από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού (του Υπουργείου που έκανε τον χαρακτηρισμό – ΥΠΕΝ, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, κ.λ.π.).

Για τις χωρικές αρμοδιότητες προτείνεται ο σύνδεσμος (link):http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=382 Επίσης: Διαρκής κατάλογος των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων από το Υπουργείου Πολιτισμού: listedmonuments.culture.gr

Πως συνδέεται το παρόν πρόγραμμα με άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούν δράσεις Δήμων; Μπορεί να υπάρχει συμπληρωματικότητα;

Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα Προγράμματα.  Επί πλέον, δεν εντάσσονται έργα που έχουν τη δυνατότητα και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα εγκεκριμένα κείμενα και τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων.
Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από άλλα Προγράμματα.
Υπενθυμίζεται ότι τυπική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι οι δικαιούχοι να δεσμευτούν «ότι το προτεινόμενο έργο δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί».
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιείται ή πρόκειται να υλοποιηθεί μόνο ένα μέρος/τμήμα (Α’ Φάση) έργου, δύναται με το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης να υλοποιηθεί το υπόλοιπο μέρος/τμήμα.  Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν όλα τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος του ΕΣΠΑ, από όπου θα προκύπτει η αναγκαιότητα εξεύρεσης πρόσθετων πόρων (ενώ ταυτόχρονα θα ισχύουν και όλες οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης).

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Αστική Αναζωογόνηση εντάσσονται οι παιδικοί σταθμοί;

Οι παιδικοί σταθμοί, όπως και οι λοιπές υποδομές εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη/κατηγορία στην πρόσκληση Αστική Αναζωογόνηση.
Υποδομές εκπαίδευσης δύναται να υποβληθούν και στην ΑΤ07 Πρόσκληση «Αξιοποίηση Κτιριακού Αποθέματος των Δήμων».

Εάν ο Δήμος δε διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών τι πρέπει να κάνει ώστε να έχει διοικητική και διαχειριστική επάρκεια;

Ο Δικαιούχος, ως προς την τεκμηρίωση της διοικητικής του ικανότητας, θα πρέπει:
- είτε να διαθέτει εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών, 
-είτε να προσκομίζεται ισχύον πιστοποιητικό ΙSO, στο οποίο θα αποτυπώνεται η αρμοδιότητα για διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων,
-σε απουσία των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης διοικητικής ικανότητας, δύναται για την περίπτωση των ΟΤΑ/Περιφερειών/ΝΠΔΔ, ο δικαιούχος να προσκομίσει σε ηλεκτρονική μορφή συνοπτική περιγραφή των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, προσαρμοσμένων στην ισχύουσα νομοθεσία

Προς διευκόλυνσή σας, στην ιστοσελίδα του προγράμματος, έχουν αναρτηθεί ενδεικτικά υποδείγματα διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ;

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ. 

Εάν οι δαπάνες αρχαιολογίας δεν είναι προσδιορισμένες, τι ποσό θα μπει στο τεχνικό δελτίο; Πρέπει να είναι χωριστό υποέργο;

Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία πρέπει να είναι ξεχωριστό υποέργο και επιπλέον πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου, όπως αναλύεται και στην πρόσκληση).  Μόνο στην περίπτωση των ανώριμων έργων (που αιτούνται μελέτη) δεν απαιτείται ο σχετικός προσδιορισμός της δαπάνης αρχαιολογικών εργασιών-ερευνών.

Επιθυμούμε να υποβάλουμε πρόταση σε διαδημοτική συνεργασία με άλλο δήμο, καθώς έχουμε εκπονήσει από κοινού μελέτη για έργο της περιοχής. Την υποβολή θα την κάνει ο άλλος Δήμος και όχι εμείς. Από πλευράς μας πρέπει να υποβληθεί μόνο Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις; Θα μπορούσατε να μου παρέχετε διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά;

Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση, η αίτηση ένταξης θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης.  Από το Δήμο σας πρέπει να υπάρχει απόφαση της οικονομικής επιτροπής για αποδοχή της συνεργασίας και υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.  Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι δύο φορείς θα συνυπογράψουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού.
Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια (στην ένταξη του έργου).

Σε περίπτωση που κάποιο υποέργο απορρίπτεται θα απορριφθεί όλη η πρόταση;

Όχι, απορρίπτεται μόνο το συγκεκριμένο υποέργο, αρκεί να μην επηρεάζονται η συνάφεια και η λειτουργικότητα τόσο της συνολικής πράξης, όσο και των υπολοιπόμενων κύριων υποέργων που παραμένουν.

Αν ο προϋπολογισμός μελέτης είναι άνω του 1εκ.€ απαιτείται χρηματοοικονομική ανάλυση;

Μόνο στην περίπτωση που παράγονται έσοδα για τον Δικαιούχο και κατόπιν ειδικότερης εξέτασης του εν λόγω φακέλου σε συνεργασία με την ΚΕΜΚΕ στο πλαίσιο των Κρατικών Ενισχύσεων.

Οι μελέτες πρέπει να είναι θεωρημένες από την υπηρεσία που διαθέτει την επάρκεια, σε περίπτωση προγραμματικής σύμβασης;

Οι Μελέτες πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένες με βάση την κείμενη Νομοθεσία.

Οι οριζόντιες δράσεις πρέπει να αποτυπώνονται σε ξεχωριστά υποέργα;

Κάθε οριζόντια δράση αποτελεί ξέχωρο υποέργο με ρητή αναφορά στο κύριο έργο που σχετίζεται.
Απαιτείται σχετική αιτιολόγηση και προσδιορισμός της δαπάνης, όπως αναλύεται σε κάθε πρόσκληση (Αρχαιολογία, ΟΚΩ, Επιτροπή διερεύνησης τιμών κτλ).

Υπάρχουν ανώτατα όρια προϋπολογισμού για το υποέργο του κινητού εξοπλισμού σχολείου; Τι ισχύει για τα άλλα κτίρια;

Η προμήθεια εξοπλισμού σχολείου πρέπει να αποτυπώνεται σε ξεχωριστό υποέργο και να τεκμηριώνεται επαρκώς, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες έργων (επανάχρηση κτιρίων, δημαρχεία κλπ) πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται επαρκώς και να βεβαιώνεται ότι θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του δικαιούχου ή/και άλλους πόρους χρηματοδότησης.
Δεν υπάρχουν ανώτατα όρια προϋπολογισμού για τον εξοπλισμό στην περίπτωση των σχολείων.  Απαιτείται ωστόσο σχετική αιτιολόγηση και προσδιορισμός της δαπάνης, όπως αναλύεται στην πρόσκληση (Επιτροπή διερεύνησης τιμών κτλ).

Μπορεί ένας Δήμος να υποβάλλει πρόταση που θα αφορά και επέμβαση σε υφιστάμενο κτίριο σχολείου αλλά και επέκταση αυτού, με ανέγερση νέου κτιρίου ή συγκροτήματος; Τι ισχύει ως προς την ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ και τα ανώτατα μοναδιαία κόστη, στην περίπτωση αυτή; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Όσον αφορά στο υφιστάμενο κτίριο, είναι επιλέξιμες εργασίες και δράσεις που δε δύναται ο διαχωρισμός/επιμερισμός τους σε σχέση με το νέο τμήμα/επέκταση (πχ νέου τύπου καυστήρας που θα καλύπτει το σύνολο του κτιρίου, ΑΠΕ στο σύνολο της στέγης, αλλά ΟΧΙ εργασίες διαμόρφωσης/συντήρησης εσωτερικών χώρων υφιστάμενων αιθουσών/υποδομών κλπ).

Στη περίπτωση επέκτασης υφιστάμενων κτιρίων ισχύουν ακριβώς οι ίδιες προϋποθέσεις που αφορούν και την ανέγερση κτιρίων (ΚΕΝΑΚ, μοναδιαία κόστη για νέα κτίρια κτλ).

Είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης με στόχο την ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει στο πλαίσιο άλλου εθνικού ή ευρωπαϊκού προγράμματος;

Το έργο είναι καταρχήν επιλέξιμο εφόσον το υλοποιημένο και εναπομείναν τμήμα του έργου (λήξη εργολαβίας) είναι «διαχειριστικά διακριτά», απαιτούνται σχετικά έγγραφα από το Πρόγραμμα που χρηματοδότησε το έργο, από τα οποία θα προκύπτουν τόσο το επιμερισμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όσο και η μη δυνατότητα χρηματοδότησης του υπολοιπόμενου έργου από το Πρόγραμμα αυτό.
Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται οι όροι και προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Εφόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υπό ένταξη κτιρίου δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί ένα κτίριο να ενταχθεί με όρο στην Απόφαση Ένταξης; Αν ναι, ποιο είναι το ορόσημο που τίθεται για την κάλυψη του όρου αυτού;

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να γίνει ένταξη έργου υπό όρους στο ιδιοκτησιακό.  Με την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει π.χ. να έχει γίνει η διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης από την Κεντρική Διοίκηση σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή να υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του κτιρίου από τον ιδιώτη στον ΟΤΑ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου.
Επισημαίνεται ότι η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης πρέπει να έχει μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να έχει γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Από τα συνημμένα που έχουμε να υποβάλουμε, οι χάρτες καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο, μπορούμε να τους αποστείλουμε σε έντυπη μορφή, όπου φαίνεται και η θεώρηση;

ΌΛΑ τα έγγραφα, πλην της αίτησης υποβολής, πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο Usb flash stick, αυτό ισχύει και για τους χάρτες, πρέπει να υπάρχουν στα sticks.  Αποστολή χαρτών σε έντυπη μορφή θα γίνει ΜΟΝΟ μετά από υπόδειξη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τί σημαίνουν οι όροι : Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης, Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης.

Οι όροι Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης και Κύριος του Έργου ταυτίζονται και αφορούν στο Φορέα (Δήμο, ΔΕΥΑ, Σύνδεσμο Ύδρευσης, Σύνδεσμο Αποχέτευσης κλπ) ο οποίος έχει τη θεσμική αρμοδιότητα της δραστηριότητας για την οποία αιτείται χρηματοδότηση.  Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
Έργο ύδρευσης: ΔΕΥΑ, Δήμος (αν δεν διαθέτει ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι (διαδημοτικοί συνήθως) Ύδρευσης.
Οι ως άνω αρμοδιότητες προκύπτουν θεσμικά και αποτυπώνονται σε νομοθετήματα όπως ο Νόμος του Καλλικράτη, όπως ισχύει καθώς και στους ΟΕΥ των Δήμων και τους Κανονισμούς των ΔΕΥΑ.
Οι ως άνω Φορείς, ως Κύριοι των έργων που θα τα λειτουργούν και θα τα συντηρούν, είναι οι Φορείς που θα συνάψουν Δανειακή Σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) και θα έχουν την ευθύνη της οικονομικής διεκπεραίωσης της πράξης στη διάρκεια του Προγράμματος.  
Σε περίπτωση που οι ως άνω Δικαιούχοι δεν διαθέτουν επιχειρησιακή επάρκεια, τότε μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων εκχωρείται η αρμοδιότητα υλοποίησης (και μόνο) σε αντίστοιχο επαρκή Φορέα ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης συνδράμει στην δημοπράτηση των έργων και στην επίβλεψή τους. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν συνάπτει δανειακή Σύμβαση με το ΤΠ&Δ.

Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, εφόσον συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο, ο τελευταίος δικαιούται το 1,5% του π/υ μελέτης για τις διαχειριστικές/επιχειρησιακές υπηρεσίες που θα προσφέρει; Το ίδιο ισχύει για σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ;

Ακριβώς, είναι επιλέξιμη η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να αναθέσουν την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον.  Η κάλυψη του διοικητικού κόστους αυτού δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.

Για την κατάθεση προτάσεων που θέλουμε να συμπεριληφθεί η επιλέξιμη δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εκδοθείσας Πρόσκλησης, πώς ακριβώς θα γίνει ανάθεση και πληρωμή των ανωτέρω υπηρεσιών; Θα γίνει ανάθεση και πληρωμή πριν την έγκριση της πρότασης και εκ των υστέρων αφού εγκριθεί η πρόταση και λογικά ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης θα εγκριθούν οι πληρωμένες δαπάνες και θα πιστωθούν στο Δήμο (δικαιούχο);

Η επιλεξιμότητα του ποσού για την προετοιμασία φακέλου ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης. Μπορείτε να κάνετε τη σχετική ανάθεση υπηρεσίας κατά την νομοθεσία, η δε πληρωμή από το Πρόγραμμα θα γίνει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα και αφού ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης.

Πώς ορίζεται η έννοια του Υποέργου;

Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του Έργου που περιγράφεται στο ΤΔΕ και αντιστοιχεί σε μία και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση (υπογραφείσα ή προγραμματιζόμενη να συναφθεί μελλοντικά), ή μέρος σύμβασης. Αφορά σαφώς οριζόμενο φυσικό αντικείμενο. Κατά περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα ορισμού Υποέργου με πολλαπλούς αναδόχους για παρεμφερές φυσικό αντικείμενο. Το υποέργο διακρίνεται για δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει: α) σαφή αποτύπωση του αποδέκτη (νομική ή ισοδύναμη δέσμευση για την εκτέλεση του υποέργου), β) σαφή αποτύπωση των παραδοτέων (αυτοτελές φυσικό αντικείμενο με συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς όφελος του Έργου).

Το ανώτατο μοναδιαίο κόστος ωφέλιμης επιφάνειας περιλαμβάνει ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα.

Το εν λόγω μοναδιαίο κόστος είναι προ ΦΠΑ και περιλαμβάνει ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα. Δεν περιλαμβάνει εξοπλισμό και περιβάλλοντα χώρο το εν λόγω μοναδιαίο όριο. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ξέχωρο υποέργο στα σχολεία και να τεκμηριώνεται επαρκώς, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες έργων πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται επαρκώς και να βεβαιώνεται ότι θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του δικαιούχου ή/και άλλους πόρους χρηματοδότησης.

Για πόσο χρόνο μη χρήσης του χαρακτηρίζεται ένα κτίριο ως «ανενεργό» για τις ανάγκες του προγράμματος; Πως αποδεικνύεται ότι είναι ανενεργό;

Το προτεινόμενο κτίριο πρέπει να είναι ανενεργό τουλάχιστον από 01-01-2019.  Τούτο αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας, του ΔΕΔΔΗΕ, παλαιότερες Αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου κτλ.  Τα παραπάνω δικαιολογητικά συνοδεύονται και από σχετική βεβαίωση του δημάρχου.

Με ποιο τρόπο δύναται να τεκμηριωθεί η διασφάλιση της λειτουργίας ενός κτιρίου για 4 μήνες τουλάχιστον ετησίως;

Η Τεκμηρίωση προκύπτει π.χ. από τον προγραμματισμό εκδηλώσεων και εκθέσεων για ένα πολυχώρο σε ένα μικρό νησί την θερινή περίοδο και τις εορταστικές περιόδους ή από τον ετήσιο προγραμματισμό για μία υποδομή σε μία αστική περιοχή, από το διαθέσιμο προσωπικό που θα εργαστεί κτλ.

Σε ποιες περιπτώσεις ο Δήμος δύναται να υποβάλει πρόταση για «συνέργεια δομών»;

Η συνέργεια δομών έχει εφαρμογή στην Ομάδα Α για κτίρια τα οποία αποτελούν ξεχωριστές κάθετες ιδιοκτησίες, πιθανώς να βρίσκονται και σε διαφορετική γειτονιά ενός οικισμού, και αποκτούν την ίδια ή συνδεδεμένη χρήση.  Παράδειγμα συνδεδεμένων χρήσεων θα μπορούσε να είναι:

- Δημοτικά σφαγεία και δημοτική αγορά

- Επισκέψιμοι ανεμόμυλοι (σε έναν οικισμό) ως λαογραφικό στοιχείο

- Καρνάγιο (ή αλιευτικό καταφύγιο) και ναυτικό μουσείο (ή μουσείο αλιείας)

Είναι δυνατόν ένας Δήμος να υποβάλλει πρόταση που να αφορά στην κατασκευή ενός στεγασμένου ή ανοιχτού γηπέδου ή/και θεάτρου που να καλύπτει τις ανάγκες ενός ή περισσότερων του ενός σχολείου; Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση ως προς τα ανώτατα μοναδιαία κόστη;

Εφόσον πρόκειται για τμήμα ενός σχολικού συγκροτήματος και αφορά αποκλειστικά τους εκεί μαθητές κατά προτεραιότητα (και δευτερευόντως μαθητές γειτονικών σχολείων, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων του Δήμου), είναι καταρχήν επιλέξιμο, εφόσον εκπληρούνται και οι λοιπές απαιτήσεις της πρόσκλησης (σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης κτλ).  Τα ανώτατα μοναδιαία κόστη τόσο του κτιρίου όσο και του περιβάλλοντος χώρου αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση.

Στην πρόσκληση αναφέρονται τα ανώτατα μοναδιαία κόστη (προ ΦΠΑ) ανά τ.μ. επιφάνειας.  Ποιοι χώροι προσμετρούνται ως κύριοι χώροι;  Σε ποιες περιπτώσεις δύναται να ξεπερνιούνται αυτά τα κόστη και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

Η ωφέλιμη επιφάνεια προκύπτει από το "εμβαδόν δόμησης", δεν προσμετρούνται ημιυπαίθριοι, εξώστες, βεράντες, ταράτσες κ.τ.λ.  Επιπλέον, εξετάζονται και θέματα αναγκών/σκοπιμότητας, πχ δεν μπορεί ένα σχολείο με απαίτηση 8 αιθουσών, σύμφωνα με την σύμφωνη γνώμη/σκοπιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών, να αιτείται 12 αίθουσες, αντίστοιχα ερμηνεύεται και η ωφέλιμη επιφάνεια για κτίριο Δημαρχείου (βάσει οργανογράμματος ΟΕΥ κτλ).

Σε περίπτωση μικρής υπέρβασης στο μοναδιαίο κόστος μίας κατηγορίας, αλλά βάσει του συνόλου των ανώτερων μοναδιαίων να μην υπάρχει υπέρβαση, το σχετικό έργο είναι καταρχήν επιλέξιμο:

Π.χ. Οι επιφάνειες νέου σχολικού κτιρίου αναλύονται βάσει μεγεθών Διαγράμματος Δόμησης ως εξής:

Κύριοι χώροι:            1.000,00 μ2

Υπόγειο & parking:      400,00 μ2

Περιβάλλων Χώρος: 1.000,00 μ2

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι: (1.000 μ2 x 1.600 €/μ2) + (400 μ2 x 700 €/μ2) + (1.000 μ2 x 80 €/μ2) = 1.960.000,00 € (προ ΦΠΑ).

Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου είναι μικρότερος αυτού (<1.960.000 €), παρά την μικρή υπέρβαση του επιμέρους μοναδιαίου μίας κατηγορίας (π.χ. συνολικό κόστος κύριων χώρων: 1.650.000 € > 1.600.000 €), το έργο κρίνεται επιλέξιμο.

Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου επανάχρησης κτιρίου υπερβαίνει το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης (2 εκ. €) από το πρόγραμμα, με το επιπλέον ποσό να καλύπτεται από εμάς, και την σύμβαση να ανέρχεται κάτω των 2 εκ.€, ο δήμος μας θα αξιοποιήσει την έκπτωση και δε θα χρειαστεί να πληρώσει το μη επιλέξιμο ποσό λόγω του ορίου των 2 εκ;

Σε περίπτωση που οι εκπτώσεις των διαγωνιστικών διαδικασιών μεταβάλουν το κόστος του έργου, σε σχέση με αυτό της ένταξης, ο δικαιούχος οφείλει να καλύψει μόνο το επιπλέον ποσό των 2 εκ.€.  Στην περίπτωση που το αρχικό αιτούμενο υποέργο υλοποιηθεί καλώς και ο συνολικός π/υ είναι κάτω των 2 εκ.€, τότε ο δικαιούχος δεν συμμετέχει με ιδίους πόρους επ’ αυτού του π/υ.

Εφόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υπό ένταξη κτιρίου δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί ένα κτίριο να ενταχθεί με όρο στην Απόφαση Ένταξης; Αν ναι, ποιο είναι το ορόσημο που τίθεται για την κάλυψη του όρου αυτού;

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να γίνει ένταξη έργου υπό όρους στο ιδιοκτησιακό.  Με την υποβολή του αιτήματος πρέπει π.χ. να έχει γίνει η διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης από την Κεντρική Διοίκηση στον ΟΤΑ ή η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του κτιρίου από τον ιδιώτη στον ΟΤΑ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου κτλ.

Δήμος θέλει να υποβάλει πρόταση για βρεφονηπιακό σταθμό που είναι ημιτελής (στο πλαίσιο του προγράμματος «Θησέας» χρηματοδοτήθηκε ο φέροντας οργανισμός του κτιρίου, οι τοιχοποιίες και η επικάλυψη με κεραμοσκεπή, ενώ απομένουν οι υπόλοιπες εργασίες, ήτοι εγκαταστάσεις Η/Μ, επιχρίσματα, κουφώματα, δάπεδα, εξοπλισμός, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κλπ). Ερωτάται εάν μπορεί να χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση του έργου, μέσα από το παρών Πρόγραμμα;

Ναι είναι καταρχήν επιλέξιμο το εν λόγω αντικείμενο, πρέπει να υποβληθούν όλα τα σχετικά που αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση καθώς και στοιχεία τόσο της ένταξης στον Θησέα όσο και της ολοκλήρωσης της εν λόγω εργολαβίας (αποφάσεις, οριστική παραλαβή κτλ).

Σε Ο.Τ. Δήμου έχει κατασκευαστεί Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο, ενώ το αδόμητο τμήμα του έχει χαρακτηρισθεί με χρήση για την ανέγερση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων – Αθλητικού Γυμναστηρίου. Γενικά στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται 5 Δημοτικά Σχολεία και αντίστοιχα Νηπιαγωγεία, κανένα από τα οποία δεν έχει τέτοια αίθουσα, με διαπιστωμένη την ανάγκη πλήρων κτιριακών σχολικών υποδομών. Η σκοπιμότητα της κατασκευής τεκμηριώνεται αφ΄ ενός από το γεγονός της ολοκλήρωσης του συγκροτήματος (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – ΑΠΧ) αφ΄ ετέρου δε από το γεγονός ότι υπήρξε Προγραμματική σύμβαση με τον τότε ΟΣΚ για την κατασκευή του η οποία δεν ολοκληρώθηκε λόγω ακύρωσης του διαγωνισμού και τελικά έλλειψης χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ07, Ομάδα Γ, ο Δήμος μας προτίθεται να υποβάλει πρόταση, για την ανέγερση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων – Αθλητικού Γυμναστηρίου. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε στην διερεύνηση της δυνατότητας της υποβολής της.

Εφόσον πρόκειται για τμήμα ενός ενιαίου σχολικού συγκροτήματος, είναι καταρχήν επιλέξιμο (εφόσον εκπληρώνονται και οι λοιπές απαιτήσεις της πρόσκλησης όπως η σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης).

Μπορεί ένα ανενεργό εμβληματικό δημοτικό κτίριο να αποκτήσει χρήση γραφείων; Σε ποια Ομάδα της Πρόσκλησης εντάσσεται η σχετική αίτηση χρηματοδότησης;

Η επανάχρηση ανενεργών εμβληματικών κτιρίων υπάγεται στην ομάδα Α.  Εάν τα γραφεία εξυπηρετούν υπηρεσίες του δήμου, τότε η σχετική επέμβαση αφορά σε δημαρχιακό κτίριο και ως εκ τούτου υπάγεται στην ομάδα Β.  Ανάλογα με την κατηγορία (Α ή Β), πρέπει να εκπληρώνεται το σύνολο των αντίστοιχων προϋποθέσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται για κάθε Ομάδα της Πρόσκλησης.

Μπορούν να ενισχυθούν σχολικά κτίρια τα οποία έχουν καταστεί «μη λειτουργικά» (πχ χαρακτηρισμένα κίτρινα λόγω θεομηνίας, λόγω στατικότητας κτλ);

Ναι, είναι επιλέξιμα, εφόσον είναι εφικτό (απαιτούνται σχετικά έγγραφα/αποφάσεις Πρακτικό Καταλληλότητας αρμόδιας Επιτροπής, εμπειρογνωμοσύνη ΚΤ.ΥΠ. κτλ) και το κόστος ανακατασκευής, ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικό, δε ξεπερνά τα σχετικά μοναδιαία κόστη επεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια.  Δεν είναι επιλέξιμα κτίρια που χρειάζονται δαπάνες συντήρησης και μικροεπισκευών.

Για την ομάδα Γ της πρόσκλησης ΑΤ07 υπάρχουν προδιαγραφές για τους εξοπλισμούς που πρέπει να ακολουθήσουμε; Είναι επιλέξιμο κολυμβητήριο που εξυπηρετεί κατά βάση τους μαθητές του Δήμου;

Ενδεικτικά για θέματα εξοπλισμών και υποδομών σχολείων μπορείτε να ενημερωθείτε μεταξύ άλλων και στους παρακάτω συνδέσμους:

- https://www.ktyp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=129&lang=el

- https://www.ktyp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=127&lang=el

Το κολυμβητήριο είναι επιλέξιμο εφόσον τις ώρες λειτουργίας των σχολείων εξυπηρετεί τους μαθητές των σχολείων του Δήμου, διαθέτει τις σχετικές προδιαγραφές για όλες τις ηλικίες, υπάρχει η σχετική αλληλογραφία των αρμόδιων υπηρεσιών για την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα του έργου, και τηρούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

Είναι δυνατόν ένας Δήμος να υποβάλλει πρόταση που να αφορά αποκλειστικά τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων ΑΠΕ σε υφιστάμενα κτίρια; Τι ισχύει για την συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης όσον αφορά τα ανώτατα μοναδιαία κόστη;

Όχι δε δύναται, η αξιοποίηση ΑΠΕ και έξυπνων συστημάτων δεν αποτελεί κύρια δράση.

Στην περίπτωση πρότασης ωρίμανσης μελετών διαδημοτικού σχολείου της ομάδας Γ, ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού του υποέργου κατασκευής των σχετικών έργων;

Οι εν λόγω προτάσεις, εφόσον δε διαθέτουν ώριμο έργο οπότε και προϋπολογισμό μελέτης, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν ολοκληρωμένο φάκελο έργου της απαιτούμενης μελέτης, με αναλυτική εκτίμηση του κόστους της μελέτης, και μεταξύ άλλων και καταρχήν εκτίμηση του κατασκευαστικού κόστους.

Στο τεχνικό δελτίο, στο σχετικό υποέργο, αναγράφεται μόνο ο προϋπολογισμός της απαιτούμενης μελέτης, το αντίστοιχο υποέργο κατασκευής θα προστεθεί όταν η μελέτη εγκαίρως ολοκληρωθεί και λάβει τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις, οπότε και θα γίνει τροποποίηση της απόφασης ένταξης της συγκεκριμένης πράξης.

Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε κληροδότημα που ανήκει στο δήμο με διαφορετικό προορισμό σύμφωνα με τη διαθήκη του διαθέτη, χωρίς να έχει ο δήμος δικαίωμα εκποίησης ή άλλης εκμετάλλευσης; Για δικαιούχο δήμο του νομού Αττικής η συγκεκριμένη δράση εμπίπτει στην πρόκληση ΑΤ06 «Αστική Αναζωογόνηση» ή στην ΑΤ07 (ομάδα Γ) «Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος των δήμων»; Τι μελέτες/ δικαιολογητικά θα απαιτηθούν;

Το φυσικό αντικείμενο πρέπει να περιγράφεται επακριβώς στους σκοπούς του κληροδοτήματος, ή σε νόμιμη τροποποίησή του.  Μπορείτε να υποβάλετε και στις δύο προσκλήσεις, στην ΑΤ06 σας δίνετε η δυνατότητα χρηματοδότησης και της μελέτης, ενώ στην ΑΤ07 το έργο πρέπει να είναι απολύτως ώριμο και αδειοδοτημένο.

Μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης παρεμβάσεις σε αδειοδοτημένες αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί κατά το παρελθόν από άλλα αναπτυξιακά προγράμματα (π.χ. Φιλόδημος ΙΙ);

Δεν πρέπει το φυσικό αντικείμενο που ολοκληρώθηκε/χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα να αντικαθίσταται/τροποποιείται, επιπροσθέτως οι νέες παρεμβάσεις δεν πρέπει να προκαλούν αλλαγές στους σκοπούς/στόχους των ήδη υλοποιημένων έργων.

Είναι δυνατή παρέμβαση σε κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου το οποίο δεν βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου αλλά βρίσκεται σε όμορο ή μη δήμο;

Ναι, αλλά πρέπει να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα μιας πρότασης με την συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα.  Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταδείξει τα οφέλη προς τους δημότες του εκάστοτε δικαιούχου και τον οριζόντιο και δίκαιο σχεδιασμό, καθώς σκοπός των προσκλήσεων του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών των δικαιούχων, η ανάπτυξη και η ενίσχυση της ανταπόκρισης της διοίκησης στους τομείς αρμοδιότητάς της κλπ.  Ενδεικτικά αναφέρεται η δημιουργία ενός μαθητικού ξενώνα για τη φιλοξενία παιδιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία αναγκάζονται να φοιτήσουν σε σχολείο μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Τα συγκροτήματα κτιρίων είναι επιλέξιμα;

Ναι, αλλά εξαρτάται από τον κατασκευαστικό τους σχεδιασμό, τις χρήσεις αυτών, την σκοπιμότητα, τυχόν πολεοδομικούς περιορισμούς κλπ.

Στους μεγάλους αστικούς δήμους μέσω της πρόσκλησης ΑΤ06 δίνεται η δυνατότητα για σημαντικά έργα αναπλάσεων, ανέγερσης κτιρίων, έξυπνων υποδομών/εγκαταστάσεων κλπ. Γιατί δεν υπάρχει και η δυνατότητα για μεσαίους πληθυσμιακά δήμους, νησιωτικές περιοχές με σημαντικό τουρισμό, που έχουν αντίστοιχες ανάγκες;

Μέσω των προσκλήσεων ΑΤ07 και ΑΤ08 (αναμένεται προσεχώς η έκδοσή της) ένας δήμος, που δεν είναι επιλέξιμος στην ΑΤ06, μπορεί να αποκτήσει 2 ή και 3 κτίρια υπό προϋποθέσεις (επανάχρηση εμβληματικού, σχολεία, δημαρχείο), με την πρόσκληση ΑΤ07, ενώ με την ΑΤ08 δύναται να αναπτύξει πέραν του περιβάλλοντος χώρου των ανωτέρω κτιρίων και πεζοδρόμους/ ποδηλατοδρόμους/ έξυπνα συστήματα φωτισμού/σήμανσης/κυκλοφορίας/στάθμευσης κλπ, ώστε να συνδέσει τα ανωτέρω κτίρια με περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος/σημαντικότητας ή να προσδώσει αξία/ανάπτυξη και σε άλλες γειτονικές, να προσθέσει νησίδες πρασίνου, να βελτιώσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες και την ασφάλεια των μετακινήσεων.

Στην πρόσκληση ΑΤ07 επιλέξιμες είναι οι μελέτες για όλα τα σχολεία ή μόνα για τα διαδημοτικά/ειδικά σχολεία; Στην ΑΤ06 οι μελέτες είναι επιλέξιμες ανεξαιρέτως του είδους των σχολείων;

Στην πρόσκληση ΑΤ07 οι μελέτες ωρίμανσης αφορούν αποκλειστικά ειδικά/διαδημοτικά σχολεία, στην πρόσκληση ΑΤ06 είναι επιλέξιμες οι μελέτες ανεξαιρέτως του είδους των σχολείων.

Το ποσό των 5.000 € για την ετοιμασία φακέλου πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο ή αρκεί να περιγραφεί στο Τεχνικό Δελτίο η δαπάνη; Πρέπει να υποβληθεί κάτι περαιτέρω; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο (δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης), με επιλέξιμη δαπάνη έως 5.000 € προ ΦΠΑ, και επιπροσθέτως να υποβληθεί η σχετική σύμβαση.  Σε περίπτωση που η εν λόγω σύμβαση αφορά περισσότερες της μίας προσκλήσεις, πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς στην σύμβαση, με τους τίτλους των προσκλήσεων και τα επιμέρους ποσά αυτών.

Σε ποιό πεδίο του τεχνικού δελτίου συμπληρώνεται η τιμή στόχος ενός δείκτη;

Στο πεδίο "10. Δείκτες Παρακολούθησης" του Τεχνικού Δελτίου, εκ παραδρομής δεν υπάρχει η στήλη «ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ».  Είτε μπορείτε να προσθέσετε την εν λόγω στήλη (ανάμεσα στις στήλες ΔΕΙΚΤΗΣ και ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) είτε στη στήλη «ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ» να αναγράφετε όχι μόνο τη μονάδα μέτρησης αλλά και την τιμή του δείκτη.

Ο εξοπλισμός των σχολικών κτιρίων είναι κύριο υποέργο ή οριζόντιο;

Στις προσκλήσεις ΑΤ06 και ΑΤ07 είναι δυνατή η προμήθεια κινητού εξοπλισμού στις υποδομές εκπαίδευσης και λογίζεται ως χωριστό οριζόντιο/επικουρικό υποέργο.

Σχετικά με τις προσκλήσεις ΑΤ06 και ΑΤ07 και ειδικότερα στο μέρος εκείνο της πρόσκλησης που αναφέρεται στους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς για τα έργα ΟΧΕ, ΟΧΕ - ΒΑΑ που επρόκειτο να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020, υπάρχει εξαίρεση όπως αναφέρεται παρακάτω: Στο πλαίσιο αυτό τροποποιήθηκε το άρθρο 2 «Υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμού μελετών» της Υπουργικής Απόφασης 26804/ΥΠΕΚΑ(ΦΕΚ 1427/2011), ως εξής: «5. Εφόσον αξιόλογο τεχνικό έργο, κατά τις παραπάνω παραγράφους, ή και η μελέτη του εντάσσονται για χρηματοδότηση σε στρατηγικές Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ή Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, εξαιρείται από την υποχρέωση διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού». Κατόπιν τούτου παρακαλώ να μας διευκρινίσετε εάν υπάρχει πρόβλεψη για μία τέτοια εξαίρεση και για τα έργα του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, με δεδομένο ότι η όλη διαδικασία των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών είναι χρονοβόρα και έτσι θα αποκλειστούν προτάσεις που προτείνουν αναβαθμίσεις κεντρικών περιοχών των δήμων ή μεγάλων κοινοχρήστων χώρων.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, δεν προκύπτει εξαίρεση για τα έργα του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης".  Δεν αποκλείεται στο μέλλον να υπάρξει εξαίρεση που θα περιλαμβάνει και έργα του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (δεδομένου και του ότι η εν λόγω εξαίρεση νομοθετήθηκε πριν την έκδοση του προγράμματος).

Η έγκριση του κτιριολογικού προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας είναι απαραίτητο έγγραφο για τις υποδομές εκπαίδευσης των προσκλήσεων ΑΤ06 και ΑΤ07;

Ναι, απαιτείται η προσκόμιση της έγκρισης του κτιριολογικού προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας τόσο για τις υποδομές εκπαίδευσης της ομάδας Γ’ της πρόσκλησης ΑΤ07 όσο και στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ06.  Εξαιρούνται του εν λόγω εγγράφου (κατά την υποβολή της αίτησης), οι περιπτώσεις ανώριμων μελετητικά σχολείων, που αιτούνται μελέτες ωρίμανσης, στην ΑΤ06 ή ανώριμων μελετητικά ειδικών/διαδημοτικών σχολείων στην ΑΤ07.

Στην Πρόσκληση αναφέρεται ότι: Στην περίπτωση που για την λειτουργικότητα του έργου απαιτείται κινητός εξοπλισμός, μη επιλέξιμος από την παρούσα πρόσκληση, τότε αυτός πρέπει να αναλύεται με ακρίβεια, και η δαπάνη του να τεκμηριώνεται ότι θα καλυφθεί από τον Δικαιούχο, με σχετική απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η ερώτηση σύμφωνα με τα παραπάνω είναι: Για την ανέγερση νέου Δημαρχιακού κτιρίου απαιτείται η ανάλυση του κινητού εξοπλισμού για να θεωρείται το κτίριο λειτουργικό;

Η λειτουργικότητα του φυσικού αντικειμένου "ανέγερση νέου Δημαρχιακού κτιρίου", δεν επηρεάζεται άμεσα από την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που μεταφέρεται εξοπλισμός από τους υφιστάμενους χώρους που στεγάζουν τις υπηρεσίες του Δήμου.  Κατά τη φάση υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας του κατασκευαστικού έργου, μπορεί να εξελίσσεται και η αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία τυχόν προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού που δεν διατίθεται.

Η δαπάνη των 5.000 € για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο των Προσκλήσεων ΑΤ01, ΑΤ02, ΑΤ03, ΑΤ04, ΑΤ05, ΑΤ06, ΑΤ07, ΑΤ08, ΑΤ10, ΑΤ12 και ΑΤ14 είναι επιλέξιμη ανά αίτημα χρηματοδότησης; Δηλαδή σε Προσκλήσεις όπου υπάρχει το δικαίωμα υποβολής δύο (2) αιτήσεων χρηματοδότησης (πχ Πρόσκληση ΑΤ08) η επιλέξιμη δαπάνη δύναται να ανέρχεται στο ποσό των 10.000 €;

Ναι είναι δυνατόν, αλλά θα αξιολογηθεί το συνολικό αντικείμενο (και ο φόρτος εργασίας του συμβούλου υποστήριξης) που υποβάλλεται με τις δύο αιτήσεις, για ευνόητους λόγους.

Ο Δήμος μας ετοιμάζει την υποβολή δύο προτάσεων έργων, με κοινό αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τις γωνίες ανακύκλωσης, προς χρηματοδότηση η μία στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η άλλη στην ΑΤ04 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Συντάσσουμε μία ενιαία μελέτη, με τον τελικό Π/Υ να επιμερίζεται σε δύο Π/Υ, σύμφωνα με τα σημεία που θα χωροθετηθούν σε κάθε μία από τις δύο προτάσεις;

Εφόσον πρόκειται για ομοειδές αντικείμενο της ίδιας μελετητικής ωριμότητας/αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη θέματα κατάτμησης (π.χ. όρια διεθνούς διαγωνισμού), όπως επίσης και η δυνατότητα ενιαίας μελέτης και διαγωνισμού με τον τελικό π/υ να είναι διακριτός σύμφωνα και με το φυσικό αντικείμενο των δύο υποβολών (ΥΜΕΠΕΡΑΑ και Αν.Τρίτσης).

Αν ο βηματισμός ωρίμανσης, υποβολής, ένταξης, δημοπράτησης κτλ είναι σημαντικά διαφορετικός, οι δύο υποβολές δύναται να διαχωριστούν πλήρως, όπως εξάλλου και οι διαγωνισμοί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης χρειάζεται κάποια περαιτέρω διαδικασία;

Η συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Επισημαίνεται ότι ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Πως συνδέεται το παρόν πρόγραμμα με άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούν δράσεις Δήμων; Μπορεί να υπάρχει συμπληρωματικότητα;

Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα Προγράμματα.  Επί πλέον, δεν εντάσσονται έργα που έχουν τη δυνατότητα και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα εγκεκριμένα κείμενα και τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων.
Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από άλλα Προγράμματα.
Υπενθυμίζεται ότι τυπική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι οι δικαιούχοι να δεσμευτούν «ότι το προτεινόμενο έργο δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί».
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιείται ή πρόκειται να υλοποιηθεί μόνο ένα μέρος/τμήμα (Α’ Φάση) έργου, δύναται με το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης να υλοποιηθεί το υπόλοιπο μέρος/τμήμα.  Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν όλα τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος του ΕΣΠΑ, από όπου θα προκύπτει η αναγκαιότητα εξεύρεσης πρόσθετων πόρων (ενώ ταυτόχρονα θα ισχύουν και όλες οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης).

Εάν ο Δήμος δε διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών τι πρέπει να κάνει ώστε να έχει διοικητική και διαχειριστική επάρκεια;

Ο Δικαιούχος, ως προς την τεκμηρίωση της διοικητικής του ικανότητας, θα πρέπει:
- είτε να διαθέτει εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών, 
-είτε να προσκομίζεται ισχύον πιστοποιητικό ΙSO, στο οποίο θα αποτυπώνεται η αρμοδιότητα για διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων,
-σε απουσία των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης διοικητικής ικανότητας, δύναται για την περίπτωση των ΟΤΑ/Περιφερειών/ΝΠΔΔ, ο δικαιούχος να προσκομίσει σε ηλεκτρονική μορφή συνοπτική περιγραφή των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, προσαρμοσμένων στην ισχύουσα νομοθεσία

Προς διευκόλυνσή σας, στην ιστοσελίδα του προγράμματος, έχουν αναρτηθεί ενδεικτικά υποδείγματα διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ;

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ. 

Εάν οι δαπάνες αρχαιολογίας δεν είναι προσδιορισμένες, τι ποσό θα μπει στο τεχνικό δελτίο; Πρέπει να είναι χωριστό υποέργο;

Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία πρέπει να είναι ξεχωριστό υποέργο και επιπλέον πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου, όπως αναλύεται και στην πρόσκληση).  Μόνο στην περίπτωση των ανώριμων έργων (που αιτούνται μελέτη) δεν απαιτείται ο σχετικός προσδιορισμός της δαπάνης αρχαιολογικών εργασιών-ερευνών.

Επιθυμούμε να υποβάλουμε πρόταση σε διαδημοτική συνεργασία με άλλο δήμο, καθώς έχουμε εκπονήσει από κοινού μελέτη για έργο της περιοχής. Την υποβολή θα την κάνει ο άλλος Δήμος και όχι εμείς. Από πλευράς μας πρέπει να υποβληθεί μόνο Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις; Θα μπορούσατε να μου παρέχετε διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά;

Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση, η αίτηση ένταξης θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης.  Από το Δήμο σας πρέπει να υπάρχει απόφαση της οικονομικής επιτροπής για αποδοχή της συνεργασίας και υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.  Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι δύο φορείς θα συνυπογράψουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού.
Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια (στην ένταξη του έργου).

Σε περίπτωση που κάποιο υποέργο απορρίπτεται θα απορριφθεί όλη η πρόταση;

Όχι, απορρίπτεται μόνο το συγκεκριμένο υποέργο, αρκεί να μην επηρεάζονται η συνάφεια και η λειτουργικότητα τόσο της συνολικής πράξης, όσο και των υπολοιπόμενων κύριων υποέργων που παραμένουν.

Οι μελέτες πρέπει να είναι θεωρημένες από την υπηρεσία που διαθέτει την επάρκεια, σε περίπτωση προγραμματικής σύμβασης;

Οι Μελέτες πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένες με βάση την κείμενη Νομοθεσία.

Οι οριζόντιες δράσεις πρέπει να αποτυπώνονται σε ξεχωριστά υποέργα;

Κάθε οριζόντια δράση αποτελεί ξέχωρο υποέργο με ρητή αναφορά στο κύριο έργο που σχετίζεται.
Απαιτείται σχετική αιτιολόγηση και προσδιορισμός της δαπάνης, όπως αναλύεται σε κάθε πρόσκληση (Αρχαιολογία, ΟΚΩ, Επιτροπή διερεύνησης τιμών κτλ).

Είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης με στόχο την ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει στο πλαίσιο άλλου εθνικού ή ευρωπαϊκού προγράμματος;

Το έργο είναι καταρχήν επιλέξιμο εφόσον το υλοποιημένο και εναπομείναν τμήμα του έργου (λήξη εργολαβίας) είναι «διαχειριστικά διακριτά», απαιτούνται σχετικά έγγραφα από το Πρόγραμμα που χρηματοδότησε το έργο, από τα οποία θα προκύπτουν τόσο το επιμερισμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όσο και η μη δυνατότητα χρηματοδότησης του υπολοιπόμενου έργου από το Πρόγραμμα αυτό.
Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται οι όροι και προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Εφόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υπό ένταξη κτιρίου δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί ένα κτίριο να ενταχθεί με όρο στην Απόφαση Ένταξης; Αν ναι, ποιο είναι το ορόσημο που τίθεται για την κάλυψη του όρου αυτού;

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να γίνει ένταξη έργου υπό όρους στο ιδιοκτησιακό.  Με την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει π.χ. να έχει γίνει η διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης από την Κεντρική Διοίκηση σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή να υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του κτιρίου από τον ιδιώτη στον ΟΤΑ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου.
Επισημαίνεται ότι η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης πρέπει να έχει μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να έχει γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Από τα συνημμένα που έχουμε να υποβάλουμε, οι χάρτες καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο, μπορούμε να τους αποστείλουμε σε έντυπη μορφή, όπου φαίνεται και η θεώρηση;

ΌΛΑ τα έγγραφα, πλην της αίτησης υποβολής, πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο Usb flash stick, αυτό ισχύει και για τους χάρτες, πρέπει να υπάρχουν στα sticks.  Αποστολή χαρτών σε έντυπη μορφή θα γίνει ΜΟΝΟ μετά από υπόδειξη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τί σημαίνουν οι όροι : Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης, Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης.

Οι όροι Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης και Κύριος του Έργου ταυτίζονται και αφορούν στο Φορέα (Δήμο, ΔΕΥΑ, Σύνδεσμο Ύδρευσης, Σύνδεσμο Αποχέτευσης κλπ) ο οποίος έχει τη θεσμική αρμοδιότητα της δραστηριότητας για την οποία αιτείται χρηματοδότηση.  Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
Έργο ύδρευσης: ΔΕΥΑ, Δήμος (αν δεν διαθέτει ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι (διαδημοτικοί συνήθως) Ύδρευσης.
Οι ως άνω αρμοδιότητες προκύπτουν θεσμικά και αποτυπώνονται σε νομοθετήματα όπως ο Νόμος του Καλλικράτη, όπως ισχύει καθώς και στους ΟΕΥ των Δήμων και τους Κανονισμούς των ΔΕΥΑ.
Οι ως άνω Φορείς, ως Κύριοι των έργων που θα τα λειτουργούν και θα τα συντηρούν, είναι οι Φορείς που θα συνάψουν Δανειακή Σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) και θα έχουν την ευθύνη της οικονομικής διεκπεραίωσης της πράξης στη διάρκεια του Προγράμματος.  
Σε περίπτωση που οι ως άνω Δικαιούχοι δεν διαθέτουν επιχειρησιακή επάρκεια, τότε μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων εκχωρείται η αρμοδιότητα υλοποίησης (και μόνο) σε αντίστοιχο επαρκή Φορέα ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης συνδράμει στην δημοπράτηση των έργων και στην επίβλεψή τους. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν συνάπτει δανειακή Σύμβαση με το ΤΠ&Δ.

Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, εφόσον συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο, ο τελευταίος δικαιούται το 1,5% του π/υ μελέτης για τις διαχειριστικές/επιχειρησιακές υπηρεσίες που θα προσφέρει; Το ίδιο ισχύει για σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ;

Ακριβώς, είναι επιλέξιμη η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να αναθέσουν την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον.  Η κάλυψη του διοικητικού κόστους αυτού δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.

Για την κατάθεση προτάσεων που θέλουμε να συμπεριληφθεί η επιλέξιμη δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εκδοθείσας Πρόσκλησης, πώς ακριβώς θα γίνει ανάθεση και πληρωμή των ανωτέρω υπηρεσιών; Θα γίνει ανάθεση και πληρωμή πριν την έγκριση της πρότασης και εκ των υστέρων αφού εγκριθεί η πρόταση και λογικά ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης θα εγκριθούν οι πληρωμένες δαπάνες και θα πιστωθούν στο Δήμο (δικαιούχο);

Η επιλεξιμότητα του ποσού για την προετοιμασία φακέλου ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης. Μπορείτε να κάνετε τη σχετική ανάθεση υπηρεσίας κατά την νομοθεσία, η δε πληρωμή από το Πρόγραμμα θα γίνει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα και αφού ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης.

Πώς ορίζεται η έννοια του Υποέργου;

Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του Έργου που περιγράφεται στο ΤΔΕ και αντιστοιχεί σε μία και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση (υπογραφείσα ή προγραμματιζόμενη να συναφθεί μελλοντικά), ή μέρος σύμβασης. Αφορά σαφώς οριζόμενο φυσικό αντικείμενο. Κατά περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα ορισμού Υποέργου με πολλαπλούς αναδόχους για παρεμφερές φυσικό αντικείμενο. Το υποέργο διακρίνεται για δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει: α) σαφή αποτύπωση του αποδέκτη (νομική ή ισοδύναμη δέσμευση για την εκτέλεση του υποέργου), β) σαφή αποτύπωση των παραδοτέων (αυτοτελές φυσικό αντικείμενο με συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς όφελος του Έργου).

Μπορεί να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία ενός ενεργειακού πάρκου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας σε έκταση ιδιοκτησίας του δήμου και από ποια πρόσκληση; Το έργο περιλαμβάνει ενδεικτικά τη δημιουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου, φ/β δέντρα, γεωθερμία, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μονάδα βιοαερίου, κάθετη ανεμογεννήτρια κλπ.

Υπό προϋποθέσεις (σκοπιμότητα, κόστος κλπ) στην πρόσκληση ΑΤ06 και στην πρόσκληση των Έξυπνων Πόλεων (ΑΤ08) όταν αυτή εκδοθεί.

Το ποσό των 5.000 € για την ετοιμασία φακέλου πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο ή αρκεί να περιγραφεί στο Τεχνικό Δελτίο η δαπάνη; Πρέπει να υποβληθεί κάτι περαιτέρω; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο (δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης), με επιλέξιμη δαπάνη έως 5.000 € προ ΦΠΑ, και επιπροσθέτως να υποβληθεί η σχετική σύμβαση.  Σε περίπτωση που η εν λόγω σύμβαση αφορά περισσότερες της μίας προσκλήσεις, πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς στην σύμβαση, με τους τίτλους των προσκλήσεων και τα επιμέρους ποσά αυτών.

Είναι επιλέξιμη η προμήθεια ενός ασθενοφόρου, και ο εφοδιασμός του με τον απαραίτητο εξοπλισμό, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως κινητή μονάδα προνοσοκομειακής φροντίδας;

Η λειτουργία ασθενοφόρου από το Δήμο εμπίπτει στην προβλεπόμενη από το άρθρο 75 του ν.3463/2006 αρμοδιότητα των δήμων για την λήψη μέτρων για την προαγωγή της πρωτοβάθμιας υγείας των δημοτών, στα οποία περιλαμβάνεται όχι μόνο η δημιουργία και λειτουργία ιατρείων αλλά και η απόκτηση και λειτουργία ασθενοφόρων.  Εφόσον υποβληθεί στην πρόσκληση ΑΤ12 πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητο, εφόσον αποτελέσει πρόταση στην υπό έκδοση πρόσκληση ΑΤ08 μπορεί και συμβατικό.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται αναλυτική τεκμηρίωση και σχεδιασμός.

Στην πρόσκληση ΑΤ08 καλούνται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες για υποβολή προτάσεων, ενώ γίνεται αναφορά στη δυνατότητα συνεργασιών (π.χ. Διαδημοτικών), με σύναψη της σχετικής Προγραμματικής Συμφωνίας. Βάσει αυτής της αναφοράς, μπορούν οι Σύνδεσμοι Δήμων να θεωρηθούν Δικαιούχοι της Πρόσκλησης, δεδομένου ότι ο κυριότερος σκοπός αυτών των φορέων είναι η προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας;

Μπορούν να υποβάλουν πρόταση μετά από συμφωνία/προγραμματικές με τους οικείους δήμους, «εξαντλώντας» όμως τα αντίστοιχα υποέργα που δικαιούται κάθε δήμος (δηλαδή δε θα μπορούν και οι δήμοι να υποβάλλουν στις αντίστοιχες κατηγορίες υποέργων με δική τους ξέχωρη αίτηση).  Π.χ. αν ένας δήμος υποβάλει υποέργο που αφορά στην πυρόσβεση/πυρασφάλεια, δεν μπορεί και ο σύνδεσμος να περιλαμβάνει στην αίτησή του αντίστοιχο υποέργο που να αφορά και τον ανωτέρω δήμο.

1. Είναι επιλέξιμη μια συνολική «στρατηγική» μελέτη ψηφιακού μετασχηματισμού η οποία θα καταλήγει στις απαιτούμενες δράσεις που θα συνιστούν και τα υποέργα του Δήμου; Ή για κάθε υποέργο πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη ολοκληρωμένη μελέτη ωρίμανσης; 2. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει μελέτη ωρίμανσης, δίνεται δυνατότητα υποβολής υποέργων με φάκελο έργου. Πως θα γίνει η συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου, θα μπει αρχικά ως υποέργο η μελέτη και στη συνέχεια με την ολοκλήρωσή της θα τροποποιηθεί το τεχνικό δελτίο ως προς την απαιτούμενη προμήθεια/έργο που θα προκύψει από τη μελέτη; Προβλέπεται ανώτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της μελέτης; 3. Για να είναι επιλέξιμη δαπάνη η μελέτη ωρίμανσης πρέπει η ανάθεσή της να έχει πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της συγκεκριμένης Πρόσκλησης; Στην περίπτωση αυτή πως θα γίνει η πληρωμή, θα πληρώσει ο Δήμος με ιδίους πόρους τη μελέτη και εν συνεχεία με την ένταξη του υποέργου στην Πρόσκληση ΑΤ08 θα πάρει τα χρήματα;

1.  Οι επιλέξιμες μελέτες της ΑΤ08 πρέπει να οδηγούν σε συγκεκριμένο έργο/προμήθεια τα οποία πρέπει να είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της θεματολογίας της ΑΤ08.  Δεν είναι επιλέξιμες "στρατηγικού" τύπου μελέτες.

2.  Οι εν λόγω μελέτες, που αιτούνται πληρωμής από το πρόγραμμα, πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και με όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις/εγκρίσεις κατά την υποβολή της αίτησης.  Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουν ανατεθεί και παραληφθεί πριν την υποβολή της αίτησης.  Οι μελέτες εφόσον είναι επιλέξιμες, θα πληρωθούν από το πρόγραμμα μετά την ένταξη της πράξης.

3.  Η πληρωμή πρέπει να έχει γίνει μετά την έκδοση της πρόσκλησης για να είναι επιλέξιμη δαπάνη.  Ο Δήμος "πληρώνεται" την δαπάνη της μελέτης μετά την ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα, και εφόσον το αντίστοιχο έργο, και κατ' επέκταση η μελέτη αυτού, είναι επιλέξιμα.

Η δαπάνη των 5.000 € για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο των Προσκλήσεων ΑΤ01, ΑΤ02, ΑΤ03, ΑΤ04, ΑΤ05, ΑΤ06, ΑΤ07, ΑΤ08, ΑΤ10, ΑΤ12 και ΑΤ14 είναι επιλέξιμη ανά αίτημα χρηματοδότησης; Δηλαδή σε Προσκλήσεις όπου υπάρχει το δικαίωμα υποβολής δύο (2) αιτήσεων χρηματοδότησης (πχ Πρόσκληση ΑΤ08) η επιλέξιμη δαπάνη δύναται να ανέρχεται στο ποσό των 10.000 €;

Ναι είναι δυνατόν, αλλά θα αξιολογηθεί το συνολικό αντικείμενο (και ο φόρτος εργασίας του συμβούλου υποστήριξης) που υποβάλλεται με τις δύο αιτήσεις, για ευνόητους λόγους.

Ο Δήμος μας ετοιμάζει την υποβολή δύο προτάσεων έργων, με κοινό αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τις γωνίες ανακύκλωσης, προς χρηματοδότηση η μία στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η άλλη στην ΑΤ04 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Συντάσσουμε μία ενιαία μελέτη, με τον τελικό Π/Υ να επιμερίζεται σε δύο Π/Υ, σύμφωνα με τα σημεία που θα χωροθετηθούν σε κάθε μία από τις δύο προτάσεις;

Εφόσον πρόκειται για ομοειδές αντικείμενο της ίδιας μελετητικής ωριμότητας/αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη θέματα κατάτμησης (π.χ. όρια διεθνούς διαγωνισμού), όπως επίσης και η δυνατότητα ενιαίας μελέτης και διαγωνισμού με τον τελικό π/υ να είναι διακριτός σύμφωνα και με το φυσικό αντικείμενο των δύο υποβολών (ΥΜΕΠΕΡΑΑ και Αν.Τρίτσης).

Αν ο βηματισμός ωρίμανσης, υποβολής, ένταξης, δημοπράτησης κτλ είναι σημαντικά διαφορετικός, οι δύο υποβολές δύναται να διαχωριστούν πλήρως, όπως εξάλλου και οι διαγωνισμοί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Θέλουμε να υποβάλουμε αίτημα χρηματοδότησης στην ΑΤ08, η οποία θα περιλαμβάνει 4 υποέργα. Θα πρέπει όλα τα υποέργα (και οι δράσεις αυτών) να συνδέονται μεταξύ τους;

Οι δράσεις κάθε υποέργου πρέπει να είναι συναφής, σε συνέργεια μεταξύ τους.  Τα υποέργα μεταξύ τους δεν απαιτείται να έχουν συνάφεια/συνέργεια, μπορούν να ανήκουν σε ξεχωριστές θεματικές.

Στην πρόσκληση ΑΤ08 δύναται η δημοσιότητα να εμπεριέχεται μέσα στην προμήθεια (κύριο υποέργο), η οποία είναι περί το 3% του Π/Υ του κύριου υποέργου αυτού;

Ναι, είναι δυνατόν η δημοσιότητα να εμπεριέχεται στο κύριο υποέργο (προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού).  Επίσης, το κύριο υποέργο μπορεί από την φύση του να "εμπεριέχει" και δημοσιότητα, πχ πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών, πολιτικής προστασίας κλπ.

Στο πλαίσιο του COVID-19 είναι επιλέξιμες μόνο δράσεις πρόληψης;

Όχι, επιλέξιμες πέραν των δράσεων πρόληψης είναι και δράσεις υποστήριξης των δικαιούχων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους καθώς και της μετέπειτα εποχής της πανδημίας, πχ αντίστοιχα με τα ιατρεία πόνου θα μπορούσαν να ιδρυθούν και ιατρεία υποστήριξης ατόμων με παρατεταμένες επιπλοκές/ανάρρωση ή και η δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης οικονομικά πληγέντων από την πανδημία.
Επίσης, είναι θεμιτό οι όποιες δράσεις να έχουν και μεταγενέστερα ωφέλη/χρηστικότητα στους πολίτες και τον δικαιούχο.

Το ότι η ΑΤ08 δίνει την δυνατότητα δύο αιτήσεων σημαίνει ότι πρέπει να προσέξουμε κάτι σε σχέση με τα υποέργα, το πλήθος και την σειρά αυτών;

Κύριος σκοπός των δύο (2) αιτήσεων είναι να μπορούν οι δικαιούχοι άμεσα να υποβάλουν ανάγκες στο πλαίσιο του COVID-19, και όχι μόνο, και ταυτόχρονα να μπορούν να σχεδιάσουν με μεγαλύτερη ευχέρεια την δεύτερη αίτησή τους.

Μπορούμε να αλλάξουμε τους φωτισμούς σε όλες τις πλατείες μας με έξυπνους φωτισμούς και να κατασκευάσουμε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο στο πλαίσιο του net metering;

Έξυπνος φωτισμός σε πλατεία δεν αποτελεί κύριο υποέργο, τέτοιες εργασίες μπορούν να υπάρξουν μόνο ως συνοδές σε κύριες δράσεις (πχ φωτισμός σε νέο ποδηλατόδρομο ή φωτισμός/σήμανση πέριξ πάρκων άθλησης/δραστηριοτήτων κλπ), το ίδιο ισχύει και για εγκατάσταση ΑΠΕ, η οποία είναι επιλέξιμη όταν συνδέεται άμεσα με κάποια κύρια δράση.

Η εφαρμογή (app) κινητών με σκοπό την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των μονοπατιών (διαδρομές, γεωχωρικές πληροφορίες μνημείων, αρχαιολογικών χώρων κλπ), αλλά και ως μέσο ενημέρωσης έκτακτων καταστάσεων (πχ ξαφνική αλλαγή καιρικών συνθηκών), δύναται να θεωρηθεί δημοσιότητα, και να αποτελέσει μη κύριο υποέργο (συνδεόμενο με το κύριο υποέργο επεμβάσεων σε διαδρομές μονοπατιών);

Ναι, η εν λόγω προσέγγιση είναι κατεξοχήν δράση δημοσιότητας, δεν θεωρείται κύριο υποέργο αλλά επικουρικό/συνοδό του κυρίως υποέργου, εφόσον το κύριο υποέργο κριθεί επιλέξιμο, είναι και αυτό επιλέξιμο.

Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης υπερβαίνει το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης, μπορεί η πράξη να ενταχθεί στο πρόγραμμα;

Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα (αφορά στις προσκλήσεις με ανώτατα όρια χρηματοδότησης, π.χ. Πρόσκληση Μελετών) ή ο δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. λόγω μη επιλέξιμου τμήματος, όπως κινητός εξοπλισμός νέου Δημαρχείου), τη διαφορά πρέπει να την καλύψει ο Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

Μπορεί ο Δήμος να αξιοποιήσει το ποσό που προκύπτει από την έκπτωση;

Εφόσον το ποσό της σύμβασης του υποέργου είναι μικρότερο από τον επιλέξιμο προϋπολογισμό ένταξης του συγκεκριμένου υποέργου, τότε τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν, διατίθενται/επιστρέφουν στο Πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που στο συγκεκριμένο υποέργο ο δικαιούχος συμμετείχε με ιδίους πόρους (όχι λόγω μη επιλεξιμότητας δαπανών), ο δικαιούχος οφελείται της εκπτώσεως.

Η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης χρειάζεται κάποια περαιτέρω διαδικασία;

Η συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Επισημαίνεται ότι ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Για την ένταξη υποέργου μελέτης στην Πρόσκληση απαιτείται πλήρης φάκελος έργου της μελέτης ωρίμανσης;

Στην περίπτωση μη ύπαρξης τεχνικής μελέτης πρέπει να υπάρχει πλήρης Φάκελος Έργου των απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης που να περιλαμβάνει: (α) τεχνικά δεδομένα, (β) σκοπιμότητα μελέτης, (γ) πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών, (δ) προεκτίμηση αμοιβών μελετών.

Πως συνδέεται το παρόν πρόγραμμα με άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούν δράσεις Δήμων; Μπορεί να υπάρχει συμπληρωματικότητα;

Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα Προγράμματα.  Επί πλέον, δεν εντάσσονται έργα που έχουν τη δυνατότητα και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα εγκεκριμένα κείμενα και τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων.
Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από άλλα Προγράμματα.
Υπενθυμίζεται ότι τυπική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι οι δικαιούχοι να δεσμευτούν «ότι το προτεινόμενο έργο δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί».
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιείται ή πρόκειται να υλοποιηθεί μόνο ένα μέρος/τμήμα (Α’ Φάση) έργου, δύναται με το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης να υλοποιηθεί το υπόλοιπο μέρος/τμήμα.  Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν όλα τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος του ΕΣΠΑ, από όπου θα προκύπτει η αναγκαιότητα εξεύρεσης πρόσθετων πόρων (ενώ ταυτόχρονα θα ισχύουν και όλες οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης).

Εάν ο Δήμος δε διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών τι πρέπει να κάνει ώστε να έχει διοικητική και διαχειριστική επάρκεια;

Ο Δικαιούχος, ως προς την τεκμηρίωση της διοικητικής του ικανότητας, θα πρέπει:
- είτε να διαθέτει εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών, 
-είτε να προσκομίζεται ισχύον πιστοποιητικό ΙSO, στο οποίο θα αποτυπώνεται η αρμοδιότητα για διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων,
-σε απουσία των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης διοικητικής ικανότητας, δύναται για την περίπτωση των ΟΤΑ/Περιφερειών/ΝΠΔΔ, ο δικαιούχος να προσκομίσει σε ηλεκτρονική μορφή συνοπτική περιγραφή των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, προσαρμοσμένων στην ισχύουσα νομοθεσία

Προς διευκόλυνσή σας, στην ιστοσελίδα του προγράμματος, έχουν αναρτηθεί ενδεικτικά υποδείγματα διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ;

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ. 

Εάν οι δαπάνες αρχαιολογίας δεν είναι προσδιορισμένες, τι ποσό θα μπει στο τεχνικό δελτίο; Πρέπει να είναι χωριστό υποέργο;

Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία πρέπει να είναι ξεχωριστό υποέργο και επιπλέον πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου, όπως αναλύεται και στην πρόσκληση).  Μόνο στην περίπτωση των ανώριμων έργων (που αιτούνται μελέτη) δεν απαιτείται ο σχετικός προσδιορισμός της δαπάνης αρχαιολογικών εργασιών-ερευνών.

Επιθυμούμε να υποβάλουμε πρόταση σε διαδημοτική συνεργασία με άλλο δήμο, καθώς έχουμε εκπονήσει από κοινού μελέτη για έργο της περιοχής. Την υποβολή θα την κάνει ο άλλος Δήμος και όχι εμείς. Από πλευράς μας πρέπει να υποβληθεί μόνο Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις; Θα μπορούσατε να μου παρέχετε διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά;

Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση, η αίτηση ένταξης θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης.  Από το Δήμο σας πρέπει να υπάρχει απόφαση της οικονομικής επιτροπής για αποδοχή της συνεργασίας και υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.  Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι δύο φορείς θα συνυπογράψουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού.
Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια (στην ένταξη του έργου).

Σε περίπτωση που κάποιο υποέργο απορρίπτεται θα απορριφθεί όλη η πρόταση;

Όχι, απορρίπτεται μόνο το συγκεκριμένο υποέργο, αρκεί να μην επηρεάζονται η συνάφεια και η λειτουργικότητα τόσο της συνολικής πράξης, όσο και των υπολοιπόμενων κύριων υποέργων που παραμένουν.

Οι μελέτες πρέπει να είναι θεωρημένες από την υπηρεσία που διαθέτει την επάρκεια, σε περίπτωση προγραμματικής σύμβασης;

Οι Μελέτες πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένες με βάση την κείμενη Νομοθεσία.

Οι οριζόντιες δράσεις πρέπει να αποτυπώνονται σε ξεχωριστά υποέργα;

Κάθε οριζόντια δράση αποτελεί ξέχωρο υποέργο με ρητή αναφορά στο κύριο έργο που σχετίζεται.
Απαιτείται σχετική αιτιολόγηση και προσδιορισμός της δαπάνης, όπως αναλύεται σε κάθε πρόσκληση (Αρχαιολογία, ΟΚΩ, Επιτροπή διερεύνησης τιμών κτλ).

Είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης με στόχο την ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει στο πλαίσιο άλλου εθνικού ή ευρωπαϊκού προγράμματος;

Το έργο είναι καταρχήν επιλέξιμο εφόσον το υλοποιημένο και εναπομείναν τμήμα του έργου (λήξη εργολαβίας) είναι «διαχειριστικά διακριτά», απαιτούνται σχετικά έγγραφα από το Πρόγραμμα που χρηματοδότησε το έργο, από τα οποία θα προκύπτουν τόσο το επιμερισμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όσο και η μη δυνατότητα χρηματοδότησης του υπολοιπόμενου έργου από το Πρόγραμμα αυτό.
Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται οι όροι και προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Εφόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υπό ένταξη κτιρίου δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί ένα κτίριο να ενταχθεί με όρο στην Απόφαση Ένταξης; Αν ναι, ποιο είναι το ορόσημο που τίθεται για την κάλυψη του όρου αυτού;

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να γίνει ένταξη έργου υπό όρους στο ιδιοκτησιακό.  Με την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει π.χ. να έχει γίνει η διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης από την Κεντρική Διοίκηση σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή να υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του κτιρίου από τον ιδιώτη στον ΟΤΑ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου.
Επισημαίνεται ότι η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης πρέπει να έχει μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να έχει γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Από τα συνημμένα που έχουμε να υποβάλουμε, οι χάρτες καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο, μπορούμε να τους αποστείλουμε σε έντυπη μορφή, όπου φαίνεται και η θεώρηση;

ΌΛΑ τα έγγραφα, πλην της αίτησης υποβολής, πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο Usb flash stick, αυτό ισχύει και για τους χάρτες, πρέπει να υπάρχουν στα sticks.  Αποστολή χαρτών σε έντυπη μορφή θα γίνει ΜΟΝΟ μετά από υπόδειξη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τί σημαίνουν οι όροι : Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης, Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης.

Οι όροι Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης και Κύριος του Έργου ταυτίζονται και αφορούν στο Φορέα (Δήμο, ΔΕΥΑ, Σύνδεσμο Ύδρευσης, Σύνδεσμο Αποχέτευσης κλπ) ο οποίος έχει τη θεσμική αρμοδιότητα της δραστηριότητας για την οποία αιτείται χρηματοδότηση.  Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
Έργο ύδρευσης: ΔΕΥΑ, Δήμος (αν δεν διαθέτει ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι (διαδημοτικοί συνήθως) Ύδρευσης.
Οι ως άνω αρμοδιότητες προκύπτουν θεσμικά και αποτυπώνονται σε νομοθετήματα όπως ο Νόμος του Καλλικράτη, όπως ισχύει καθώς και στους ΟΕΥ των Δήμων και τους Κανονισμούς των ΔΕΥΑ.
Οι ως άνω Φορείς, ως Κύριοι των έργων που θα τα λειτουργούν και θα τα συντηρούν, είναι οι Φορείς που θα συνάψουν Δανειακή Σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) και θα έχουν την ευθύνη της οικονομικής διεκπεραίωσης της πράξης στη διάρκεια του Προγράμματος.  
Σε περίπτωση που οι ως άνω Δικαιούχοι δεν διαθέτουν επιχειρησιακή επάρκεια, τότε μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων εκχωρείται η αρμοδιότητα υλοποίησης (και μόνο) σε αντίστοιχο επαρκή Φορέα ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης συνδράμει στην δημοπράτηση των έργων και στην επίβλεψή τους. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν συνάπτει δανειακή Σύμβαση με το ΤΠ&Δ.

Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, εφόσον συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο, ο τελευταίος δικαιούται το 1,5% του π/υ μελέτης για τις διαχειριστικές/επιχειρησιακές υπηρεσίες που θα προσφέρει; Το ίδιο ισχύει για σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ;

Ακριβώς, είναι επιλέξιμη η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να αναθέσουν την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον.  Η κάλυψη του διοικητικού κόστους αυτού δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.

Για την κατάθεση προτάσεων που θέλουμε να συμπεριληφθεί η επιλέξιμη δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εκδοθείσας Πρόσκλησης, πώς ακριβώς θα γίνει ανάθεση και πληρωμή των ανωτέρω υπηρεσιών; Θα γίνει ανάθεση και πληρωμή πριν την έγκριση της πρότασης και εκ των υστέρων αφού εγκριθεί η πρόταση και λογικά ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης θα εγκριθούν οι πληρωμένες δαπάνες και θα πιστωθούν στο Δήμο (δικαιούχο);

Η επιλεξιμότητα του ποσού για την προετοιμασία φακέλου ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης. Μπορείτε να κάνετε τη σχετική ανάθεση υπηρεσίας κατά την νομοθεσία, η δε πληρωμή από το Πρόγραμμα θα γίνει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα και αφού ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης.

Πώς ορίζεται η έννοια του Υποέργου;

Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του Έργου που περιγράφεται στο ΤΔΕ και αντιστοιχεί σε μία και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση (υπογραφείσα ή προγραμματιζόμενη να συναφθεί μελλοντικά), ή μέρος σύμβασης. Αφορά σαφώς οριζόμενο φυσικό αντικείμενο. Κατά περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα ορισμού Υποέργου με πολλαπλούς αναδόχους για παρεμφερές φυσικό αντικείμενο. Το υποέργο διακρίνεται για δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει: α) σαφή αποτύπωση του αποδέκτη (νομική ή ισοδύναμη δέσμευση για την εκτέλεση του υποέργου), β) σαφή αποτύπωση των παραδοτέων (αυτοτελές φυσικό αντικείμενο με συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς όφελος του Έργου).

Μπορεί να υποβληθεί πρόταση όπου κάθε υποέργο θα αφορά σε διαφορετικό άξονα της πρόσκλησης;

Ναι, τα υποέργα της Πράξης μπορούν να αφορούν σε διαφορετικούς άξονες της πρόσκλησης, εφόσον κάθε επιμέρους μελέτη (υποέργο) είναι πλήρης, περιλαμβάνει όλο το απαιτούμενο φάσμα μελετών (πχ υδραυλική, στατική κλπ) και οδηγεί σε ολοκληρωμένη παρέμβαση/αποτέλεσμα.

Δεδομένο ότι προετοιμάζουμε έργο, του οποίου η μελέτη θα προταθεί για ένταξη στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ-09, δεν προλαβαίνουμε να υλοποιήσουμε το έργο εντός της προθεσμίας του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης". Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρονοδιαγράμματος συνολικά του Προγράμματος;

Το Πρόγραμμα έχει ορίζοντα έως 31/12/2023. Τυχόν παράταση δεν μπορεί σε αυτή τη χρονική στιγμή να εκτιμηθεί. Για τις μελέτες έχει γίνει εκτίμηση ότι αν ολοκληρωθούν εντός εύλογου διαστήματος (π.χ. 18μηνο) τότε είναι δυνατόν, εφόσον είναι ενεργή σχετική Πρόσκληση του Προγράμματος, να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης του έργου. Επισημαίνουμε ότι το έργο μπορεί να είναι επιλέξιμο π.χ. στη νέα Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ ή στο ΕΠΑ.

Στον άξονα Πολιτικής Προστασίας, οι δράσεις προστασίας του πληθυσμού από τον covid-19, τι μπορούν να περιλαμβάνουν; Χρηματοδοτούνται πχ απολυμάνσεις κτιρίων;

Αντικείμενο της πρόσκλησης δεν είναι το έργο/προμήθεια, αλλά η μελέτη.  Πχ μελέτη προμήθειας ειδικών λαμπών UV απολύμανσης χώρων, μελέτη προμήθειας και εγκατάστασης πυλών εισόδου με θερμομέτρηση, σχεδιασμός δωματίων αρνητικής πίεσης σε Δομές Υγείας κλπ.

Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι Δικαιούχοι; Μπορεί ΦΟΔΣΑ να υποβάλλει πρόταση για χρηματοδότηση μελέτης ΧΥΤΑ; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι είναι Δήμοι, Περιφέρειες, Σύνδεσμοι Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των Δήμων.  Εφόσον βάσει της συστατικής του πράξης ο ΦΟΔΣΑ ανήκει στην κατηγορία Συνδέσμου Δήμων είναι επιλέξιμος στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ09.  Απαραίτητο επίσης είναι το φυσικό αντικείμενο της μελέτης να είναι δυνητικά επιλέξιμο στο νέο ΕΣΠΑ ή/και να ανήκει στη θεματολογία της πρόσκλησης ΑΤ09 και το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Στον άξονα Παιδεία, Πολιτισμός κλπ της πρόσκλησης ΑΤ-09, μπορεί να υποβληθεί μελέτη ανέγερσης παιδικού σταθμού;

Ναι, επιλέξιμες είναι μελέτες που αφορούν σε όλες τις βαθμίδες της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, όπως επίσης Ειδικά Σχολεία, Μουσικά - Καλλιτεχνικά Σχολεία, ακόμα και Μαθητικές Εστίες.

Είναι επιλέξιμη μελέτη για Ίδρυση καταφυγίου αδέσποτων ζώων;

Ναι, μελέτη για Ίδρυση καταφυγίου αδέσποτων ζώων είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ-09.

Είναι επιλέξιμες μελέτες επεκτάσεων πόλεων, καθώς και πολεοδομικές μελέτες;

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση μελετών έργων / προμηθειών που συνάδουν με τους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος και εξυπηρετούν τους στόχους του.  Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα μελέτες που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα Προγράμματα.

Επί πλέον, δεν εντάσσονται μελέτες που έχουν τη δυνατότητα και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα εγκεκριμένα κείμενα και τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων.  Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από αυτά τα Προγράμματα.

Επισημαίνεται στους δυνητικούς δικαιούχους ότι κατά τη φάση αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης και προκειμένου να εκπληρωθεί ο ως άνω όρος χρηματοδότησης της/των προτεινόμενης/νων μελέτης/τών, θα ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Μπορούν να υποβληθούν 3 διαφορετικές προτάσεις, μία από το Δήμο, μία από σχολική επιτροπή και μία από άλλο νομικό πρόσωπο του Δήμου (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

ΌΧΙ, από κάθε Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, μπορεί να υποβληθεί μόνο μία αίτηση/πρόταση, με συνολικά τρία (3) υποέργα.  Π.χ. αν η αίτηση/πρόταση υποβληθεί από το Δήμο και 1 από τα 3 αιτούμενα υποέργα είναι αρμοδιότητας νομικού του προσώπου, πρέπει για το υποέργο αυτό να γίνει προγραμματική σύμβαση του Δήμου με το νομικό του πρόσωπο αυτό, για θέματα αρμοδιότητας του τελευταίου.  Επίσης, εάν ο δήμος δεν σχεδιάζει κάποιο έργο/μελέτη, αλλά π.χ. η οικεία ΔΕΥΑ σχεδιάζει την ωρίμανση κάποιων έργων αρμοδιότητάς της, δύναται η ΔΕΥΑ να υποβάλει σχετική αίτηση στην πρόσκληση.

Μπορεί να υποβληθεί πρόταση όπου κάθε υποέργο θα αφορά σε διαφορετικές ομάδες της πρόσκλησης;

Ναι, τα υποέργα της Πράξης μπορούν να αφορούν σε διαφορετικές ομάδες της πρόσκλησης, εφόσον κάθε επιμέρους υποέργο είναι πλήρες και οδηγεί σε ολοκληρωμένη παρέμβαση.

Το ποσό των 5.000 € για την ετοιμασία φακέλου πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο ή αρκεί να περιγραφεί στο Τεχνικό Δελτίο η δαπάνη; Πρέπει να υποβληθεί κάτι περαιτέρω; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο (δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης), με επιλέξιμη δαπάνη έως 5.000 € προ ΦΠΑ, και επιπροσθέτως να υποβληθεί η σχετική σύμβαση.  Σε περίπτωση που η εν λόγω σύμβαση αφορά περισσότερες της μίας προσκλήσεις, πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς στην σύμβαση, με τους τίτλους των προσκλήσεων και τα επιμέρους ποσά αυτών.

Σε ποιό πεδίο του τεχνικού δελτίου συμπληρώνεται η τιμή στόχος ενός δείκτη;

Στο πεδίο "10. Δείκτες Παρακολούθησης" του Τεχνικού Δελτίου, εκ παραδρομής δεν υπάρχει η στήλη «ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ».  Είτε μπορείτε να προσθέσετε την εν λόγω στήλη (ανάμεσα στις στήλες ΔΕΙΚΤΗΣ και ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) είτε στη στήλη «ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ» να αναγράφετε όχι μόνο τη μονάδα μέτρησης αλλά και την τιμή του δείκτη.

Είμαστε νομικό πρόσωπο Δήμου. Μπορούμε να υποβάλουμε ανεξάρτητα από το δήμο αίτημα χρηματοδότησης;

Δεν μπορείτε να υποβάλετε παράλληλα και εσείς και ο Δήμος, εκτός και αν ο Δήμος δεν υποβάλει αίτηση και με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου σας δίνεται η δυνατότητα να υποβάλετε εσείς.  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να απευθυνθείτε στον Δήμο σας, ο οποίος είναι και ο συντονιστής στην χωρική ενότητα του Δήμου, ως προς τις ανάγκες και προτεραιότητες αυτής.  Στην αίτηση του Δήμου δύναται να περιλαμβάνονται π.χ. μία μελέτη της ΔΕΥΑ (ΑΤ09), εγκαταστάσεις του Οργανισμού Άθλησης (ΑΤ10, ΑΤ11), όχημα στο πλαίσιο "βοήθεια στο σπίτι" (ΑΤ12) κλπ, προσοχή πρέπει να δοθεί σε περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων.

Στην πρόσκληση ΑΤ09, η υποβολή πρότασης για προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με απόδοση βραβείου και εν συνεχεία ανάθεση εκπόνησης της μελέτης στον πρώτο βραβευόμενο, είναι επιλέξιμη δαπάνη;

Ναι, είναι επιλέξιμος στην ΑΤ09 ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός (βραβείο) και οι εν συνεχεία μελέτες του έργου. Η κάθε μελέτη πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και να καταλήγει σε δημοπρατήσιμο έργο. Συνεπώς είναι επιλέξιμες δαπάνες και το βραβείο και οι πλήρεις μελέτες κατόπιν.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ09, μπορεί να γίνει ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης σε κάποια αναπτυξιακή εταιρεία κατόπιν προγραμματικής σύμβασης;

Ναι, δυνητικοί δικαιούχοι που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, ύστερα από σχετική βεβαίωση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, μπορούν να συνάψουν Προγραμματική Σύμβαση με φορείς που διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες με την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια.  Οι εν λόγω φορείς πρέπει να διαθέτουν προσωπικό/ειδικότητες με την απαιτούμενη εμπειρία και συμπληρωματικά (σε τυχόν ελλείψεις προσωπικού/ειδικοτήτων) να υπάρχουν οι σχετικές συμβάσεις με ιδιώτες μελετητές/γραφεία αντίστοιχης ειδικότητας και εμπειρίας με αυτές που περιγράφονται στο φάκελο μελέτης έργου.  Οι συμβάσεις με τους ιδιώτες μελετητές/γραφεία πρέπει να είναι αντίστοιχου ποσού με αυτό που αναφέρεται στην προγραμματική σύμβαση και τον φάκελο μελέτης έργου, με ρητή αναφορά του τίτλου της συγκεκριμένης μελέτης.  Επισημαίνεται ότι στην αίτηση χρηματοδότησης πρέπει να αναφέρεται η Τεχνική Υπηρεσία που θα αναλάβει την επίβλεψη της μελέτης και να επισυνάπτονται οι εκατέρωθεν σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων φορέα υλοποίησης.

Ο Δήμος μας ετοιμάζει την υποβολή δύο προτάσεων έργων, με κοινό αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τις γωνίες ανακύκλωσης, προς χρηματοδότηση η μία στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η άλλη στην ΑΤ04 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Συντάσσουμε μία ενιαία μελέτη, με τον τελικό Π/Υ να επιμερίζεται σε δύο Π/Υ, σύμφωνα με τα σημεία που θα χωροθετηθούν σε κάθε μία από τις δύο προτάσεις;

Εφόσον πρόκειται για ομοειδές αντικείμενο της ίδιας μελετητικής ωριμότητας/αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη θέματα κατάτμησης (π.χ. όρια διεθνούς διαγωνισμού), όπως επίσης και η δυνατότητα ενιαίας μελέτης και διαγωνισμού με τον τελικό π/υ να είναι διακριτός σύμφωνα και με το φυσικό αντικείμενο των δύο υποβολών (ΥΜΕΠΕΡΑΑ και Αν.Τρίτσης).

Αν ο βηματισμός ωρίμανσης, υποβολής, ένταξης, δημοπράτησης κτλ είναι σημαντικά διαφορετικός, οι δύο υποβολές δύναται να διαχωριστούν πλήρως, όπως εξάλλου και οι διαγωνισμοί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης υπερβαίνει το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης, μπορεί η πράξη να ενταχθεί στο πρόγραμμα;

Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα (αφορά στις προσκλήσεις με ανώτατα όρια χρηματοδότησης, π.χ. Πρόσκληση Μελετών) ή ο δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. λόγω μη επιλέξιμου τμήματος, όπως κινητός εξοπλισμός νέου Δημαρχείου), τη διαφορά πρέπει να την καλύψει ο Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

Μπορεί ο Δήμος να αξιοποιήσει το ποσό που προκύπτει από την έκπτωση;

Εφόσον το ποσό της σύμβασης του υποέργου είναι μικρότερο από τον επιλέξιμο προϋπολογισμό ένταξης του συγκεκριμένου υποέργου, τότε τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν, διατίθενται/επιστρέφουν στο Πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που στο συγκεκριμένο υποέργο ο δικαιούχος συμμετείχε με ιδίους πόρους (όχι λόγω μη επιλεξιμότητας δαπανών), ο δικαιούχος οφελείται της εκπτώσεως.

Μπορεί ένα κτίριο να είναι παραχωρημένο στο Δήμο από μη Δημόσιο Φορέα;

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης αφορούν σε περιοχές αρμοδιότητας και ακινήτων ιδιοκτησίας των Δικαιούχων.  Επομένως το κτίριο απαιτείται να είναι ιδιοκτησίας του Δήμου ή να έχει παραχωρηθεί σε αυτόν από μη Δημόσιο Φορέα για χρονικό διάστημα άνω των 15 ετών μετά και την οριστική παραλαβή του έργου.

Ένα κτίριο θεωρείται δημοτικό εφόσον υπάρχει η κατάλληλη τεκμηρίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου ή αρμοδιότητας στην περιοχή παρέμβασης (π.χ. πιστοποιητικό Εθνικού κτηματολογίου, τίτλος ιδιοκτησίας και μεταγραφή σε υποθηκοφυλακείο ή άλλα επίσημα έγγραφα που πιστοποιούν την κυριότητα της έκτασης) ή παραχώρηση (απόφαση παραχώρησης για χρήση των χώρων εκτέλεσης των πράξεων για όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας αυτών).

Η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης χρειάζεται κάποια περαιτέρω διαδικασία;

Η συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Επισημαίνεται ότι ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, «σε περίπτωση που δεν είναι ιδιόκτητο το οικόπεδο ή κτίριο, απαιτείται παραχωρητήριο για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μετά την οριστική παραλαβή του έργου». Δεδομένου ότι η ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του έργου δεν είναι γνωστή, ποιο είναι το ελάχιστο διάστημα που είναι απαιτητό για το παραχωρητήριο πλέον των 15 ετών;

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα υλοποιείται έως 31.12.2023, θα απαιτηθεί διάρκεια παραχωρητηρίου τουλάχιστον 15 ετών (με έτος υποβολής/αναφοράς το 2024).

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, σε περίπτωση που προτείνεται παρέμβαση σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) και η θετική γνωμοδότηση από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Αντίστοιχα σε περίπτωση που προτείνεται παρέμβαση σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) και η Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υπάρχει περίπτωση που να απαιτούνται και οι δύο ενέργειες;

Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους.  Αντίστοιχα μνημεία μπορεί να έχουν χαρακτηριστεί ή/και ως «διατηρητέα».  Γενικότερα ο ορισμός σχετίζεται με την χρονολογία χαρακτηρισμού (πριν ή μετά το 2002 – έκδοση του Ν.3028).  Ανακεφαλαιώνοντας, για παρεμβάσεις σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο ή/και διατηρητέο απαιτείται θετική γνωμοδότηση από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού (του Υπουργείου που έκανε τον χαρακτηρισμό – ΥΠΕΝ, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, κ.λ.π.).

Για τις χωρικές αρμοδιότητες προτείνεται ο σύνδεσμος (link):http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=382 Επίσης: Διαρκής κατάλογος των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων από το Υπουργείου Πολιτισμού: listedmonuments.culture.gr

Πως συνδέεται το παρόν πρόγραμμα με άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούν δράσεις Δήμων; Μπορεί να υπάρχει συμπληρωματικότητα;

Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα Προγράμματα.  Επί πλέον, δεν εντάσσονται έργα που έχουν τη δυνατότητα και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα εγκεκριμένα κείμενα και τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων.
Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από άλλα Προγράμματα.
Υπενθυμίζεται ότι τυπική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι οι δικαιούχοι να δεσμευτούν «ότι το προτεινόμενο έργο δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί».
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιείται ή πρόκειται να υλοποιηθεί μόνο ένα μέρος/τμήμα (Α’ Φάση) έργου, δύναται με το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης να υλοποιηθεί το υπόλοιπο μέρος/τμήμα.  Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν όλα τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος του ΕΣΠΑ, από όπου θα προκύπτει η αναγκαιότητα εξεύρεσης πρόσθετων πόρων (ενώ ταυτόχρονα θα ισχύουν και όλες οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης).

Εάν ο Δήμος δε διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών τι πρέπει να κάνει ώστε να έχει διοικητική και διαχειριστική επάρκεια;

Ο Δικαιούχος, ως προς την τεκμηρίωση της διοικητικής του ικανότητας, θα πρέπει:
- είτε να διαθέτει εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών, 
-είτε να προσκομίζεται ισχύον πιστοποιητικό ΙSO, στο οποίο θα αποτυπώνεται η αρμοδιότητα για διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων,
-σε απουσία των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης διοικητικής ικανότητας, δύναται για την περίπτωση των ΟΤΑ/Περιφερειών/ΝΠΔΔ, ο δικαιούχος να προσκομίσει σε ηλεκτρονική μορφή συνοπτική περιγραφή των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, προσαρμοσμένων στην ισχύουσα νομοθεσία

Προς διευκόλυνσή σας, στην ιστοσελίδα του προγράμματος, έχουν αναρτηθεί ενδεικτικά υποδείγματα διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ;

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ. 

Εάν οι δαπάνες αρχαιολογίας δεν είναι προσδιορισμένες, τι ποσό θα μπει στο τεχνικό δελτίο; Πρέπει να είναι χωριστό υποέργο;

Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία πρέπει να είναι ξεχωριστό υποέργο και επιπλέον πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου, όπως αναλύεται και στην πρόσκληση).  Μόνο στην περίπτωση των ανώριμων έργων (που αιτούνται μελέτη) δεν απαιτείται ο σχετικός προσδιορισμός της δαπάνης αρχαιολογικών εργασιών-ερευνών.

Επιθυμούμε να υποβάλουμε πρόταση σε διαδημοτική συνεργασία με άλλο δήμο, καθώς έχουμε εκπονήσει από κοινού μελέτη για έργο της περιοχής. Την υποβολή θα την κάνει ο άλλος Δήμος και όχι εμείς. Από πλευράς μας πρέπει να υποβληθεί μόνο Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις; Θα μπορούσατε να μου παρέχετε διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά;

Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση, η αίτηση ένταξης θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης.  Από το Δήμο σας πρέπει να υπάρχει απόφαση της οικονομικής επιτροπής για αποδοχή της συνεργασίας και υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.  Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι δύο φορείς θα συνυπογράψουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού.
Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια (στην ένταξη του έργου).

Σε περίπτωση που κάποιο υποέργο απορρίπτεται θα απορριφθεί όλη η πρόταση;

Όχι, απορρίπτεται μόνο το συγκεκριμένο υποέργο, αρκεί να μην επηρεάζονται η συνάφεια και η λειτουργικότητα τόσο της συνολικής πράξης, όσο και των υπολοιπόμενων κύριων υποέργων που παραμένουν.

Οι μελέτες πρέπει να είναι θεωρημένες από την υπηρεσία που διαθέτει την επάρκεια, σε περίπτωση προγραμματικής σύμβασης;

Οι Μελέτες πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένες με βάση την κείμενη Νομοθεσία.

Οι οριζόντιες δράσεις πρέπει να αποτυπώνονται σε ξεχωριστά υποέργα;

Κάθε οριζόντια δράση αποτελεί ξέχωρο υποέργο με ρητή αναφορά στο κύριο έργο που σχετίζεται.
Απαιτείται σχετική αιτιολόγηση και προσδιορισμός της δαπάνης, όπως αναλύεται σε κάθε πρόσκληση (Αρχαιολογία, ΟΚΩ, Επιτροπή διερεύνησης τιμών κτλ).

Είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης με στόχο την ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει στο πλαίσιο άλλου εθνικού ή ευρωπαϊκού προγράμματος;

Το έργο είναι καταρχήν επιλέξιμο εφόσον το υλοποιημένο και εναπομείναν τμήμα του έργου (λήξη εργολαβίας) είναι «διαχειριστικά διακριτά», απαιτούνται σχετικά έγγραφα από το Πρόγραμμα που χρηματοδότησε το έργο, από τα οποία θα προκύπτουν τόσο το επιμερισμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όσο και η μη δυνατότητα χρηματοδότησης του υπολοιπόμενου έργου από το Πρόγραμμα αυτό.
Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται οι όροι και προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Εφόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υπό ένταξη κτιρίου δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί ένα κτίριο να ενταχθεί με όρο στην Απόφαση Ένταξης; Αν ναι, ποιο είναι το ορόσημο που τίθεται για την κάλυψη του όρου αυτού;

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να γίνει ένταξη έργου υπό όρους στο ιδιοκτησιακό.  Με την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει π.χ. να έχει γίνει η διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης από την Κεντρική Διοίκηση σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή να υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του κτιρίου από τον ιδιώτη στον ΟΤΑ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου.
Επισημαίνεται ότι η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης πρέπει να έχει μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να έχει γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Από τα συνημμένα που έχουμε να υποβάλουμε, οι χάρτες καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο, μπορούμε να τους αποστείλουμε σε έντυπη μορφή, όπου φαίνεται και η θεώρηση;

ΌΛΑ τα έγγραφα, πλην της αίτησης υποβολής, πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο Usb flash stick, αυτό ισχύει και για τους χάρτες, πρέπει να υπάρχουν στα sticks.  Αποστολή χαρτών σε έντυπη μορφή θα γίνει ΜΟΝΟ μετά από υπόδειξη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τί σημαίνουν οι όροι : Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης, Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης.

Οι όροι Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης και Κύριος του Έργου ταυτίζονται και αφορούν στο Φορέα (Δήμο, ΔΕΥΑ, Σύνδεσμο Ύδρευσης, Σύνδεσμο Αποχέτευσης κλπ) ο οποίος έχει τη θεσμική αρμοδιότητα της δραστηριότητας για την οποία αιτείται χρηματοδότηση.  Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
Έργο ύδρευσης: ΔΕΥΑ, Δήμος (αν δεν διαθέτει ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι (διαδημοτικοί συνήθως) Ύδρευσης.
Οι ως άνω αρμοδιότητες προκύπτουν θεσμικά και αποτυπώνονται σε νομοθετήματα όπως ο Νόμος του Καλλικράτη, όπως ισχύει καθώς και στους ΟΕΥ των Δήμων και τους Κανονισμούς των ΔΕΥΑ.
Οι ως άνω Φορείς, ως Κύριοι των έργων που θα τα λειτουργούν και θα τα συντηρούν, είναι οι Φορείς που θα συνάψουν Δανειακή Σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) και θα έχουν την ευθύνη της οικονομικής διεκπεραίωσης της πράξης στη διάρκεια του Προγράμματος.  
Σε περίπτωση που οι ως άνω Δικαιούχοι δεν διαθέτουν επιχειρησιακή επάρκεια, τότε μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων εκχωρείται η αρμοδιότητα υλοποίησης (και μόνο) σε αντίστοιχο επαρκή Φορέα ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης συνδράμει στην δημοπράτηση των έργων και στην επίβλεψή τους. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν συνάπτει δανειακή Σύμβαση με το ΤΠ&Δ.

Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, εφόσον συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο, ο τελευταίος δικαιούται το 1,5% του π/υ μελέτης για τις διαχειριστικές/επιχειρησιακές υπηρεσίες που θα προσφέρει; Το ίδιο ισχύει για σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ;

Ακριβώς, είναι επιλέξιμη η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να αναθέσουν την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον.  Η κάλυψη του διοικητικού κόστους αυτού δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.

Για την κατάθεση προτάσεων που θέλουμε να συμπεριληφθεί η επιλέξιμη δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εκδοθείσας Πρόσκλησης, πώς ακριβώς θα γίνει ανάθεση και πληρωμή των ανωτέρω υπηρεσιών; Θα γίνει ανάθεση και πληρωμή πριν την έγκριση της πρότασης και εκ των υστέρων αφού εγκριθεί η πρόταση και λογικά ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης θα εγκριθούν οι πληρωμένες δαπάνες και θα πιστωθούν στο Δήμο (δικαιούχο);

Η επιλεξιμότητα του ποσού για την προετοιμασία φακέλου ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης. Μπορείτε να κάνετε τη σχετική ανάθεση υπηρεσίας κατά την νομοθεσία, η δε πληρωμή από το Πρόγραμμα θα γίνει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα και αφού ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης.

Πώς ορίζεται η έννοια του Υποέργου;

Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του Έργου που περιγράφεται στο ΤΔΕ και αντιστοιχεί σε μία και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση (υπογραφείσα ή προγραμματιζόμενη να συναφθεί μελλοντικά), ή μέρος σύμβασης. Αφορά σαφώς οριζόμενο φυσικό αντικείμενο. Κατά περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα ορισμού Υποέργου με πολλαπλούς αναδόχους για παρεμφερές φυσικό αντικείμενο. Το υποέργο διακρίνεται για δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει: α) σαφή αποτύπωση του αποδέκτη (νομική ή ισοδύναμη δέσμευση για την εκτέλεση του υποέργου), β) σαφή αποτύπωση των παραδοτέων (αυτοτελές φυσικό αντικείμενο με συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς όφελος του Έργου).

Εφόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υπό ένταξη κτιρίου δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί ένα κτίριο να ενταχθεί με όρο στην Απόφαση Ένταξης; Αν ναι, ποιο είναι το ορόσημο που τίθεται για την κάλυψη του όρου αυτού;

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να γίνει ένταξη έργου υπό όρους στο ιδιοκτησιακό.  Με την υποβολή του αιτήματος πρέπει π.χ. να έχει γίνει η διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης από την Κεντρική Διοίκηση στον ΟΤΑ ή η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του κτιρίου από τον ιδιώτη στον ΟΤΑ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου κτλ.

Μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης παρεμβάσεις σε αδειοδοτημένες αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί κατά το παρελθόν από άλλα αναπτυξιακά προγράμματα (π.χ. Φιλόδημος ΙΙ);

Δεν πρέπει το φυσικό αντικείμενο που ολοκληρώθηκε/χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα να αντικαθίσταται/τροποποιείται, επιπροσθέτως οι νέες παρεμβάσεις δεν πρέπει να προκαλούν αλλαγές στους σκοπούς/στόχους των ήδη υλοποιημένων έργων.

Είναι δυνατή παρέμβαση σε κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου το οποίο δεν βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου αλλά βρίσκεται σε όμορο ή μη δήμο;

Ναι, αλλά πρέπει να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα μιας πρότασης με την συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα.  Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταδείξει τα οφέλη προς τους δημότες του εκάστοτε δικαιούχου και τον οριζόντιο και δίκαιο σχεδιασμό, καθώς σκοπός των προσκλήσεων του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών των δικαιούχων, η ανάπτυξη και η ενίσχυση της ανταπόκρισης της διοίκησης στους τομείς αρμοδιότητάς της κλπ.  Ενδεικτικά αναφέρεται η δημιουργία ενός μαθητικού ξενώνα για τη φιλοξενία παιδιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία αναγκάζονται να φοιτήσουν σε σχολείο μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Το ποσό των 5.000 € για την ετοιμασία φακέλου πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο ή αρκεί να περιγραφεί στο Τεχνικό Δελτίο η δαπάνη; Πρέπει να υποβληθεί κάτι περαιτέρω; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο (δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης), με επιλέξιμη δαπάνη έως 5.000 € προ ΦΠΑ, και επιπροσθέτως να υποβληθεί η σχετική σύμβαση.  Σε περίπτωση που η εν λόγω σύμβαση αφορά περισσότερες της μίας προσκλήσεις, πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς στην σύμβαση, με τους τίτλους των προσκλήσεων και τα επιμέρους ποσά αυτών.

Στην πρόσκληση αναφέρονται τα ανώτατα μοναδιαία όρια (προ ΦΠΑ) ανά τ.μ. επιφάνειας. Σε περίπτωση που ξεπερνιούνται αυτά τα όρια τι γίνεται;

Σε περίπτωση υπέρβασης στα εν λόγω μοναδιαία όρια, ο δικαιούχος δεσμεύεται να καλύψει το υπερβάλλον ποσό.

Π.χ. ένα σχολείο συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 1.000 τ.μ. και 2.000 τ.μ. περιβάλλοντα/αύλειου χώρου, δικαιούται χρηματοδότησης έως:

Κτίριο:                       1.000 Χ 100 = 100.000 €

Περιβάλλων Χώρο:   2.000 Χ 10 = 20.000 €

Εφόσον οι επιμέρους προϋπολογισμοί είναι μεγαλύτεροι, το επιπλέον ποσό πρέπει να καλυφθεί από τον δικαιούχο.

Εάν επιλέξουμε οι ράμπες ΑμΕΑ να τοποθετηθούν σε περιοχές χωρίς εμπορικές χρήσεις πρέπει να υποβάλουμε τα έγγραφα περί κρατικών ενισχύσεων;

Τα εν λόγω έγγραφα απαιτούνται εφόσον υπάρχει εμπορική δραστηριότητα, είτε από τον δήμο είτε από ιδιώτη που εκμεταλλεύεται τον χώρο.

Θέλουμε να προχωρήσουμε σε επισκευές σε τρεις σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε δύο διαφορετικές δημοτικές ενότητες, μπορούν να είναι ένα υποέργο;

Εφόσον οι εργασίες είναι ομοειδείς μπορείτε, πρέπει όμως να έχετε υπόψη ότι είναι εργασίες που πρέπει να γίνουν σε περιορισμένο χρονικό διάστημα (όταν τα σχολεία είναι κλειστά) και άρα σε πολλαπλά μέτωπα ταυτόχρονα (πλήθος συνεργείων).

Προμήθεια μπασκετών και αλλαγή περιμετρικού φράχτη είναι επιλέξιμες για δύο διαφορετικά γήπεδα;

Ναι είναι επιλέξιμες, σε ένα ενιαίο υποέργο μαζί και με τυχόν άλλες προμήθειες για τους εν λόγω χώρους.

Είμαστε νομικό πρόσωπο Δήμου. Μπορούμε να υποβάλουμε ανεξάρτητα από το δήμο αίτημα χρηματοδότησης;

Δεν μπορείτε να υποβάλετε παράλληλα και εσείς και ο Δήμος, εκτός και αν ο Δήμος δεν υποβάλει αίτηση και με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου σας δίνεται η δυνατότητα να υποβάλετε εσείς.  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να απευθυνθείτε στον Δήμο σας, ο οποίος είναι και ο συντονιστής στην χωρική ενότητα του Δήμου, ως προς τις ανάγκες και προτεραιότητες αυτής.  Στην αίτηση του Δήμου δύναται να περιλαμβάνονται π.χ. μία μελέτη της ΔΕΥΑ (ΑΤ09), εγκαταστάσεις του Οργανισμού Άθλησης (ΑΤ10, ΑΤ11), όχημα στο πλαίσιο "βοήθεια στο σπίτι" (ΑΤ12) κλπ, προσοχή πρέπει να δοθεί σε περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων.

Στην πρόσκληση ΑΤ10 μπορούν να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις αναβάθμισης σε αθλητικές εγκαταστάσεις για τις οποίες εκκρεμεί η αδειοδότησή τους (έκδοση άδειας λειτουργίας);

Είναι απαραίτητη η προσκόμιση της εν ισχύ άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τυχόν άλλης πρόσθετης αδειοδότησης που προκύπτει από τα αιτούμενα έργα/προμήθειες.  Στις περιπτώσεις που εκκρεμεί η έκδοση άδειας λειτουργίας, πρέπει να βεβαιώνεται από τον Δικαιούχο ότι με τα αιτούμενα έργα/προμήθειες διασφαλίζεται η μελλοντική αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων βάσει του ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει.

Στην πρόσκληση ΑΤ10 μπορούν να χρηματοδοτηθούν μικρές παρεμβάσεις επέκτασης αθλητικών εγκαταστάσεων π.χ. αποδυτήρια, ιατρείο, οι οποίες είναι αναγκαίες για την σωστή και ολοκληρωμένη λειτουργία τους (άδειες/εγκρίσεις);

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ΑΤ10 πρόσκλησης οι υλοποιούμενες δράσεις είναι εφικτό να περιλαμβάνουν και όμορες εκτάσεις ιδιοκτησίας του Δικαιούχου, εφόσον οι παρεμβάσεις αυτές θεωρούνται ήπιες και αναγκαίες για την λειτουργικότητα του σχεδιασμού.  Οι εν λόγω χρήσεις πρέπει να είναι κοινωφελείς (παιδική χαρά, ελεύθερη στάθμευση, δενδροφυτεύσεις κτλ), χωρίς μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις, και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα και αδειοδοτήσεις/εγκρίσεις.

Κατόπιν σχεδιασμού και διαπιστωμένων αναγκών για την λειτουργικότητα της αθλητικής εγκατάστασης που αναφέρετε, στο πλαίσιο και των υποχρεώσεων αδειοδότησής της, δύναται να χρηματοδοτηθούν οι εν λόγω δράσεις (π.χ. προκάτ αποδυτήρια, ιατρείο), με την προϋπόθεση τήρησης και των ορίων χρηματοδότησης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δράσεων στην πρόσκληση.

Στην πρόσκληση ΑΤ10 μπορούν να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις στις παιδικές χαρές των νηπιαγωγείων;

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι παιδικές χαρές των νηπιαγωγείων (όριο χρηματοδότησης έως 10€/τ.μ.).

Στην πρόσκληση ΑΤ10 οι ενέργειες συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων αφορούν και αίθουσες τύπου προκάτ που είναι τοποθετημένες στο αύλειο χώρο των σχολείων;

Οι ενέργειες συντήρησης και επισκευής, κατόπιν κατάλληλης τεκμηρίωσης των αναγκών, δύναται να αφορούν και αίθουσες τύπου προκάτ.

Στην πρόσκληση ΑΤ10, η τοποθέτηση ταρτάν ή/και χλοοτάπητα σε υφιστάμενη αθλητική εγκατάσταση αποτελεί προμήθεια;

Η τοποθέτηση ταρτάν ή/και χλοοτάπητα σε υφιστάμενη αθλητική εγκατάσταση δεν αποτελεί προμήθεια αλλά εργολαβία.  Οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται και από ενέργειες όπως έργα διαμόρφωσης κλίσεων, έργα αποστράγγισης κ.α.  Γίνεται αποδεκτή ως προμήθεια μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν ήδη έτοιμες οι υποδομές και τα συνοδά έργα που προαναφέρονται, επισυνάπτοντας πάντα και την αντίστοιχη βεβαίωση αυτών.

Δάπεδα ασφαλείας λογίζονται και τα φυσικά υλικά όπως η άμμος και το βότσαλο;

Δάπεδο ασφαλείας ορίζεται οτιδήποτε εμπίπτει στην κατηγορία δαπέδου ασφαλείας το οποίο μπορεί να πιστοποιηθεί ως τέτοιο.

Στην Ομάδα Αβ) «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων», πως υπολογίζεται το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης σε συγκεκριμένα σημεία παρέμβασης αύλειων σχολικών χώρων όπως π.χ. μπασκέτες, κιγκλιδώματα, όργανα για τις ανάγκες άθλησης και ψυχαγωγίας των μαθητών κλπ, με βάση το μοναδιαίο άνω όριο 10€/τ.μ. (προ ΦΠΑ);

Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης υπολογίζεται βάσει του συνόλου της επιφάνειας του αύλειου/περιβάλλοντος χώρου μέσα στον οποίο θα γίνει η παρέμβαση (πχ όχι μόνο βάσει της επιφάνειας που καλύπτουν οι μπασκέτες ή τα όργανα της παιδικής χαράς του νηπιαγωγείου, αλλά της συνολικής επιφάνειας της αυλής/περιβάλλοντα χώρου που βρίσκεται το γήπεδο μπάσκετ ή η παιδική χαρά του νηπιαγωγείου).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 θέλουμε να προμηθευτούμε φαρμακεία και απινιδωτές για τα σχολεία μας. - Είναι επιλέξιμη η δαπάνη εκπαίδευσης σε ότι αφορά στους απινιδωτές; - Θα μπορούσαμε να προμηθευτούμε τα ανωτέρω και για τους ανοιχτούς αθλητικούς χώρους (ανοιχτά κολυμβητήρια και γήπεδα); (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Η προμήθεια απινιδωτών πρέπει να περιλαμβάνει και την εκπαίδευση για την χρήση αυτών, ενώ θα μπορούσε να περιλαμβάνει και την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων.

Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε απινιδωτές και φαρμακεία για τους ανοιχτούς αθλητικούς χώρους, εφόσον οι χώροι ελέγχονται και υπάρχει 24ωρη φύλαξη, για λόγους κλοπής/κακής χρήσης/βανδαλισμού κλπ.

Η δαπάνη των 5.000 € για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο των Προσκλήσεων ΑΤ01, ΑΤ02, ΑΤ03, ΑΤ04, ΑΤ05, ΑΤ06, ΑΤ07, ΑΤ08, ΑΤ10, ΑΤ12 και ΑΤ14 είναι επιλέξιμη ανά αίτημα χρηματοδότησης; Δηλαδή σε Προσκλήσεις όπου υπάρχει το δικαίωμα υποβολής δύο (2) αιτήσεων χρηματοδότησης (πχ Πρόσκληση ΑΤ08) η επιλέξιμη δαπάνη δύναται να ανέρχεται στο ποσό των 10.000 €;

Ναι είναι δυνατόν, αλλά θα αξιολογηθεί το συνολικό αντικείμενο (και ο φόρτος εργασίας του συμβούλου υποστήριξης) που υποβάλλεται με τις δύο αιτήσεις, για ευνόητους λόγους.

Ο Δήμος μας ετοιμάζει την υποβολή δύο προτάσεων έργων, με κοινό αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τις γωνίες ανακύκλωσης, προς χρηματοδότηση η μία στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η άλλη στην ΑΤ04 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Συντάσσουμε μία ενιαία μελέτη, με τον τελικό Π/Υ να επιμερίζεται σε δύο Π/Υ, σύμφωνα με τα σημεία που θα χωροθετηθούν σε κάθε μία από τις δύο προτάσεις;

Εφόσον πρόκειται για ομοειδές αντικείμενο της ίδιας μελετητικής ωριμότητας/αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη θέματα κατάτμησης (π.χ. όρια διεθνούς διαγωνισμού), όπως επίσης και η δυνατότητα ενιαίας μελέτης και διαγωνισμού με τον τελικό π/υ να είναι διακριτός σύμφωνα και με το φυσικό αντικείμενο των δύο υποβολών (ΥΜΕΠΕΡΑΑ και Αν.Τρίτσης).

Αν ο βηματισμός ωρίμανσης, υποβολής, ένταξης, δημοπράτησης κτλ είναι σημαντικά διαφορετικός, οι δύο υποβολές δύναται να διαχωριστούν πλήρως, όπως εξάλλου και οι διαγωνισμοί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για τη δημιουργία ή ανακατασκευή παιδικής χαράς τι εγκρίσεις απαιτούνται;

Όταν μια πρόταση περιλαμβάνει σε μέρος της ή στο σύνολό της, δαπάνες κατασκευής ή ανακατασκευής παιδικής χαράς, τότε τα όργανα και οι διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου τους, πρέπει να τηρούν τις διατάξεις της ΥΑ 28492 (ΦΕΚ 931/Β΄/18-05-2009): «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Η λειτουργικότητα του έργου θα συνδέεται με την αδειοδότηση της παιδικής χαράς και την βεβαίωση καταλληλότητάς της από την αρμόδια Επιτροπή.

Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης υπερβαίνει το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης, μπορεί η πράξη να ενταχθεί στο πρόγραμμα;

Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα (αφορά στις προσκλήσεις με ανώτατα όρια χρηματοδότησης, π.χ. Πρόσκληση Μελετών) ή ο δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. λόγω μη επιλέξιμου τμήματος, όπως κινητός εξοπλισμός νέου Δημαρχείου), τη διαφορά πρέπει να την καλύψει ο Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

Μπορεί ο Δήμος να αξιοποιήσει το ποσό που προκύπτει από την έκπτωση;

Εφόσον το ποσό της σύμβασης του υποέργου είναι μικρότερο από τον επιλέξιμο προϋπολογισμό ένταξης του συγκεκριμένου υποέργου, τότε τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν, διατίθενται/επιστρέφουν στο Πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που στο συγκεκριμένο υποέργο ο δικαιούχος συμμετείχε με ιδίους πόρους (όχι λόγω μη επιλεξιμότητας δαπανών), ο δικαιούχος οφελείται της εκπτώσεως.

Η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης χρειάζεται κάποια περαιτέρω διαδικασία;

Η συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Επισημαίνεται ότι ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, σε περίπτωση που προτείνεται παρέμβαση σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) και η θετική γνωμοδότηση από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Αντίστοιχα σε περίπτωση που προτείνεται παρέμβαση σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) και η Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υπάρχει περίπτωση που να απαιτούνται και οι δύο ενέργειες;

Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους.  Αντίστοιχα μνημεία μπορεί να έχουν χαρακτηριστεί ή/και ως «διατηρητέα».  Γενικότερα ο ορισμός σχετίζεται με την χρονολογία χαρακτηρισμού (πριν ή μετά το 2002 – έκδοση του Ν.3028).  Ανακεφαλαιώνοντας, για παρεμβάσεις σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο ή/και διατηρητέο απαιτείται θετική γνωμοδότηση από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού (του Υπουργείου που έκανε τον χαρακτηρισμό – ΥΠΕΝ, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, κ.λ.π.).

Για τις χωρικές αρμοδιότητες προτείνεται ο σύνδεσμος (link):http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=382 Επίσης: Διαρκής κατάλογος των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων από το Υπουργείου Πολιτισμού: listedmonuments.culture.gr

Για την ένταξη υποέργου μελέτης στην Πρόσκληση απαιτείται πλήρης φάκελος έργου της μελέτης ωρίμανσης;

Στην περίπτωση μη ύπαρξης τεχνικής μελέτης πρέπει να υπάρχει πλήρης Φάκελος Έργου των απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης που να περιλαμβάνει: (α) τεχνικά δεδομένα, (β) σκοπιμότητα μελέτης, (γ) πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών, (δ) προεκτίμηση αμοιβών μελετών.

Πως συνδέεται το παρόν πρόγραμμα με άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούν δράσεις Δήμων; Μπορεί να υπάρχει συμπληρωματικότητα;

Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα Προγράμματα.  Επί πλέον, δεν εντάσσονται έργα που έχουν τη δυνατότητα και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα εγκεκριμένα κείμενα και τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων.
Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από άλλα Προγράμματα.
Υπενθυμίζεται ότι τυπική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι οι δικαιούχοι να δεσμευτούν «ότι το προτεινόμενο έργο δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί».
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιείται ή πρόκειται να υλοποιηθεί μόνο ένα μέρος/τμήμα (Α’ Φάση) έργου, δύναται με το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης να υλοποιηθεί το υπόλοιπο μέρος/τμήμα.  Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν όλα τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος του ΕΣΠΑ, από όπου θα προκύπτει η αναγκαιότητα εξεύρεσης πρόσθετων πόρων (ενώ ταυτόχρονα θα ισχύουν και όλες οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης).

Εάν ο Δήμος δε διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών τι πρέπει να κάνει ώστε να έχει διοικητική και διαχειριστική επάρκεια;

Ο Δικαιούχος, ως προς την τεκμηρίωση της διοικητικής του ικανότητας, θα πρέπει:
- είτε να διαθέτει εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών, 
-είτε να προσκομίζεται ισχύον πιστοποιητικό ΙSO, στο οποίο θα αποτυπώνεται η αρμοδιότητα για διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων,
-σε απουσία των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης διοικητικής ικανότητας, δύναται για την περίπτωση των ΟΤΑ/Περιφερειών/ΝΠΔΔ, ο δικαιούχος να προσκομίσει σε ηλεκτρονική μορφή συνοπτική περιγραφή των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, προσαρμοσμένων στην ισχύουσα νομοθεσία

Προς διευκόλυνσή σας, στην ιστοσελίδα του προγράμματος, έχουν αναρτηθεί ενδεικτικά υποδείγματα διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ;

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ. 

Εάν οι δαπάνες αρχαιολογίας δεν είναι προσδιορισμένες, τι ποσό θα μπει στο τεχνικό δελτίο; Πρέπει να είναι χωριστό υποέργο;

Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία πρέπει να είναι ξεχωριστό υποέργο και επιπλέον πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου, όπως αναλύεται και στην πρόσκληση).  Μόνο στην περίπτωση των ανώριμων έργων (που αιτούνται μελέτη) δεν απαιτείται ο σχετικός προσδιορισμός της δαπάνης αρχαιολογικών εργασιών-ερευνών.

Επιθυμούμε να υποβάλουμε πρόταση σε διαδημοτική συνεργασία με άλλο δήμο, καθώς έχουμε εκπονήσει από κοινού μελέτη για έργο της περιοχής. Την υποβολή θα την κάνει ο άλλος Δήμος και όχι εμείς. Από πλευράς μας πρέπει να υποβληθεί μόνο Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις; Θα μπορούσατε να μου παρέχετε διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά;

Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση, η αίτηση ένταξης θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης.  Από το Δήμο σας πρέπει να υπάρχει απόφαση της οικονομικής επιτροπής για αποδοχή της συνεργασίας και υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.  Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι δύο φορείς θα συνυπογράψουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού.
Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια (στην ένταξη του έργου).

Σε περίπτωση που κάποιο υποέργο απορρίπτεται θα απορριφθεί όλη η πρόταση;

Όχι, απορρίπτεται μόνο το συγκεκριμένο υποέργο, αρκεί να μην επηρεάζονται η συνάφεια και η λειτουργικότητα τόσο της συνολικής πράξης, όσο και των υπολοιπόμενων κύριων υποέργων που παραμένουν.

Οι μελέτες πρέπει να είναι θεωρημένες από την υπηρεσία που διαθέτει την επάρκεια, σε περίπτωση προγραμματικής σύμβασης;

Οι Μελέτες πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένες με βάση την κείμενη Νομοθεσία.

Οι οριζόντιες δράσεις πρέπει να αποτυπώνονται σε ξεχωριστά υποέργα;

Κάθε οριζόντια δράση αποτελεί ξέχωρο υποέργο με ρητή αναφορά στο κύριο έργο που σχετίζεται.
Απαιτείται σχετική αιτιολόγηση και προσδιορισμός της δαπάνης, όπως αναλύεται σε κάθε πρόσκληση (Αρχαιολογία, ΟΚΩ, Επιτροπή διερεύνησης τιμών κτλ).

Είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης με στόχο την ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει στο πλαίσιο άλλου εθνικού ή ευρωπαϊκού προγράμματος;

Το έργο είναι καταρχήν επιλέξιμο εφόσον το υλοποιημένο και εναπομείναν τμήμα του έργου (λήξη εργολαβίας) είναι «διαχειριστικά διακριτά», απαιτούνται σχετικά έγγραφα από το Πρόγραμμα που χρηματοδότησε το έργο, από τα οποία θα προκύπτουν τόσο το επιμερισμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όσο και η μη δυνατότητα χρηματοδότησης του υπολοιπόμενου έργου από το Πρόγραμμα αυτό.
Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται οι όροι και προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Στην περίπτωση προτάσεων ωρίμανσης μελετών, ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού του υποέργου κατασκευής των σχετικών έργων;

Οι εν λόγω προτάσεις, εφόσον δε διαθέτουν ώριμο έργο οπότε και προϋπολογισμό μελέτης, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν ολοκληρωμένο φάκελο έργου της απαιτούμενης μελέτης, με αναλυτική εκτίμηση του κόστους της μελέτης, και μεταξύ άλλων και καταρχήν εκτίμηση του κατασκευαστικού κόστους.
Στο τεχνικό δελτίο, στο σχετικό υποέργο, αναγράφεται μόνο ο προϋπολογισμός της απαιτούμενης μελέτης, το αντίστοιχο υποέργο κατασκευής θα προστεθεί όταν η μελέτη εγκαίρως ολοκληρωθεί και λάβει τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις, οπότε και θα γίνει τροποποίηση της απόφασης ένταξης της συγκεκριμένης πράξης.

Εφόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υπό ένταξη κτιρίου δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί ένα κτίριο να ενταχθεί με όρο στην Απόφαση Ένταξης; Αν ναι, ποιο είναι το ορόσημο που τίθεται για την κάλυψη του όρου αυτού;

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να γίνει ένταξη έργου υπό όρους στο ιδιοκτησιακό.  Με την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει π.χ. να έχει γίνει η διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης από την Κεντρική Διοίκηση σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή να υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του κτιρίου από τον ιδιώτη στον ΟΤΑ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου.
Επισημαίνεται ότι η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης πρέπει να έχει μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να έχει γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Από τα συνημμένα που έχουμε να υποβάλουμε, οι χάρτες καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο, μπορούμε να τους αποστείλουμε σε έντυπη μορφή, όπου φαίνεται και η θεώρηση;

ΌΛΑ τα έγγραφα, πλην της αίτησης υποβολής, πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο Usb flash stick, αυτό ισχύει και για τους χάρτες, πρέπει να υπάρχουν στα sticks.  Αποστολή χαρτών σε έντυπη μορφή θα γίνει ΜΟΝΟ μετά από υπόδειξη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τί σημαίνουν οι όροι : Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης, Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης.

Οι όροι Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης και Κύριος του Έργου ταυτίζονται και αφορούν στο Φορέα (Δήμο, ΔΕΥΑ, Σύνδεσμο Ύδρευσης, Σύνδεσμο Αποχέτευσης κλπ) ο οποίος έχει τη θεσμική αρμοδιότητα της δραστηριότητας για την οποία αιτείται χρηματοδότηση.  Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
Έργο ύδρευσης: ΔΕΥΑ, Δήμος (αν δεν διαθέτει ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι (διαδημοτικοί συνήθως) Ύδρευσης.
Οι ως άνω αρμοδιότητες προκύπτουν θεσμικά και αποτυπώνονται σε νομοθετήματα όπως ο Νόμος του Καλλικράτη, όπως ισχύει καθώς και στους ΟΕΥ των Δήμων και τους Κανονισμούς των ΔΕΥΑ.
Οι ως άνω Φορείς, ως Κύριοι των έργων που θα τα λειτουργούν και θα τα συντηρούν, είναι οι Φορείς που θα συνάψουν Δανειακή Σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) και θα έχουν την ευθύνη της οικονομικής διεκπεραίωσης της πράξης στη διάρκεια του Προγράμματος.  
Σε περίπτωση που οι ως άνω Δικαιούχοι δεν διαθέτουν επιχειρησιακή επάρκεια, τότε μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων εκχωρείται η αρμοδιότητα υλοποίησης (και μόνο) σε αντίστοιχο επαρκή Φορέα ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης συνδράμει στην δημοπράτηση των έργων και στην επίβλεψή τους. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν συνάπτει δανειακή Σύμβαση με το ΤΠ&Δ.

Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, εφόσον συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο, ο τελευταίος δικαιούται το 1,5% του π/υ μελέτης για τις διαχειριστικές/επιχειρησιακές υπηρεσίες που θα προσφέρει; Το ίδιο ισχύει για σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ;

Ακριβώς, είναι επιλέξιμη η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να αναθέσουν την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον.  Η κάλυψη του διοικητικού κόστους αυτού δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.

Για την κατάθεση προτάσεων που θέλουμε να συμπεριληφθεί η επιλέξιμη δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εκδοθείσας Πρόσκλησης, πώς ακριβώς θα γίνει ανάθεση και πληρωμή των ανωτέρω υπηρεσιών; Θα γίνει ανάθεση και πληρωμή πριν την έγκριση της πρότασης και εκ των υστέρων αφού εγκριθεί η πρόταση και λογικά ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης θα εγκριθούν οι πληρωμένες δαπάνες και θα πιστωθούν στο Δήμο (δικαιούχο);

Η επιλεξιμότητα του ποσού για την προετοιμασία φακέλου ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης. Μπορείτε να κάνετε τη σχετική ανάθεση υπηρεσίας κατά την νομοθεσία, η δε πληρωμή από το Πρόγραμμα θα γίνει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα και αφού ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης.

Πώς ορίζεται η έννοια του Υποέργου;

Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του Έργου που περιγράφεται στο ΤΔΕ και αντιστοιχεί σε μία και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση (υπογραφείσα ή προγραμματιζόμενη να συναφθεί μελλοντικά), ή μέρος σύμβασης. Αφορά σαφώς οριζόμενο φυσικό αντικείμενο. Κατά περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα ορισμού Υποέργου με πολλαπλούς αναδόχους για παρεμφερές φυσικό αντικείμενο. Το υποέργο διακρίνεται για δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει: α) σαφή αποτύπωση του αποδέκτη (νομική ή ισοδύναμη δέσμευση για την εκτέλεση του υποέργου), β) σαφή αποτύπωση των παραδοτέων (αυτοτελές φυσικό αντικείμενο με συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς όφελος του Έργου).

Στον Δήμο μας έχουμε κάνει πρωτοβάθμιο έλεγχο σε 12 από τα 18 δημοτικά κτίρια, μπορούμε να ολοκληρώσουμε τον δευτεροβάθμιο έλεγχο στα 4 κτίρια που προέκυψαν Α κατηγορίας και μετά να υποβάλουμε την αίτηση με 3 υποέργα: 1. τις υπηρεσίες του δευτεροβάθμιου (έλεγχοι, δοκίμια κλπ), 2. τις απαιτούμενες μελέτες για το κτίριο-α που θα προκύψουν και 3. τη δημοσιότητα (ενημέρωση σχολείων κλπ);

Ναι μπορείτε, η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης των προτεινόμενων δράσεων είναι η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, το υποέργο του δευτεροβάθμιου θα αξιολογηθεί εκ των υστέρων.  Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι έλεγχοι πρέπει να είναι πρόσφατοι και σίγουρα μετά από πρόσφατα μεγάλα σεισμικά συμβάντα στην ευρύτερη περιοχή σας.

1α. Η πρόταση που θα υποβάλλει ο Δήμος για το υποέργο του σημείου 1 (Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών) μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις υποδομές κοινωφελούς χρήσης αρμοδιότητας του Δήμου ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (άρα και μισθωμένα ακίνητα) ή μόνον αυτές που βρίσκονται στην κυριότητά του, θα είναι επιλέξιμη η δαπάνη για όλες τις υποδομές αυτές; 1β. Θα συμπεριληφθούν στην πρόταση υποδομές κοινωφελούς χαρακτήρα που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα του Δήμου τα οποία έχουν την ευθύνη της λειτουργίας τους (πχ παιδικοί σταθμοί, πινακοθήκη, γηροκομείο κλπ), θα είναι επιλέξιμη η σχετική δαπάνη; 1γ. Πως ορίζονται και επιλέγονται οι κρίσιμες υποδομές με δεδομένο ότι οι προδιαγραφές του ΟΑΣΠ δεν προβλέπουν τέτοια κατηγοριοποίηση.

Το σημείο 1 (Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών) αφορά όλες τις υποδομές ιδιοκτησίας του δήμου καθώς και υποδομές κοινωφελούς χαρακτήρα είτε είναι ιδιοκτησίας Νομικού Προσώπου του Δήμου είτε μισθωμένα ακίνητα.

Tα σημεία 2 και 3 της πρόσκλησης (μελέτες και έργα αποκατάστασης) αφορούν μόνο τις υποδομές ιδιοκτησίας του Δήμου ή Νομικού του Προσώπου ή σε κτήρια με παραχώρηση για τα επόμενα 15 έτη τουλάχιστον.

Κρίσιμη υποδομή είναι αυτή που εξυπηρετεί π.χ. πολλά άτομα ή κρίσιμες λειτουργίες/υπηρεσίες του δήμου ή της τοπικής κοινωνίας, όπως τα σχολεία, ένα κλειστό γήπεδο, μια γέφυρα αρμοδιότητας του δήμου που εξυπηρετεί πολλούς διερχόμενους, το κέντρο υγείας, μια κεντρική δεξαμενή νερού ύδρευσης.  Δεν είναι κρίσιμη υποδομή ένα τοπικό Α/Σ ή μια αποθήκη για τα αναλώσιμα του Δήμου.  Σε κάθε περίπτωση η επιλογή και τεκμηρίωση γίνεται με απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την υποβολή πρότασης για το υποέργο του σημείου 1 πρέπει να υποβληθούν τίτλοι ιδιοκτησίας για κάθε ένα από τα ακίνητα που συμπεριλαμβάνονται στον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο;

Προς αποφυγή του μεγάλου διοικητικού βάρους και των καθυστερήσεων, δύναται κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, να κατατεθεί καταρχάς Πίνακας με τα στοιχεία των ακινήτων [διεύθυνση, χρήση, και μορφή (ιδιοκτησία, μισθωμένο, ακίνητο Νομικού Προσώπου, κλπ)] τα οποία θα επιλεγούν για τον Α’βάθμιο έλεγχο, συνοδευόμενος από το έντυπο Ε9 ή αποδεικτικό του Εθνικού Κτηματολογίου.

Στη συνέχεια, για τα ακίνητα τα οποία θα προκύψουν/επιλεγούν για τα σημεία 2 και 3 της πρόσκλησης (μελέτες και έργα αποκατάστασης) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η πλήρης τεκμηρίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, όπως αναλυτικά αναγράφεται στην πρόσκληση.

Το ποσό των 5.000 € για την ετοιμασία φακέλου πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο ή αρκεί να περιγραφεί στο Τεχνικό Δελτίο η δαπάνη; Πρέπει να υποβληθεί κάτι περαιτέρω; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο (δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης), με επιλέξιμη δαπάνη έως 5.000 € προ ΦΠΑ, και επιπροσθέτως να υποβληθεί η σχετική σύμβαση.  Σε περίπτωση που η εν λόγω σύμβαση αφορά περισσότερες της μίας προσκλήσεις, πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς στην σύμβαση, με τους τίτλους των προσκλήσεων και τα επιμέρους ποσά αυτών.

Στο πλαίσιο "Δράσεις ενημέρωσης-πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης" εκτός από ομιλίες με ειδικούς και την πυροσβεστική σε όλα τα σχολεία, μπορούμε να τυπώσουμε οδηγίες συμπεριφοράς σε μπλουζάκια για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι επιλέξιμο; Πρέπει η εν λόγω δράση να υποβληθεί εξ αρχής ή όταν ολοκληρωθεί η έκθεση τεκμηρίωσης και προκύψουν τα κτίρια προς αποκατάσταση;

Το υποέργο "Δράσεις ενημέρωσης-πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης" είναι υποχρεωτικό και πρέπει να υποβληθεί εξαρχής.  Η δράση (ομιλίες αρμοδίων/ειδικών κλπ) πρέπει να αφορά στο σύνολο των σχολείων και όχι μόνο σε αυτά που θα προκύψουν από την έκθεση τεκμηρίωσης.  Τα μπλουζάκια είναι επιλέξιμα, αποτελούν προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

Σε ποιό πεδίο του τεχνικού δελτίου συμπληρώνεται η τιμή στόχος ενός δείκτη;

Στο πεδίο "10. Δείκτες Παρακολούθησης" του Τεχνικού Δελτίου, εκ παραδρομής δεν υπάρχει η στήλη «ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ».  Είτε μπορείτε να προσθέσετε την εν λόγω στήλη (ανάμεσα στις στήλες ΔΕΙΚΤΗΣ και ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) είτε στη στήλη «ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ» να αναγράφετε όχι μόνο τη μονάδα μέτρησης αλλά και την τιμή του δείκτη.

Το περιοριστικό όριο 15% του προϋπολογισμού του έργου στην οριζόντια επικουρική δράση “Παρεμβάσεις και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας…” αφορά στο σύνολο των παρεμβάσεων για ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας (ενδεικτικά: κουφώματα, υαλοπίνακες, θερμομόνωση, σύστημα θέρμανσης – ψύξης, φωτισμός) ή μόνο την εγκατάσταση ΑΠΕ;

Το περιοριστικό όριο 15% του προϋπολογισμού του έργου (Πρόσκληση ΑΤ11), αφορά σε δράσεις πέραν των αμιγώς κτιριακών (κουφωμάτων, μονώσεων κλπ), η αλλαγή όμως εξοπλισμού, πχ του καυστήρα πετρελαίου σε φυσικό αέριο ή των συμβατικών λαμπτήρων σε οικονομίας, είναι μέσα στο 15%.

Είμαστε νομικό πρόσωπο Δήμου. Μπορούμε να υποβάλουμε ανεξάρτητα από το δήμο αίτημα χρηματοδότησης;

Δεν μπορείτε να υποβάλετε παράλληλα και εσείς και ο Δήμος, εκτός και αν ο Δήμος δεν υποβάλει αίτηση και με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου σας δίνεται η δυνατότητα να υποβάλετε εσείς.  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να απευθυνθείτε στον Δήμο σας, ο οποίος είναι και ο συντονιστής στην χωρική ενότητα του Δήμου, ως προς τις ανάγκες και προτεραιότητες αυτής.  Στην αίτηση του Δήμου δύναται να περιλαμβάνονται π.χ. μία μελέτη της ΔΕΥΑ (ΑΤ09), εγκαταστάσεις του Οργανισμού Άθλησης (ΑΤ10, ΑΤ11), όχημα στο πλαίσιο "βοήθεια στο σπίτι" (ΑΤ12) κλπ, προσοχή πρέπει να δοθεί σε περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων.

Μετά τον πρωτοβάθμιο έλεγχο, τα έντυπα που συμπληρώνουν οι Μηχανικοί για κάθε κτίριο πρέπει να σταλούν στον ΟΑΣΠ για να βαθμονομηθούν ή η βαθμονόμηση γίνεται από τους Μηχανικούς που διενεργούν την αυτοψία;

Τα στοιχεία του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου, συλλέγονται και καταγράφονται στα ∆ελτία Ελέγχου, αντίγραφα των οποίων αποστέλλονται στον ΟΑΣΠ, προκειμένου να επεξεργαστούν και να βαθμονομηθούν.  Με τα αποτελέσματα αυτά θα προσδιοριστούν τα κτήρια στα οποία θα διενεργηθεί δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος.

Επειδή η διαδικασία του πρωτοβάθμιου ελέγχου δεν αναστέλλει τις ευθύνες και υποχρεώσεις των αρµοδίων φορέων για τη λήψη άµεσων και επειγόντων µέτρων προστασίας του κοινού από κτίρια που κρίνονται επικίνδυνα, οι Δήμοι μπορούν να προχωρούν στο δευτεροβάθμιο έλεγχο των κτηρίων με βάση τη «βαθμονόμηση» των μηχανικών που διενεργούν την αρχική αυτοψία, με την προϋπόθεση ότι όταν λάβουν την απάντηση του ΟΑΣΠ, θα προσαρμόσουν ανάλογα τη λίστα των κτηρίων προς δευτεροβάθμιο έλεγχο.

Σχετ.http://www.yas.gr/prodiagrafes/2005221644310.Πρωτοβάθμιος_Προσεισμικος_Ελεγχος_κτιρίων.pdf   

Ο Δήμος μας ετοιμάζει την υποβολή δύο προτάσεων έργων, με κοινό αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τις γωνίες ανακύκλωσης, προς χρηματοδότηση η μία στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η άλλη στην ΑΤ04 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Συντάσσουμε μία ενιαία μελέτη, με τον τελικό Π/Υ να επιμερίζεται σε δύο Π/Υ, σύμφωνα με τα σημεία που θα χωροθετηθούν σε κάθε μία από τις δύο προτάσεις;

Εφόσον πρόκειται για ομοειδές αντικείμενο της ίδιας μελετητικής ωριμότητας/αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη θέματα κατάτμησης (π.χ. όρια διεθνούς διαγωνισμού), όπως επίσης και η δυνατότητα ενιαίας μελέτης και διαγωνισμού με τον τελικό π/υ να είναι διακριτός σύμφωνα και με το φυσικό αντικείμενο των δύο υποβολών (ΥΜΕΠΕΡΑΑ και Αν.Τρίτσης).

Αν ο βηματισμός ωρίμανσης, υποβολής, ένταξης, δημοπράτησης κτλ είναι σημαντικά διαφορετικός, οι δύο υποβολές δύναται να διαχωριστούν πλήρως, όπως εξάλλου και οι διαγωνισμοί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο δήμος μας στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 πρόκειται να ελέγξει περίπου 80 κτίρια, με εκτίμηση για ανάγκη σε δευτεροβάθμιο περίπου των 20 από αυτά, όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολο το ποσό των 100.000 € που δίνει το πρόγραμμα (αφαιρούμε 20 χιλ.€ για δημοσιότητα) να καλύψει τις ανάγκες των δύο ελέγχων και των μελετών που θα προκύψουν στη συνέχεια. Είναι αναγκαία συνθήκη χρηματοδότησης να γίνει δευτεροβάθμιος έλεγχος στο σύνολο των κτιρίων που θα προκύψουν, όπως και στο σύνολο των κτιρίων που θα πρέπει να μελετηθούν στη συνέχεια (αποτελέσματα Ββάθμιου);

Η πρόσκληση ΑΤ11 στοχεύει σε πρώτη φάση τον πρωτοβάθμιο έλεγχο των κρίσιμων υποδομών κάθε Δήμου (πχ σχολεία, δημαρχείο, κλειστό γήπεδο κ.α.), εφόσον το πλήθος των κτιρίων για τα οποία απαιτηθεί δευτεροβάθμιος έλεγχος είναι μεγάλο, πρέπει ο Δήμος να εφαρμόσει κάποιες προτεραιότητες, καθώς και να λάβει υπόψη ότι "ωφελείται" των εκπτώσεων που θα δοθούν (κατά την διαγωνιστική διαδικασία μελετών κλπ) και επίσης ότι μπορεί να συνδράμει και με ιδίους πόρους.

Η έκθεση τεκμηρίωσης για τις κρίσιμες υποδομές που θα "οδηγηθούν" σε μελέτες στατικής επάρκειας, και εν συνεχεία το έργο αποκατάστασης αυτών, προκύπτει από τα αποτελέσματα του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου ελέγχου.

Εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες κρίσιμες υποδομές για τις οποίες υφίστανται ώριμες μελέτες στατικής επάρκειας, πχ ενίσχυσης ενός σχολείου που επλήγει από πρόσφατο σεισμό/θεομηνία, δύναται η τεχνική υπηρεσία του Δήμου να συντάξει την σχετική έκθεση τεκμηρίωσης και να ληφθεί η σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου το εν λόγω σχολείο/υποδομή να αποτελέσει το κατά προτεραιότητα έργο αποκατάστασης (στάδιο 3 της πρόσκλησης: χρηματοδότηση 500.000 €).

Ταυτόχρονα πρέπει να γίνουν και οι Α&Ββάθμιοι έλεγχοι των υπόλοιπων κρίσιμων υποδομών.

Η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης χρειάζεται κάποια περαιτέρω διαδικασία;

Η συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Επισημαίνεται ότι ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Πως συνδέεται το παρόν πρόγραμμα με άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούν δράσεις Δήμων; Μπορεί να υπάρχει συμπληρωματικότητα;

Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα Προγράμματα.  Επί πλέον, δεν εντάσσονται έργα που έχουν τη δυνατότητα και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα εγκεκριμένα κείμενα και τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων.
Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από άλλα Προγράμματα.
Υπενθυμίζεται ότι τυπική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι οι δικαιούχοι να δεσμευτούν «ότι το προτεινόμενο έργο δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί».
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιείται ή πρόκειται να υλοποιηθεί μόνο ένα μέρος/τμήμα (Α’ Φάση) έργου, δύναται με το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης να υλοποιηθεί το υπόλοιπο μέρος/τμήμα.  Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν όλα τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος του ΕΣΠΑ, από όπου θα προκύπτει η αναγκαιότητα εξεύρεσης πρόσθετων πόρων (ενώ ταυτόχρονα θα ισχύουν και όλες οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης).

Εάν ο Δήμος δε διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών τι πρέπει να κάνει ώστε να έχει διοικητική και διαχειριστική επάρκεια;

Ο Δικαιούχος, ως προς την τεκμηρίωση της διοικητικής του ικανότητας, θα πρέπει:
- είτε να διαθέτει εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών, 
-είτε να προσκομίζεται ισχύον πιστοποιητικό ΙSO, στο οποίο θα αποτυπώνεται η αρμοδιότητα για διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων,
-σε απουσία των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης διοικητικής ικανότητας, δύναται για την περίπτωση των ΟΤΑ/Περιφερειών/ΝΠΔΔ, ο δικαιούχος να προσκομίσει σε ηλεκτρονική μορφή συνοπτική περιγραφή των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, προσαρμοσμένων στην ισχύουσα νομοθεσία

Προς διευκόλυνσή σας, στην ιστοσελίδα του προγράμματος, έχουν αναρτηθεί ενδεικτικά υποδείγματα διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ;

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ. 

Εάν οι δαπάνες αρχαιολογίας δεν είναι προσδιορισμένες, τι ποσό θα μπει στο τεχνικό δελτίο; Πρέπει να είναι χωριστό υποέργο;

Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία πρέπει να είναι ξεχωριστό υποέργο και επιπλέον πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου, όπως αναλύεται και στην πρόσκληση).  Μόνο στην περίπτωση των ανώριμων έργων (που αιτούνται μελέτη) δεν απαιτείται ο σχετικός προσδιορισμός της δαπάνης αρχαιολογικών εργασιών-ερευνών.

Επιθυμούμε να υποβάλουμε πρόταση σε διαδημοτική συνεργασία με άλλο δήμο, καθώς έχουμε εκπονήσει από κοινού μελέτη για έργο της περιοχής. Την υποβολή θα την κάνει ο άλλος Δήμος και όχι εμείς. Από πλευράς μας πρέπει να υποβληθεί μόνο Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις; Θα μπορούσατε να μου παρέχετε διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά;

Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση, η αίτηση ένταξης θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης.  Από το Δήμο σας πρέπει να υπάρχει απόφαση της οικονομικής επιτροπής για αποδοχή της συνεργασίας και υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.  Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι δύο φορείς θα συνυπογράψουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού.
Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια (στην ένταξη του έργου).

Σε περίπτωση που κάποιο υποέργο απορρίπτεται θα απορριφθεί όλη η πρόταση;

Όχι, απορρίπτεται μόνο το συγκεκριμένο υποέργο, αρκεί να μην επηρεάζονται η συνάφεια και η λειτουργικότητα τόσο της συνολικής πράξης, όσο και των υπολοιπόμενων κύριων υποέργων που παραμένουν.

Οι μελέτες πρέπει να είναι θεωρημένες από την υπηρεσία που διαθέτει την επάρκεια, σε περίπτωση προγραμματικής σύμβασης;

Οι Μελέτες πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένες με βάση την κείμενη Νομοθεσία.

Οι οριζόντιες δράσεις πρέπει να αποτυπώνονται σε ξεχωριστά υποέργα;

Κάθε οριζόντια δράση αποτελεί ξέχωρο υποέργο με ρητή αναφορά στο κύριο έργο που σχετίζεται.
Απαιτείται σχετική αιτιολόγηση και προσδιορισμός της δαπάνης, όπως αναλύεται σε κάθε πρόσκληση (Αρχαιολογία, ΟΚΩ, Επιτροπή διερεύνησης τιμών κτλ).

Είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης με στόχο την ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει στο πλαίσιο άλλου εθνικού ή ευρωπαϊκού προγράμματος;

Το έργο είναι καταρχήν επιλέξιμο εφόσον το υλοποιημένο και εναπομείναν τμήμα του έργου (λήξη εργολαβίας) είναι «διαχειριστικά διακριτά», απαιτούνται σχετικά έγγραφα από το Πρόγραμμα που χρηματοδότησε το έργο, από τα οποία θα προκύπτουν τόσο το επιμερισμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όσο και η μη δυνατότητα χρηματοδότησης του υπολοιπόμενου έργου από το Πρόγραμμα αυτό.
Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται οι όροι και προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Εφόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υπό ένταξη κτιρίου δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί ένα κτίριο να ενταχθεί με όρο στην Απόφαση Ένταξης; Αν ναι, ποιο είναι το ορόσημο που τίθεται για την κάλυψη του όρου αυτού;

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να γίνει ένταξη έργου υπό όρους στο ιδιοκτησιακό.  Με την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει π.χ. να έχει γίνει η διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης από την Κεντρική Διοίκηση σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή να υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του κτιρίου από τον ιδιώτη στον ΟΤΑ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου.
Επισημαίνεται ότι η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης πρέπει να έχει μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να έχει γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Από τα συνημμένα που έχουμε να υποβάλουμε, οι χάρτες καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο, μπορούμε να τους αποστείλουμε σε έντυπη μορφή, όπου φαίνεται και η θεώρηση;

ΌΛΑ τα έγγραφα, πλην της αίτησης υποβολής, πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο Usb flash stick, αυτό ισχύει και για τους χάρτες, πρέπει να υπάρχουν στα sticks.  Αποστολή χαρτών σε έντυπη μορφή θα γίνει ΜΟΝΟ μετά από υπόδειξη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τί σημαίνουν οι όροι : Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης, Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης.

Οι όροι Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης και Κύριος του Έργου ταυτίζονται και αφορούν στο Φορέα (Δήμο, ΔΕΥΑ, Σύνδεσμο Ύδρευσης, Σύνδεσμο Αποχέτευσης κλπ) ο οποίος έχει τη θεσμική αρμοδιότητα της δραστηριότητας για την οποία αιτείται χρηματοδότηση.  Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
Έργο ύδρευσης: ΔΕΥΑ, Δήμος (αν δεν διαθέτει ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι (διαδημοτικοί συνήθως) Ύδρευσης.
Οι ως άνω αρμοδιότητες προκύπτουν θεσμικά και αποτυπώνονται σε νομοθετήματα όπως ο Νόμος του Καλλικράτη, όπως ισχύει καθώς και στους ΟΕΥ των Δήμων και τους Κανονισμούς των ΔΕΥΑ.
Οι ως άνω Φορείς, ως Κύριοι των έργων που θα τα λειτουργούν και θα τα συντηρούν, είναι οι Φορείς που θα συνάψουν Δανειακή Σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) και θα έχουν την ευθύνη της οικονομικής διεκπεραίωσης της πράξης στη διάρκεια του Προγράμματος.  
Σε περίπτωση που οι ως άνω Δικαιούχοι δεν διαθέτουν επιχειρησιακή επάρκεια, τότε μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων εκχωρείται η αρμοδιότητα υλοποίησης (και μόνο) σε αντίστοιχο επαρκή Φορέα ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης συνδράμει στην δημοπράτηση των έργων και στην επίβλεψή τους. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν συνάπτει δανειακή Σύμβαση με το ΤΠ&Δ.

Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, εφόσον συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο, ο τελευταίος δικαιούται το 1,5% του π/υ μελέτης για τις διαχειριστικές/επιχειρησιακές υπηρεσίες που θα προσφέρει; Το ίδιο ισχύει για σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ;

Ακριβώς, είναι επιλέξιμη η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να αναθέσουν την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον.  Η κάλυψη του διοικητικού κόστους αυτού δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.

Για την κατάθεση προτάσεων που θέλουμε να συμπεριληφθεί η επιλέξιμη δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εκδοθείσας Πρόσκλησης, πώς ακριβώς θα γίνει ανάθεση και πληρωμή των ανωτέρω υπηρεσιών; Θα γίνει ανάθεση και πληρωμή πριν την έγκριση της πρότασης και εκ των υστέρων αφού εγκριθεί η πρόταση και λογικά ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης θα εγκριθούν οι πληρωμένες δαπάνες και θα πιστωθούν στο Δήμο (δικαιούχο);

Η επιλεξιμότητα του ποσού για την προετοιμασία φακέλου ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης. Μπορείτε να κάνετε τη σχετική ανάθεση υπηρεσίας κατά την νομοθεσία, η δε πληρωμή από το Πρόγραμμα θα γίνει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα και αφού ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης.

Αν δεν υπάρχει πάνω όριο αιτούμενου π/υ, τι σημαίνει η διατύπωση: Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ή ο δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. μη επιλέξιμος εξοπλισμός) τη διαφορά θα πρέπει να την καλύψει ο Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και αποδεικνύοντας την εξασφάλιση των επιπλέον χρηματικών πόρων (ίδιοι πόροι, χορηγίες κλπ…).

Ναι, δεν υπάρχει άνω όριο αιτούμενου π/υ. Ωστόσο, αυτό που αναγράφεται στην Πρόσκληση έρχεται να καλύψει την περίπτωση στην οποία ακριβώς επειδή δεν υπάρχει όριο και ένας Δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό, δύναται η Επιτροπή Αξιολόγησης να εγκρίνει μικρότερο οικονομικό αντικείμενο με στόχο την βέλτιστη διαχείρισης των πόρων της Πρόσκλησης και την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αιτημάτων της χώρας. Ο εν λόγω όρος γενικά έχει στόχο να περάσει αυτό το μήνυμα στο Δικαιούχο ώστε να είναι ενήμερο ευθύς εξαρχής και το συλλογικό όργανο του Δήμου.

Πώς ορίζεται η έννοια του Υποέργου;

Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του Έργου που περιγράφεται στο ΤΔΕ και αντιστοιχεί σε μία και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση (υπογραφείσα ή προγραμματιζόμενη να συναφθεί μελλοντικά), ή μέρος σύμβασης. Αφορά σαφώς οριζόμενο φυσικό αντικείμενο. Κατά περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα ορισμού Υποέργου με πολλαπλούς αναδόχους για παρεμφερές φυσικό αντικείμενο. Το υποέργο διακρίνεται για δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει: α) σαφή αποτύπωση του αποδέκτη (νομική ή ισοδύναμη δέσμευση για την εκτέλεση του υποέργου), β) σαφή αποτύπωση των παραδοτέων (αυτοτελές φυσικό αντικείμενο με συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς όφελος του Έργου).

Μπορεί η διεύθυνση καθαριότητας του δήμου να διεκδικήσει ταυτόχρονα χρηματοδότηση από δύο αναπτυξιακά προγράμματα (Αντώνης Τρίτσης και Φιλόδημος ΙΙ) για την προμήθεια οχημάτων (απορριμματοφόρων, ανατρεπόμενων φορτηγών, πλυστικών μηχανημάτων κ.α.); (σ.σ. «τρέχει» μια πρόσκληση του Φιλόδημου ΙΙ που θέτει συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, ενώ η διεύθυνση καθαριότητας επιθυμεί να προμηθευτεί οχήματα καλύτερων τεχνικών προδιαγραφών). ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Η προμήθεια απορριμματοφόρων καλύπτεται από την πρόσκληση ΑΤ04 (Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων), και την πρόσκληση ΑΤ12 (Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους) η οποία καλύπτει διαφόρων τύπων ηλεκτροκίνητα οχήματα (απορριμματοφόρα, δίτροχα, SUV, πλυντήρια κάδων κλπ).

Έγκειται στον σχεδιασμό/προγραμματισμό του δήμου να αιτηθεί μέρος ή το σύνολο των ποσών/δαπανών από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Το ποσό των 5.000 € για την ετοιμασία φακέλου πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο ή αρκεί να περιγραφεί στο Τεχνικό Δελτίο η δαπάνη; Πρέπει να υποβληθεί κάτι περαιτέρω; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο (δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης), με επιλέξιμη δαπάνη έως 5.000 € προ ΦΠΑ, και επιπροσθέτως να υποβληθεί η σχετική σύμβαση.  Σε περίπτωση που η εν λόγω σύμβαση αφορά περισσότερες της μίας προσκλήσεις, πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς στην σύμβαση, με τους τίτλους των προσκλήσεων και τα επιμέρους ποσά αυτών.

Είμαστε δήμος με μεγάλο δίκτυο αγροτικής οδοποιίας, μπορούμε να επιλέξουμε οχήματα 4Χ4 και SUV λόγω καταπόνησης των συμβατικών οχημάτων;

Ναι μπορείτε, πρέπει επίσης να υποβληθούν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στην πρόσκληση (επιτροπή διαπίστωσης τιμών, έκθεση σκοπιμότητας, τουλάχιστον 3 προσφορές για κάθε τύπο οχήματος κλπ).

Σχεδιάζουμε να υποβάλουμε μία σειρά οχημάτων στη διαχείριση απορριμμάτων, κάποια υποβάλλονται και στις δύο προσκλήσεις (ΑΤ04 και ΑΤ12), τι πρέπει να κάνουμε;

Στην ΑΤ12 υποβάλλονται αυστηρά ηλεκτροκίνητα οχήματα, στην ΑΤ04 δεν είναι απαιτητό.  Επίσης, οχήματα που αφορούν στην ανακύκλωση απορριμμάτων είναι επιλέξιμα μόνο στην ΑΤ04 όχι στην ΑΤ12.  Στην ΑΤ12 επιτρέπεται ένα (1) όχημα συλλογής σύμμεικτων αστικών αποβλήτων (απορριμματοφόρο, container κλπ). Τέλος, σε κάθε μία από τις προσκλήσεις υπάρχει άνω όριο οχημάτων που δύναται να προμηθευτείτε ανά κατηγορία/τύπο οχήματος.

Στο πλαίσιο της δημοτικής συγκοινωνίας θα θέλαμε να προμηθευτούμε δύο (2) μικρά λεωφορεία που συνδέουν το λιμάνι με τις κολυμβητικές ακτές, όπου υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα, περιορισμένη στάθμευση, ατυχήματα, ρύπανση κλπ. Επίσης, θα θέλαμε να προμηθευτούμε ένα ηλεκτροκίνητο τρενάκι που θα συνδέει το λιμάνι, τις δύο κεντρικές πλατείες και το ιστορικό κέντρο/κάστρο. Και τα δύο λογίζονται στα μεγάλα οχήματα; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Εάν τα λεωφορεία είναι έως 8+1 θέσεων ανήκουν στα μικρά οχήματα, διαφορετικά ανήκουν στα μεγάλα. Το ηλεκτρικό τρενάκι λογίζεται στα μεγάλα. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, πρέπει να υποβληθούν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται κατά την υποβολή (επιτροπή διαπίστωσης τιμών, έκθεση σκοπιμότητας κλπ). Επίσης, πρέπει να τεκμηριώνεται η επιλογή των οχημάτων, π.χ. εκτός της λειτουργικότητας/σχεδιασμού, το κόστος των δύο μικρών λεωφορείων σε σχέση με ένα μεγάλο λεωφορείο (στην ίδια περιοχή κάλυψης/εξυπηρέτησης) ή το τρενάκι έχει συγκρίσιμο κόστος με ένα μεγάλο λεωφορείο (βάση των εξυπηρετούμενων επιβατών).

Τι νοείται ως ηλεκτρικό όχημα;

Ηλεκτρικό όχημα (Η/Ο): μηχανοκίνητο όχημα εξοπλισμένο με σύστημα μετάδοσης της κίνησης, το οποίο περιέχει μία τουλάχιστον μη περιφερειακή, εξωτερική, βοηθητική, ηλεκτρική μηχανή ως μετατροπέα ενέργειας με ηλεκτρικό επαναφορτιζόμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο μπορεί να επαναφορτίζεται εξωτερικά.

i. «Αμιγώς ηλεκτρικό όχημα»: όχημα εξοπλισμένο με σύστημα κίνησης, το οποίο περιλαμβάνει αποκλειστικά ηλεκτροκινητήρες ως μετατροπείς ενέργειας προώθησης και αποκλειστικά επαναφορτιζόμενα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ως συστήματα αποθήκευσης ενέργειας προώθησης, καθώς και το όχημα που έχει σχεδιασθεί για ποδηλάτηση, στο οποίο έχει τοποθετηθεί βοηθητικό ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης.

ii. «Υβριδικό ηλεκτρικό όχημα εξωτερικής φόρτισης»: κατηγορία υβριδικού ηλεκτρικού οχήματος που μπορεί να φορτίζεται από εξωτερική πηγή.

iii. «Υβριδικό όχημα κυψέλης καυσίμου»: όχημα κυψέλης καυσίμου εξοπλισμένο με σύστημα μετάδοσης ισχύος, το οποίο περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον σύστημα αποθήκευσης καυσίμου και ένα τουλάχιστον επαναφορτιζόμενο σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ως συστήματα αποθήκευσης ενέργειας προώθησης.

iv. «Ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ηλεκτρικό ποδήλατο)»: ποδήλατο εξοπλισμένο με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης με 250 W, στο οποίο η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση ή, αλλιώς, μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.

Τι νοείται ως σημείο επαναφόρτισης;

Ως σημείο επαναφόρτισης νοείται διεπαφή ικανή να φορτίσει τουλάχιστον ένα Η/Ο κάθε φορά ή να αντικαταστήσει την μπαταρία ενός ηλεκτρικού οχήματος κάθε φορά.

«Σημείο επαναφόρτισης κανονικής ισχύος»: σημείο επαναφόρτισης Η/Ο, ηλεκτρικής ισχύος έως και 22 kW.

«Σημείο επαναφόρτισης υψηλής ισχύος»: σημείο επαναφόρτισης που επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρισμού σε Η/Ο ισχύος μεγαλύτερης των 22 kW.

Είμαστε νομικό πρόσωπο Δήμου. Μπορούμε να υποβάλουμε ανεξάρτητα από το δήμο αίτημα χρηματοδότησης;

Δεν μπορείτε να υποβάλετε παράλληλα και εσείς και ο Δήμος, εκτός και αν ο Δήμος δεν υποβάλει αίτηση και με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου σας δίνεται η δυνατότητα να υποβάλετε εσείς.  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να απευθυνθείτε στον Δήμο σας, ο οποίος είναι και ο συντονιστής στην χωρική ενότητα του Δήμου, ως προς τις ανάγκες και προτεραιότητες αυτής.  Στην αίτηση του Δήμου δύναται να περιλαμβάνονται π.χ. μία μελέτη της ΔΕΥΑ (ΑΤ09), εγκαταστάσεις του Οργανισμού Άθλησης (ΑΤ10, ΑΤ11), όχημα στο πλαίσιο "βοήθεια στο σπίτι" (ΑΤ12) κλπ, προσοχή πρέπει να δοθεί σε περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12, θέλουμε να προχωρήσουμε στην προμήθεια τριών (3) μικρών οχημάτων, πέντε (5) μεγάλων και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε και τους απαραίτητους σταθμούς φόρτισης. Στο Τεχνικό Δελτίο που θα υποβάλλουμε, πόσα υποέργα θα έχουμε;

Σύμφωνα με την παρ. 4.1.1. της πρόσκλησης, η αίτηση χρηματοδότησης μπορεί να περιλαμβάνει έως δύο (2) κύρια υποέργα, που σημαίνει τα εν λόγω οχήματα (8) και οι σταθμοί φόρτισης, θα μπορούσαν να υποβληθούν είτε σε ένα είτε σε δύο υποέργα (έγκειται στον δικό σας σχεδιασμό/προγραμματισμό).  Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετες οριζόντιες επικουρικές δράσεις, η αίτηση θα περιλαμβάνει και επιπλέον υποέργα (δράση και υποέργο).

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σε περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός (προ ΦΠΑ) των κύριων υποέργων (συνολικά οχήματα και σταθμοί φόρτισης), ξεπερνάει τα όρια του άρθρου 235 (Βιβλίο ΙΙ), τότε οι προμήθειες των κύριων υποέργων (είτε ένα είτε δύο υποέργα) πρέπει να πραγματοποιηθούν με ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

Για πληροφορίες σχετικά δείτε και στη σελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ https://www.eaadhsy.gr/

Είναι επιλέξιμες εργασίες μετατροπής συμβατικών οχημάτων σε ηλεκτρικά, αντί τις αγοράς εργοστασιακών ηλεκτρικών;

Τα οχήματα πρέπει να είναι καινούργια και οι συσσωρευτές εργοστασιακά τοποθετημένοι.

Στην ηλεκτροκίνηση, το ένα υποέργο πρέπει να αφορά στα οχήματα και το άλλο στους φορτιστές;

Δεν είναι απαραίτητο, το σύνολο των αναγκών μπορεί να είναι και σε ένα υποέργο, πρέπει όμως να δίνεται η δυνατότητα οι υποψήφιoι ανάδοχοι να μπορούν να υποβάλλουν προσφορές είτε για το σύνολο των προς προμήθεια τμημάτων είτε για μόνο ένα μεμονωμένο τμήμα (για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος).

Επειδή στην αγορά των ηλεκτροκίνητων οχημάτων μπαίνουν συνεχώς καινούργια μοντέλα, απαιτείται να καταθέσουμε μελέτη με οριστικές Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό προμήθεια οχημάτων ή αρκούν κάποιες ενδεικτικές προδιαγραφές μαζί με τις προσφορές-τιμοκαταλόγους που έχει συλλέξει η Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών;

Αρκούν οι ενδεικτικές προδιαγραφές, οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται από την σχετική έκθεση τεκμηρίωσης των αναγκών του δήμου (π.χ. αυτονομία, ειδικές δυνατότητες των υπό προμήθεια οχημάτων κλπ).  Θα πρέπει επίσης, στην προκήρυξη του διαγωνισμού να διασφαλίσετε ότι τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι όμοια ή ανώτερα των τεχνικών προδιαγραφών (της έκθεσης τεκμηρίωσης).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα τρία μοντέλα κάποιας κατηγορίας οχημάτων (π.χ. Van κλειστού τύπου ηλεκτροκίνητο), αλλά αναμένεται να έρθουν εντός του 2021, η Επιτροπή μπορεί να προσκομίσει λιγότερες από 3 προσφορές;

Η επιτροπή διαπίστωσης τιμών οφείλει να προσκομίσει τρείς προσφορές.  Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να προσκομισθούν τα τεχνικά και εφόσον είναι δυνατόν και τα οικονομικά στοιχεία, για τα μοντέλα που αναμένεται να κυκλοφορήσουν προσεχώς από τους επίσημους εισαγωγείς.  Αν δεν καταστεί ούτε αυτό εφικτό, πρέπει να προσκομισθούν οι σχετικές απαντήσεις των επίσημων αντιπροσώπων οτι δεν διαθέτουν ηλεκτρικά οχήματα αυτής της κατηγορίας.

Είναι προαπαιτούμενη η ύπαρξη Σ.Φ.Η.Ο. για τη συμμετοχή μας στην πρόσκληση, τη στιγμή που η υπό διαμόρφωση πρόταση προβλέπει αποκλειστικά την προμήθεια σταθμών φόρτισης σε δημοτικές εκτάσεις (δημαρχείο και όρχο οχημάτων δήμου) για τις ανάγκες των προς προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου;

Εφόσον οι σταθμοί φόρτισης αφορούν αποκλειστικά τα δημοτικά ηλεκτρικά οχήματα, σε δημοτικούς χώρους, δεν απαιτείται η υποβολή Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο).

Μπορεί ένας Δήμος να προμηθευτεί λεωφορείο για τη μεταφορά είτε κατοίκων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (π.χ. ΑμΕΑ) είτε γενικά για την μετακίνηση κατοίκων μεταξύ των δημοτικών του κοινοτήτων;

Οι ΟΤΑ μπορούν να ασκούν συγκοινωνιακό έργο για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας με λεωφορεία ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α., εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή. (σχετικά: Ν.3463/06, Ν.2963/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΥΑ 129/2534/2010, ΓνΝΣΚ 115/2019).

Είναι επιλέξιμη η προμήθεια ενός ασθενοφόρου, και ο εφοδιασμός του με τον απαραίτητο εξοπλισμό, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως κινητή μονάδα προνοσοκομειακής φροντίδας;

Η λειτουργία ασθενοφόρου από το Δήμο εμπίπτει στην προβλεπόμενη από το άρθρο 75 του ν.3463/2006 αρμοδιότητα των δήμων για την λήψη μέτρων για την προαγωγή της πρωτοβάθμιας υγείας των δημοτών, στα οποία περιλαμβάνεται όχι μόνο η δημιουργία και λειτουργία ιατρείων αλλά και η απόκτηση και λειτουργία ασθενοφόρων.  Εφόσον υποβληθεί στην πρόσκληση ΑΤ12 πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητο, εφόσον αποτελέσει πρόταση στην υπό έκδοση πρόσκληση ΑΤ08 μπορεί και συμβατικό.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται αναλυτική τεκμηρίωση και σχεδιασμός.

Ποια είναι η κατηγοριοποίηση των οχημάτων σε μικρά και μεγάλα, βάσει θέσεων επιβατών και μικτού βάρους για τα φορτηγάκια;

Μικρά θεωρούνται τα οχήματα τα οποία (βάσει και του Π.Δ. 51/2012):

• απαιτούν άδεια κυκλοφορίας μέχρι και κατηγορίας Β

• επιβατηγά έως 8 + 1 θέσεων

• φορτηγά έως 3.500 kg μικτό βάρος

Όλα τα οχήματα άνω των παραπάνω ορίων θεωρούνται μεγάλα.

Επίσης, όλα τα οχήματα διαχείρισης απορριμμάτων/καθαριότητας (σάρωθρα, απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων κλπ) λογίζονται στα μεγάλα οχήματα.

Η δαπάνη των 5.000 € για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο των Προσκλήσεων ΑΤ01, ΑΤ02, ΑΤ03, ΑΤ04, ΑΤ05, ΑΤ06, ΑΤ07, ΑΤ08, ΑΤ10, ΑΤ12 και ΑΤ14 είναι επιλέξιμη ανά αίτημα χρηματοδότησης; Δηλαδή σε Προσκλήσεις όπου υπάρχει το δικαίωμα υποβολής δύο (2) αιτήσεων χρηματοδότησης (πχ Πρόσκληση ΑΤ08) η επιλέξιμη δαπάνη δύναται να ανέρχεται στο ποσό των 10.000 €;

Ναι είναι δυνατόν, αλλά θα αξιολογηθεί το συνολικό αντικείμενο (και ο φόρτος εργασίας του συμβούλου υποστήριξης) που υποβάλλεται με τις δύο αιτήσεις, για ευνόητους λόγους.

Ο Δήμος μας ετοιμάζει την υποβολή δύο προτάσεων έργων, με κοινό αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τις γωνίες ανακύκλωσης, προς χρηματοδότηση η μία στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η άλλη στην ΑΤ04 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Συντάσσουμε μία ενιαία μελέτη, με τον τελικό Π/Υ να επιμερίζεται σε δύο Π/Υ, σύμφωνα με τα σημεία που θα χωροθετηθούν σε κάθε μία από τις δύο προτάσεις;

Εφόσον πρόκειται για ομοειδές αντικείμενο της ίδιας μελετητικής ωριμότητας/αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη θέματα κατάτμησης (π.χ. όρια διεθνούς διαγωνισμού), όπως επίσης και η δυνατότητα ενιαίας μελέτης και διαγωνισμού με τον τελικό π/υ να είναι διακριτός σύμφωνα και με το φυσικό αντικείμενο των δύο υποβολών (ΥΜΕΠΕΡΑΑ και Αν.Τρίτσης).

Αν ο βηματισμός ωρίμανσης, υποβολής, ένταξης, δημοπράτησης κτλ είναι σημαντικά διαφορετικός, οι δύο υποβολές δύναται να διαχωριστούν πλήρως, όπως εξάλλου και οι διαγωνισμοί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο δήμος μας πρόκειται να δημιουργήσει πέντε (5) σταθμούς φόρτισης αποκλειστικά για τα δημοτικά οχήματα, χωρίς δυνατότητα εξυπηρέτησης ιδιωτών, πρέπει να έχουμε εκπονήσει ΣΦΗΟ για να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα (πρόσκληση ΑΤ12); Η ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης σχετίζεται με τις αναφερόμενες ημερομηνίες του Νόμου 4710/2020.

Όχι δεν είναι απαιτητό, εφόσον πρόκειται αποκλειστικά για τα δημοτικά οχήματα.

Η ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης ΑΤ12 αφορά αποκλειστικά την ημερομηνία λήξης των υποβολών στην εν λόγω πρόσκληση.

Στην πρόσκληση της Ηλεκτροκίνησης ποια είναι τα χαρακτηριστικά των οχημάτων που ελέγχονται από την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ; Πως αξιολογούνται αυτά;

Τα χαρακτηριστικά των οχημάτων καθορίζονται από τους δικαιούχους σε σχέση με την σκοπιμότητα που αυτά έχουν, κατά την αξιολόγηση της πράξης ελέγχονται οι βασικοί παράμετροι σε σχέση με την τιμή (και σε σχέση με αντίστοιχες προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα), προκειμένου να αποφευχθούν και φαινόμενα αλλοίωσης του ανταγωνισμού.
Η επιλογή των υπό προμήθεια μικρών οχημάτων (επιβατηγών, VAN κλπ) πρέπει να περιορίζεται στους παρακάτω τομείς:
1. Αριθμός επιβατών (για τα επιβατηγά)
2. Μήκος, πλάτος, ύψος (πρέπει να αιτιολογούνται τυχόν περιορισμοί αυτών)
3. Ισχύς σε kW
4. Ροπή στρέψης σε Nm
5. Ωφέλιμο φορτίο για VAN
6. Διαστάσεις χώρου φόρτωσης για τα VAN
7. Τύποι συσσωρευτών και χωρητικότητα
8. Αυτονομία του οχήματος, βάσει κύκλου WLTP
9. Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών κατά την πέδηση
10. Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ευστάθειας
11. Σύστημα προστασίας πεζών
12. Αερόσακοι για όλους τους επιβαίνοντες
13. Κλιματισμός (όχι υποχρεωτικά αυτόματος)
14. Εγγυήσεις μπαταρίας και αμαξώματος
15. Χρόνος παράδοσης
16. Κατάσταση στην οποία θα αποτυπώνεται το δίκτυο εξυπηρέτησης εξουσιοδοτημένων συνεργείων στην Ελλάδα.
Επισημαίνουμε ότι τα όρια που τίθενται, πρέπει να συνάδουν με την πλειοψηφία των διαθέσιμων ανά κατηγορία/τύπο οχημάτων στην αγορά, και όχι να είναι αναιτιολόγητα συγκεκριμένα.

Στην περίπτωση των μεγάλων οχημάτων τα κύρια χαρακτηριστικά προκύπτουν από την σκοπιμότητα που αυτά έχουν, πρέπει να αποφεύγονται χαρακτηριστικά που προκαλούν φαινόμενα αλλοίωσης του ανταγωνισμού/αναιτιολόγητα συγκεκριμένα.  Επισημαίνουμε ότι τα όρια που τίθενται, πρέπει να συνάδουν με την πλειοψηφία των διαθέσιμων ανά κατηγορία/τύπο οχημάτων στην αγορά.

Η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης χρειάζεται κάποια περαιτέρω διαδικασία;

Η συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Επισημαίνεται ότι ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Πως συνδέεται το παρόν πρόγραμμα με άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούν δράσεις Δήμων; Μπορεί να υπάρχει συμπληρωματικότητα;

Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα Προγράμματα.  Επί πλέον, δεν εντάσσονται έργα που έχουν τη δυνατότητα και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα εγκεκριμένα κείμενα και τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων.
Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από άλλα Προγράμματα.
Υπενθυμίζεται ότι τυπική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι οι δικαιούχοι να δεσμευτούν «ότι το προτεινόμενο έργο δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί».
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιείται ή πρόκειται να υλοποιηθεί μόνο ένα μέρος/τμήμα (Α’ Φάση) έργου, δύναται με το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης να υλοποιηθεί το υπόλοιπο μέρος/τμήμα.  Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν όλα τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος του ΕΣΠΑ, από όπου θα προκύπτει η αναγκαιότητα εξεύρεσης πρόσθετων πόρων (ενώ ταυτόχρονα θα ισχύουν και όλες οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης).

Εάν ο Δήμος δε διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών τι πρέπει να κάνει ώστε να έχει διοικητική και διαχειριστική επάρκεια;

Ο Δικαιούχος, ως προς την τεκμηρίωση της διοικητικής του ικανότητας, θα πρέπει:
- είτε να διαθέτει εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών, 
-είτε να προσκομίζεται ισχύον πιστοποιητικό ΙSO, στο οποίο θα αποτυπώνεται η αρμοδιότητα για διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων,
-σε απουσία των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης διοικητικής ικανότητας, δύναται για την περίπτωση των ΟΤΑ/Περιφερειών/ΝΠΔΔ, ο δικαιούχος να προσκομίσει σε ηλεκτρονική μορφή συνοπτική περιγραφή των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, προσαρμοσμένων στην ισχύουσα νομοθεσία

Προς διευκόλυνσή σας, στην ιστοσελίδα του προγράμματος, έχουν αναρτηθεί ενδεικτικά υποδείγματα διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ;

Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ. 

Εάν οι δαπάνες αρχαιολογίας δεν είναι προσδιορισμένες, τι ποσό θα μπει στο τεχνικό δελτίο; Πρέπει να είναι χωριστό υποέργο;

Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία πρέπει να είναι ξεχωριστό υποέργο και επιπλέον πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου, όπως αναλύεται και στην πρόσκληση).  Μόνο στην περίπτωση των ανώριμων έργων (που αιτούνται μελέτη) δεν απαιτείται ο σχετικός προσδιορισμός της δαπάνης αρχαιολογικών εργασιών-ερευνών.

Επιθυμούμε να υποβάλουμε πρόταση σε διαδημοτική συνεργασία με άλλο δήμο, καθώς έχουμε εκπονήσει από κοινού μελέτη για έργο της περιοχής. Την υποβολή θα την κάνει ο άλλος Δήμος και όχι εμείς. Από πλευράς μας πρέπει να υποβληθεί μόνο Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις; Θα μπορούσατε να μου παρέχετε διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά;

Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση, η αίτηση ένταξης θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης.  Από το Δήμο σας πρέπει να υπάρχει απόφαση της οικονομικής επιτροπής για αποδοχή της συνεργασίας και υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.  Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι δύο φορείς θα συνυπογράψουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού.
Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια (στην ένταξη του έργου).

Σε περίπτωση που κάποιο υποέργο απορρίπτεται θα απορριφθεί όλη η πρόταση;

Όχι, απορρίπτεται μόνο το συγκεκριμένο υποέργο, αρκεί να μην επηρεάζονται η συνάφεια και η λειτουργικότητα τόσο της συνολικής πράξης, όσο και των υπολοιπόμενων κύριων υποέργων που παραμένουν.

Οι μελέτες πρέπει να είναι θεωρημένες από την υπηρεσία που διαθέτει την επάρκεια, σε περίπτωση προγραμματικής σύμβασης;

Οι Μελέτες πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένες με βάση την κείμενη Νομοθεσία.

Οι οριζόντιες δράσεις πρέπει να αποτυπώνονται σε ξεχωριστά υποέργα;

Κάθε οριζόντια δράση αποτελεί ξέχωρο υποέργο με ρητή αναφορά στο κύριο έργο που σχετίζεται.
Απαιτείται σχετική αιτιολόγηση και προσδιορισμός της δαπάνης, όπως αναλύεται σε κάθε πρόσκληση (Αρχαιολογία, ΟΚΩ, Επιτροπή διερεύνησης τιμών κτλ).

Είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης με στόχο την ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει στο πλαίσιο άλλου εθνικού ή ευρωπαϊκού προγράμματος;

Το έργο είναι καταρχήν επιλέξιμο εφόσον το υλοποιημένο και εναπομείναν τμήμα του έργου (λήξη εργολαβίας) είναι «διαχειριστικά διακριτά», απαιτούνται σχετικά έγγραφα από το Πρόγραμμα που χρηματοδότησε το έργο, από τα οποία θα προκύπτουν τόσο το επιμερισμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όσο και η μη δυνατότητα χρηματοδότησης του υπολοιπόμενου έργου από το Πρόγραμμα αυτό.
Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται οι όροι και προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Εφόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υπό ένταξη κτιρίου δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί ένα κτίριο να ενταχθεί με όρο στην Απόφαση Ένταξης; Αν ναι, ποιο είναι το ορόσημο που τίθεται για την κάλυψη του όρου αυτού;

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να γίνει ένταξη έργου υπό όρους στο ιδιοκτησιακό.  Με την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει π.χ. να έχει γίνει η διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης από την Κεντρική Διοίκηση σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή να υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του κτιρίου από τον ιδιώτη στον ΟΤΑ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου.
Επισημαίνεται ότι η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης πρέπει να έχει μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να έχει γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Από τα συνημμένα που έχουμε να υποβάλουμε, οι χάρτες καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο, μπορούμε να τους αποστείλουμε σε έντυπη μορφή, όπου φαίνεται και η θεώρηση;

ΌΛΑ τα έγγραφα, πλην της αίτησης υποβολής, πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο Usb flash stick, αυτό ισχύει και για τους χάρτες, πρέπει να υπάρχουν στα sticks.  Αποστολή χαρτών σε έντυπη μορφή θα γίνει ΜΟΝΟ μετά από υπόδειξη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τί σημαίνουν οι όροι : Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης, Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης.

Οι όροι Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης και Κύριος του Έργου ταυτίζονται και αφορούν στο Φορέα (Δήμο, ΔΕΥΑ, Σύνδεσμο Ύδρευσης, Σύνδεσμο Αποχέτευσης κλπ) ο οποίος έχει τη θεσμική αρμοδιότητα της δραστηριότητας για την οποία αιτείται χρηματοδότηση.  Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
Έργο ύδρευσης: ΔΕΥΑ, Δήμος (αν δεν διαθέτει ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι (διαδημοτικοί συνήθως) Ύδρευσης.
Οι ως άνω αρμοδιότητες προκύπτουν θεσμικά και αποτυπώνονται σε νομοθετήματα όπως ο Νόμος του Καλλικράτη, όπως ισχύει καθώς και στους ΟΕΥ των Δήμων και τους Κανονισμούς των ΔΕΥΑ.
Οι ως άνω Φορείς, ως Κύριοι των έργων που θα τα λειτουργούν και θα τα συντηρούν, είναι οι Φορείς που θα συνάψουν Δανειακή Σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) και θα έχουν την ευθύνη της οικονομικής διεκπεραίωσης της πράξης στη διάρκεια του Προγράμματος.  
Σε περίπτωση που οι ως άνω Δικαιούχοι δεν διαθέτουν επιχειρησιακή επάρκεια, τότε μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων εκχωρείται η αρμοδιότητα υλοποίησης (και μόνο) σε αντίστοιχο επαρκή Φορέα ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης συνδράμει στην δημοπράτηση των έργων και στην επίβλεψή τους. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν συνάπτει δανειακή Σύμβαση με το ΤΠ&Δ.

Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, εφόσον συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο, ο τελευταίος δικαιούται το 1,5% του π/υ μελέτης για τις διαχειριστικές/επιχειρησιακές υπηρεσίες που θα προσφέρει; Το ίδιο ισχύει για σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ;

Ακριβώς, είναι επιλέξιμη η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να αναθέσουν την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον.  Η κάλυψη του διοικητικού κόστους αυτού δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.

Για την κατάθεση προτάσεων που θέλουμε να συμπεριληφθεί η επιλέξιμη δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εκδοθείσας Πρόσκλησης, πώς ακριβώς θα γίνει ανάθεση και πληρωμή των ανωτέρω υπηρεσιών; Θα γίνει ανάθεση και πληρωμή πριν την έγκριση της πρότασης και εκ των υστέρων αφού εγκριθεί η πρόταση και λογικά ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης θα εγκριθούν οι πληρωμένες δαπάνες και θα πιστωθούν στο Δήμο (δικαιούχο);

Η επιλεξιμότητα του ποσού για την προετοιμασία φακέλου ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης. Μπορείτε να κάνετε τη σχετική ανάθεση υπηρεσίας κατά την νομοθεσία, η δε πληρωμή από το Πρόγραμμα θα γίνει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα και αφού ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης.

Πώς ορίζεται η έννοια του Υποέργου;

Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του Έργου που περιγράφεται στο ΤΔΕ και αντιστοιχεί σε μία και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση (υπογραφείσα ή προγραμματιζόμενη να συναφθεί μελλοντικά), ή μέρος σύμβασης. Αφορά σαφώς οριζόμενο φυσικό αντικείμενο. Κατά περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα ορισμού Υποέργου με πολλαπλούς αναδόχους για παρεμφερές φυσικό αντικείμενο. Το υποέργο διακρίνεται για δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει: α) σαφή αποτύπωση του αποδέκτη (νομική ή ισοδύναμη δέσμευση για την εκτέλεση του υποέργου), β) σαφή αποτύπωση των παραδοτέων (αυτοτελές φυσικό αντικείμενο με συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς όφελος του Έργου).

Το ποσό των 5.000 € για την ετοιμασία φακέλου πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο ή αρκεί να περιγραφεί στο Τεχνικό Δελτίο η δαπάνη; Πρέπει να υποβληθεί κάτι περαιτέρω; (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)

Πρέπει να αποτελεί ξέχωρο υποέργο (δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης), με επιλέξιμη δαπάνη έως 5.000 € προ ΦΠΑ, και επιπροσθέτως να υποβληθεί η σχετική σύμβαση.  Σε περίπτωση που η εν λόγω σύμβαση αφορά περισσότερες της μίας προσκλήσεις, πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς στην σύμβαση, με τους τίτλους των προσκλήσεων και τα επιμέρους ποσά αυτών.

Ο δικαιούχος πως μπορεί να προμηθευθεί τη βεβαίωση από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» που αναφέρεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά του αιτήματος χρηματοδότησης (Κεφάλαιο 4, σελ. 9 της Πρόσκλησης);

Αποστέλλεται αίτημα από το δικαιούχο στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021».

Υπεύθυνος επικοινωνίας είναι ο κος Αθανάσιος Κανταρτζής, τηλ: 6952350652, email: protaseisota@greece2021.gr

Δικαιούχοι που δεν είχαν υποβάλει αίτημα στην πλατφόρμα της Επιτροπής "Ελλάδα 2021", αλλά θέλουν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στην Πρόσκληση 14, σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούν;

Αποστέλλεται αίτημα από το δικαιούχο στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021».

Η δαπάνη των 5.000 € για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο των Προσκλήσεων ΑΤ01, ΑΤ02, ΑΤ03, ΑΤ04, ΑΤ05, ΑΤ06, ΑΤ07, ΑΤ08, ΑΤ10, ΑΤ12 και ΑΤ14 είναι επιλέξιμη ανά αίτημα χρηματοδότησης; Δηλαδή σε Προσκλήσεις όπου υπάρχει το δικαίωμα υποβολής δύο (2) αιτήσεων χρηματοδότησης (πχ Πρόσκληση ΑΤ08) η επιλέξιμη δαπάνη δύναται να ανέρχεται στο ποσό των 10.000 €;

Ναι είναι δυνατόν, αλλά θα αξιολογηθεί το συνολικό αντικείμενο (και ο φόρτος εργασίας του συμβούλου υποστήριξης) που υποβάλλεται με τις δύο αιτήσεις, για ευνόητους λόγους.

Ο Δήμος μας ετοιμάζει την υποβολή δύο προτάσεων έργων, με κοινό αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τις γωνίες ανακύκλωσης, προς χρηματοδότηση η μία στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η άλλη στην ΑΤ04 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Συντάσσουμε μία ενιαία μελέτη, με τον τελικό Π/Υ να επιμερίζεται σε δύο Π/Υ, σύμφωνα με τα σημεία που θα χωροθετηθούν σε κάθε μία από τις δύο προτάσεις;

Εφόσον πρόκειται για ομοειδές αντικείμενο της ίδιας μελετητικής ωριμότητας/αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη θέματα κατάτμησης (π.χ. όρια διεθνούς διαγωνισμού), όπως επίσης και η δυνατότητα ενιαίας μελέτης και διαγωνισμού με τον τελικό π/υ να είναι διακριτός σύμφωνα και με το φυσικό αντικείμενο των δύο υποβολών (ΥΜΕΠΕΡΑΑ και Αν.Τρίτσης).

Αν ο βηματισμός ωρίμανσης, υποβολής, ένταξης, δημοπράτησης κτλ είναι σημαντικά διαφορετικός, οι δύο υποβολές δύναται να διαχωριστούν πλήρως, όπως εξάλλου και οι διαγωνισμοί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

COOKIES POLICY

Η ιστοσελίδα “ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ” χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα της και προκειμένου να μετρήσει τη επισκεψιμότητα, χρήση και την απόδοση της. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου και τα cookies σας κάνοντας κλικ εδώ

ΑΠΟΔΟΧΗ