Επιστροφή
ΝΕΑ
31/05/2021
Απόφαση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την επιλογή Αναδόχου για το υποέργο 9 με τίτλο: «Δράσεις ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του άρθρου 13 της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης» στο πλαίσιο της πράξης: «Εξειδικευμένη Υποστήριξη του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων» και με Κωδ. ΟΠΣ 5001377 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020»

COOKIES POLICY

Η ιστοσελίδα “ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ” χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα της και προκειμένου να μετρήσει τη επισκεψιμότητα, χρήση και την απόδοση της. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου και τα cookies σας κάνοντας κλικ εδώ

ΑΠΟΔΟΧΗ